fr

Governance

Good governance (deugdelijk bestuur) en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Een deugdelijk bestuur houdt in dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de stakeholders in overeenstemming met de principes van gezond en voorzichtig beheer, met respect voor de wettelijke en administratieve bepalingen.

Ethias heeft een performante administratie en interne controle ingevoerd om dit deugdelijk bestuur te garanderen.

Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid van Ethias wordt rechtstreeks vastgelegd door het Directiecomité.

Dit beleid wordt geactualiseerd op basis van de verdere ontwikkeling van de activiteit en de evolutie van de risico's waaraan de onderneming is blootgesteld.

De gedragscode voor de Ethias-medewerkers en de ondernemingsdoelstellingen vloeien rechtstreeks voort uit dit integriteitsbeleid, met de verplichtingen ten aanzien van de verzekerden, de na te leven regels en de in te voeren interne maatregelen.

Het Directiecomité is samengesteld uit Philippe Lallemand (Chief Executive Officer), Wilfried Neven (vice-CEO, Chief Customer Experience Officer), Nicolas Dumazy* (Chief Strategy & Data Officer), Maryline Serafin* (Chief Financial Officer), Benoît-Laurent Yerna (Chief Risk Officer), Luc Kranzen (Chief Claims & Delight Officer), Joris Laenen* (Chief Investment & Life Officer), Izabella Molnar* (Chief Digital & Transformation Officer).

*onder voorbehoud van goedkeuring van de NBB

Onafhankelijke controlefuncties

 • Interne Audit
  Gaat de effectieve toepassing van de internecontroleprocedures na, beoordeelt de doeltreffendheid van de interne controles en zorgt voor de promotie ervan.

 • Compliance
  Toetst de conformiteit van de beleidslijnen, gedragscodes en interne procedures aan de wettelijke verplichtingen en "best practices" van de sector.

 • Actuariële controle
  Beoordeelt de actuariële aspecten van het risicobeheer en adviseert het Directiecomité (de Chief Risk Officer in het bijzonder).

 • Risk Management
  De opdrachten vertalen zich in verschillende actiepunten:
  • Specifieke beleidslijnen inzake risicobeheer bepalen en de betreffende limietsystemen vaststellen.
  • De risico's identificeren waaraan Ethias is blootgesteld en deze opvolgen.
  • De te volgen aanpak bij risico's identificeren, meten en opstellen.
  • Deelnemen aan het beslissingsproces van de comités voor risicobeheer (met behoud van een onafhankelijk advies ten aanzien van deze comités).
  • Op onafhankelijke basis rapporteren aan het Directiecomité over het risicoprofiel van de onderneming en de afstemming van dit profiel op de risicoappetijt.
  • Het interne kwantitatieve model ontwikkelen (met integratie in het risicobeheersysteem).
  • De beslissingsorganen bijstaan en adviseren.
  • Alle medewerkers sensibiliseren en een cultuur van risicobeheersing binnen de onderneming ontwikkelen.
  • Ondersteuning bieden aan de eerstelijnsverdediging bij het oplossen van de problemen.

Remuneratiebeleid - Inaanmerkingneming van de duurzaamheidsrisico's

Het remuneratiebeleid van Ethias maakt in zijn huidige formulering geen expliciete melding van duurzaamheidsrisico's. Wij hebben evenwel een remuneratiebeleid vastgelegd dat in overeenstemming is met onze ondernemings- en risicobeheerstrategie, ons risicoprofiel, onze doelstellingen en onze belangen en resultaten op lange termijn.

Dit beleid moedigt geenszins aan tot het nemen van risico's die de risicotolerantielimieten van de onderneming overschrijden, noch door haar leidinggevenden, noch door haar werknemers. Het beleid bevordert daarentegen een gezond en doeltreffend risicobeheer. Hierbij worden alle soorten risico’s beoogd, inclusief de duurzaamheidsrisico's zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”).

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer