fr

Participatieve aanpak van MVO

Ethias heeft steeds ernaar gestreefd de mutualistische waarden te promoten die zij sinds haar oprichting uitdraagt. Zo ook haar verbondenheid met de sociale economie en haar wil om een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming te zijn. Voor Ethias is MVO veeleer een wijze van besturen dan een manier van communiceren.

Sinds 2003 heeft het Ethisch Comité van Ethias de grote lijnen van een MVO- vijfjarenplan uitgestippeld. Na een eerste plan met tal van concrete acties werd het MVO-beleid van Ethias verder uitgebouwd rond meerjarenplannen.

Deze MVO-vijfjarenplannen staan open voor nieuwe ideeën en blijven groeien in de loop van het proces dankzij de actieve deelname van de verschillende stakeholders die Ethias betrekt in haar beleid van duurzame ontwikkeling.

(Pro)actieve deelname

Ethias vraagt naar de mening van al haar stakeholders op nationaal niveau. Op die manier wil zij zorgen voor een participatieve en constructieve dialoog over de maatschappelijke uitdagingen.

Zowel openbare en private collectiviteiten als ethische partners en leveranciers worden verzocht hun mening te geven over het MVO-beleid van Ethias en suggesties te formuleren voor de verdere verbetering van het lopende plan of voor nieuwe acties die kunnen worden ondernomen. Het Ethisch Comité zal deze suggesties in de mate van het mogelijke opnemen en haar actieplannen aanpassen.

Instellingen en verenigingen actief in duurzame ontwikkeling zijn heuse actoren voor verandering. Voor Ethias vormen zij een uitstekende partner in de permanente ontwikkeling van haar MVO-beleid.

Het management van de onderneming is overtuigd van het belang van de dialoog met deze actoren opdat zij een drijvende kracht zouden kunnen spelen in de participatieve dynamiek van haar MVO-beleid.

Bepalen van nieuwe projecten

De dialoog met de stakeholders leverde onder meer de volgende nieuwe werkterreinen voor de toekomst op:

  • Bepaalde doelstellingen kwantificeren:  koolstofvoetafdruk, CO2-beperking voor wagenpark, beperking in het verbruik van fossiele brandstoffen, enz.

  • Statistische gegevens toetsen aan de realiteit op het terrein: meting van het percentage aan vrouwen op managementniveau, corrigerende maatregelen, timing...

  • Verzekeringsproducten en -diensten ontwikkelen die de basiswaarden van Ethias weerspiegelen: microverzekering, toegankelijkheid voor een zo groot mogelijk publiek, verzachting van de discriminerende factoren in bepaalde producten (leeftijdsfactor voor de autoverzekering, mentale handicap voor de groepsverzekering, enz.)

  • Binnen Ethias een dynamische, transversale en gedeelde structuur voor maatschappelijke studie en ontwikkeling oprichten: deze structuur maakt de koppeling tussen de verzekeringswereld en de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen (vergrijzing van de bevolking, pensioenproblematiek, financiering van hernieuwbare energiebronnen, duurzame mobiliteit, gezondheid, enz.).

Betrokkenheid van iedere Ethias-medewerker

Het MVO-concept is soms nog onvoldoende gekend, ook binnen de eigen onderneming. Zo wees ook een interne analyse van de eigen MVO-Onderzoekscel op bepaalde lacunes die bestaan in de kennis over de uitdagingen en de acties die Ethias voert.

Er wordt een interne sensibiliseringscampagne voorbereid om het personeel in 2014 nog meer te betrekken in de MVO-aanpak van de onderneming.

Het project in kwestie, onder de naam "MVO: uw aandeel telt", is gebaseerd op een eenvoudig concept: een fictieve aandelenkoers van de onderneming, net als bij een beursnotering, maar gebaseerd op haar MVO-acties. Via de eigen bijdragen aan het project zal iedere medewerker een invloed kunnen hebben op deze "MVO-koers" en aldus de bedrijfswaarden van Ethias (haar "capital values") kunnen versterken.

Met deze knipoog naar de beursschommelingen op de financiële markten wil de campagne vooral het bewijs leveren dat de waarde van de onderneming verder reikt dan haar boekhoudkundige cijfers

3de meerjarenplan voor MVO 2014-2019

Ethias wil verdergaan met haar engagement op het vlak van "ESG", zoals bepaald door de Verenigde Naties (ecologische, sociale en governancecriteria), en dit in het verlengde van haar engagement ten aanzien van het Mondiaal Pact (www.unglobalcompact.org). Zo heeft Ethias een 3de MVO-meerjarenplan ontwikkeld (2014-2019), waarbij zij verder bouwt op de expertise en de betrokkenheid die zij reeds meer dan 10 jaar aan de dag legt op het vlak van duurzame ontwikkeling.

De hoofdlijnen van dit plan versterken het belang van de activiteit als verzekeraar in de volgende maatschappelijke aspecten:

-        Preventie: rijstages voor jongeren, app voor preventierapportering door collectiviteiten en ondernemingen, actieve partnerships met regionale agentschappen voor de verkeersveiligheid, organisatie van de preventietrofeeën voor de openbare sector en het verenigingsleven (met, vanaf 2015, focus op "veiligheid van kinderen").

-        Gezondheid: ondersteuning van honderden sportfederaties, acties in samenwerking met het Rode Kruis. Ontwikkeling van verzekeringsproducten die verband houden met de gezondheids- en vergrijzingsproblematiek.

-        Kwaliteit: certificaties (ISAE 3000) in ethisch en koolstofbeheer, Ethische Investeringscode in samenwerking met VIGEO, optimale beheersing van de CO2-uitstoot, publiek lastenboek voor alle externe aankopen.

-        Diversiteit: actieve ondersteuning, zowel intern als extern, van partnerships en initiatieven die streven naar de integratie van de verschillen op alle niveaus.

-        Burgerbetrokkenheid: geëngageerde partnerships op het vlak van cultuur, gedachtenisplicht en vrijwilligerswerk om de waarden van vrijheid en burgerzin te promoten.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer