fr

Een verantwoordelijke financiële partner

In het kader van haar financiële beleggingen acht Ethias het haar plicht om de langetermijnbelangen van haar verzekerden te behartigen. Deze langetermijnvisie is essentieel in het beheer van dossiers zoals de wettelijke en aanvullende pensioenen. 

Ethische investeringscode

Deze strategische visie gaat gepaard met een absolute ethische integriteit. Het Ethisch Investeringscomité is samengesteld uit de Voorzitter van het Ethisch Comité, de Chief Financial Officer (CFO), de jurist van de CFO, de verantwoordelijke en de adjunct-verantwoordelijke van het MVO-werkgroep alsook de vertegenwoordiger Financiën binnen het MVO-werkgroep. Het Ethisch Comité valideert en publiceert de Ethische Investeringscode van Ethias.

Het Ethisch Investeringscomité streeft naar de beste praktijken op het vlak van ethiek en duurzame ontwikkeling, met een permanent vormingsengagement en met de wil om zijn toepassingsdomein geleidelijk uit te breiden. Als bewijs: de ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) werden geïntegreerd, om de lijst van verboden investeringen op te stellen. Bovendien bannen wij sinds 2017 energiekolen uit onze investeringen. Deze fossiele energie is immers het meest schadelijk voor de klimaatopwarming.

Deze code stelt bij alle investeringen, die rechtstreeks door of voor de Ethias-groep worden gerealiseerd, de absolute naleving van de IAO-principes (Internationale Arbeidsorganisatie) voorop, waaronder: het verbod op kinderarbeid, het recht op syndicale vrijheid en het formele verbod om te investeren in ondernemingen (op een zwarte lijst) die gekoppeld zijn aan de productie of verkoop van controversiële wapens. Deze code moet worden nageleefd door alle portefeuillebeheerders en wordt verzonden naar alle tegenpartijen en financiële bemiddelaars.

Sinds 2015 werden de criteria van de Ethische Investeringscode voor het opstellen van de lijst met verboden ondernemingen uitgebreid, met name de ondernemingen die niet in lijn zijn met de 10 principes van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties (rechten van de mens, recht op arbeid, milieu en corruptiebestrijding) en/of die betrokken zijn bij controversiële bewapening.  Bovendien zijn er nu ook uitsluitingscriteria voor overheidsobligaties: de fiscaal voordelige landen en de landen met de minst goede notering op basis van de sociale en institutionele dimensies, zoals bepaald door VigeoEiris (VigeoEiris.com).

Vanaf 2017 werd het criterium van fossiele energieën, en meer bepaald energiekolen, toegevoegd.

De vzw Forum Ethibel wordt door Ethias belast met de uitvoering van een onafhankelijke controle met betrekking tot de naleving van haar Ethische Investeringscode voor de DIBISS-portefeuille (sinds 2012) en voor het multi-werkgeversfonds “Global 21” vanaf 2013. Sinds 2014 werden deze certificeringen uitgebreid naar andere portefeuilles van de cliënten Collectiviteiten. Deze initiatieven beantwoorden aan een toenemende vraag bij de institutionele verzekerden die het maatschappelijk verantwoordelijke karakter van investeringen op het vlak van de pensioenen willen benadrukken.

Om de kwaliteit van haar ethisch beheer te versterken bij haar deelnemende partners heeft Ethias in 2013 en 2015 een tweevoudige ISAE 3000-certificering aangevraagd en bekomen voor haar financieel beheer (Asset Management) en haar koolstofbeheer (CO2-uitstoot). Deze certificeringen verlenen Ethias erkenning in maatschappelijke prestaties.

Ethisch en solidair fonds

Het multicollectiviteitenfonds “Ethias Global 21 Ethical” is bestemd voor het beheer van de reserves van de pensioenverzekeringen en de groepsverzekeringen. Dit fonds draagt het label “Ethibel Excellence” en is voorzien van twee solidaire mechanismen (ten gunste van het Réseau Financité en Fairfin). Volgens de keuze van de cliënt stort Ethias 0,05 % van het gemiddelde kapitaal, dat op het einde van het jaar geïnvesteerd werd, terug aan een van deze partners. De aangeslotene die het wenst, kan ook een deel of het geheel van zijn rendement retrocederen aan een vereniging naar keuze.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer