fr

Een maatschappelijk verantwoord belegger

De strategie voor maatschappelijk verantwoord investeren (SRI, Socially Responsible Investing) is afgestemd op de strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van Ethias. In het kader van haar financiële beleggingen wil Ethias de langetermijnbelangen van haar verzekerden en van de samenleving in ruime zin behartigen.

Deze rol als verantwoord belegger bestaat erin overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in onze beleggingsprocessen op te nemen.  Wij zijn van mening dat deze ESG-factoren een impact kunnen hebben op de beleggingsportefeuilles in de regio's, de bedrijven en de sectoren waarin wij beleggen. Bovendien kunnen ESG-kwesties het risico en het rendement van de posities in portefeuille beïnvloeden en in dat opzicht speciaal toezicht vereisen.

Elk jaar beleggen wij de premies die al onze verzekerden ons toevertrouwen om ze te laten renderen en om al onze verzekeringsprestaties na te komen.  Met deze geïnvesteerde bedragen willen wij een belangrijke maatschappelijke rol spelen in de hoop de wereld van morgen beter voor te bereiden. Deze rol als verantwoord belegger bekijken wij op de lange termijn, met name in het beheer van de wettelijke en aanvullende pensioenen, of in steun aan de economie.

Ten slotte is de klimaatverandering een fundamentele pijler van onze ESG-aanpak betreffende beleggingen. In overeenstemming met ons plan “Change Over” streven wij ernaar de risico's en de opportuniteiten die verband houden met klimaat in onze portefeuilles te beheren.

Onze verantwoorde investeringsstrategie

Het verantwoord investeringsbeleid (SRI) van Ethias is gebaseerd op verschillende kernprincipes:

 • mobilisering door sterke governance
 • de integratie van de ESG-criteria in onze beleggingsprocessen
 • de uitsluiting van beleggingen in bedrijven en landen op basis van ESG-criteria
 • aansluiting bij initiatieven op het vlak van duurzame financiering
 • het beheer van klimaatrisico’s, en
 • het zoeken naar beleggingen met ESG-impact
 • de distributie van verantwoorde en duurzame fondsen binnen ons assortiment levensverzekeringsproducten

Duurzaamheidscriteria

In overeenstemming met de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 (de zogenaamde "SFDR-verordening") betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, en met de verwachte Europese en nationale normen die de SDFR-verordening verder zullen uitwerken, zal Ethias in de nabije toekomst deze duurzaamheidscriteria nog meer in haar investeringsbeleid integreren.

We wijzen erop dat er momenteel geen definitieve kaders of factoren vastgelegd zijn om de duurzaamheid van investeringen te beoordelen. Bovendien is het desbetreffende juridische kader op Europees niveau nog steeds in ontwikkeling. Dit gebrek aan gemeenschappelijke normen kan leiden tot een uiteenlopende aanpak van deze materie door de actoren en dus tot een zekere subjectiviteit van diezelfde actoren in deze materie op het gebied van milieu, maatschappij of governance door de invoering van een beoordelingsfactor en van verschillende interpretaties die gehanteerd worden. Een ander punt dat in dat verband vermeld moet worden, is dat informatie over milieu, maatschappij of governance die afkomstig is van gegevensverstrekkers bijgevolg onvolledig, niet beschikbaar of onnauwkeurig kan zijn.

Ten slotte zal de aanpak van milieu-, sociale of governancekwesties waarschijnlijk evolueren als gevolg van de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving en van de marktpraktijk. Ethias behoudt zich de mogelijkheid voor om de bepalingen aan te nemen die noodzakelijk of wenselijk geacht worden om ervoor te zorgen dat haar investeringsbeslissingen aan alle toepasselijke eisen voldoen. Ethias wacht in het bijzonder op de afronding van de technische reguleringsstandaarden van niveau 2. Indien nodig kan dit document en/of de website van Ethias bijgewerkt worden met aanvullende informatie

Governance op het vlak van investeringen

Elk jaar worden de voorgestelde ESG-oriëntaties opgenomen in de beleggingsstrategie van Ethias. Deze oriëntaties worden gevalideerd door het Directiecomité en door de Raad van bestuur nadat ze aan het Audit- en Risicocomité voorgelegd zijn.

Het Ethisch Investeringscomité van Ethias is momenteel hoofdzakelijk belast met de ontwikkeling en uitvoering van de ethische investeringscode. Dit comité is samengesteld uit de volgende leden: de Chief Financial Officer, de Head of Corporate Office (CDTO), de verantwoordelijke MVO, de adjunct-verantwoordelijke MVO, de financieel vertegenwoordiger binnen de Cel MVO en een vertegenwoordiger van Legal.

Ethias wil de rol van dit comité spoedig verder versterken, zodat het de leiding kan nemen over de ontwikkeling, uitvoering en controle van alle kernprincipes van onze verantwoorde investeringsstrategie.

De integratie van de ESG-criteria in onze beleggingsprocessen

Direct beheer

Overeenkomstig ons algemeen investeringsbeleid handelen wij als voorzichtig persoon bij beheersbeslissingen betreffende de beleggingsportefeuille. Daarom is elke vermogensbeheerder gesensibiliseerd over het belang om bij zijn beleggingsbeslissingen rekening te houden met een ESG-aanpak. Met name de verplichting om rekening te houden met de analyse van de ESG-criteria is geformaliseerd in een aantal procedures in lijn met onze beleggingsprocessen (analyse van het ESG-onderzoek naar de emittenten in portefeuille en voor de nieuwe beleggingen, integratie van de ESG-criteria in de kredietanalyses, enz.) Bovendien geeft Ethias in haar selectieprocedure van fondsen de voorkeur aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen (SRI-fondsen) die door de beleggingsdienstverleners aangeboden worden.

Gedelegeerd beheer

Deze ambitie komt overigens ook tot uiting in de beheersmandaten die met externe vermogensbeheerders gesloten zijn. Ethias monitort de vorderingen van haar vermogensbeheerders betreffende de integratie van ESG-kwesties in hun beleggingsbeslissingsprocessen.

Deze ambitie wordt vertaald in het gewicht dat toegekend wordt aan de kwaliteit van de SRI-aanpak van de beheerders bij de selectie en opvolging van hun prestaties.

Ethische investeringscode

Deze code is sinds 2005 van kracht en wordt sinds 2012 jaarlijks herzien met de hulp van een externe partner. Hij bevat een lijst van verboden investeringen die gevalideerd werd door het Ethisch Investeringscomité en het Directiecomité van Ethias. De code is een troef ten aanzien van de verzekerden en is van toepassing op alle directe investeringen van Ethias. De methodologie en reikwijdte van de code evolueren voortdurend om zo in te spelen op de maatschappelijke tendensen.

Sinds 2017 bant Ethias energiekolen (stoomkolen) uit haar investeringen. Deze fossiele energie draagt immers het meest bij tot de klimaatopwarming. Sinds 2019 bant Ethias ook tabak en heeft zij het verbod inzake bewapening uitgebreid tot de productie van conventionele wapens.

In 2020 heeft Ethias beslist zich af te stemmen op de uitsluitingscriteria van de “Towards sustainability”-norm voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten, uitgewerkt op initiatief van Febelfin. Ethias neemt sinds 2020 ook deel aan de inspanningen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Concreet investeert Ethias niet langer in bedrijven die te veel broeikasgassen uitstoten en in bedrijven die actief zijn in de winning van conventionele olie en gas (fossiele brandstoffen), niet-conventionele olie en gas (teerzanden en olieschalie) en in de productie van niet-duurzame elektriciteit. Deze initiatieven liggen in het verlengde van de "Green Deal" die de Europese Commissie voorgesteld heeft. Deze deal moet Europa op weg zetten naar een groenere werking en van het continent een voorloper maken in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De ethische investeringscode bestaat uit twee zwarte lijsten met verboden beleggingen: de eerste voor bedrijfsaandelen en -obligaties en de tweede voor overheidsobligaties

Zwarte lijst van bedrijven: op deze lijst staan bedrijven die niet in lijn zijn met de tien principes van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties inzake de rechten van de mens, het recht op arbeid, milieu en corruptiebestrijding, en bedrijven die betrokken zijn bij de volgende controversiële activiteiten: bewapening (controversiële of conventionele), energiekolen, tabak, onaanvaardbare uitstoot van broeikasgassen, niet-conventionele olie en gas, conventionele olie- en gaswinning en productie van niet-duurzame elektriciteit.

Zwarte lijst van landen: drie begrippen worden in aanmerking genomen voor overheidsobligaties:

 • De fiscaal voordelige landen zoals bedoeld in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
 • De landen met de minst goede notering op basis van milieu-, sociale en governanceoverwegingen, zoals bepaald door het niet-financiële ratingagentschap Vigeo Eiris (de landen die het minst rekening houden met de internationale normen voor de rechten van de mens, het recht van de werknemers en de bescherming van het milieu).
 • De landen die het voorwerp zijn van internationale schendingen.

Ondertekenaar van de UN PRI

Ethias heeft in 2020 de UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investments) ondertekend. Deze organisatie is via haar principes de grootste pleitbezorger van verantwoord beleggen ter wereld.

Met de ondertekening van deze principes voor verantwoord beleggen heeft Ethias zich er publiekelijk toe verbonden bij haar beleggingskeuzes rekening te houden met het belang van maatschappelijke, milieu- en good governancefactoren, en met de principes van de Verenigde Naties. Dit is de logische voortzetting van het MVO-beleid van Ethias.

De zes Principes voor Verantwoord Beleggen stellen een reeks mogelijke acties voor om ESG-aspecten in de beleggingsactiviteiten te integreren:

 • Ethias zal bij haar beleggingsanalyses en beslissingsprocessen rekening houden met ESG-factoren
 • Als actieve aandeelhouder zal Ethias ESG-aspecten in haar beleid en praktijken opnemen
 • Ethias zal van de entiteiten waarin zij een deelneming heeft, vragen dat zij voldoende transparantie over ESG-factoren aan de dag leggen
 • Ethias zal de aanvaarding en uitvoering van de principes in de beleggingssector bevorderen
 • Ethias zal samenwerken om de uitvoering van de principes doeltreffender te maken
 • Ethias zal verslag uitbrengen over haar activiteiten en vorderingen sinds zij zich bij de principes aangesloten heeft

UN PRI zal herhaaldelijk analyses uitvoeren van het investeringsbeleid van Ethias die op haar beurt volledige transparant zal zijn, in de vorm van een gedetailleerd verslag, over haar investeringsbeleid, maar ook over de vooruitgang die geboekt is betreffende de naleving van de UN PRI-principes.

Investeringen met ESG-impact

Als eerste verzekeraar in de publieke sector ondersteunen wij de Belgische verankering in onze hoedanigheid van verzekeraar, maar ook als beheerder van financiële activa die onze publieke en private klanten ons toevertrouwd hebben.  Door verantwoorde beleggingskeuzes te maken willen wij actief bijdragen aan een duurzamere samenleving.

In het niet-financieel verslag van Ethias staat een niet-exhaustieve lijst van de financiële producten en van de financiële participaties waarin Ethias stakeholder is.

Investeringen met impact op het milieu

Als verantwoord investeerder is het onze plicht om een rol te spelen in de financiering van de energietransitie naar een koolstofarme economie. Ethias heeft daarom meer geïnvesteerd in infrastructuurfondsen die beleggen in hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa), openbaar vervoer, energie-efficiëntie ...

Ethias verhoogt bovendien haar directe investeringen in groene obligaties. Groene obligaties zijn obligaties die uitgegeven worden door een bedrijf of een overheidsinstantie (internationaal agentschap, Staat, lokale overheid, enz.) om projecten, activa of activiteiten met een milieuvoordeel te financieren.

Ten slotte pakt Ethias, via haar directe investeringen in passief en duurzaam vastgoed, de problematiek van de energieprestatie van gebouwen aan. Ons doel is het aandeel van de investeringen in gebouwen met BREEAM-certificaat (of andere certificaten) te vergroten.

Verantwoorde beleggingsproducten die aan onze klanten aangeboden worden via onze levensverzekeringen

Ons verantwoord investeringsbeleid komt ook tot uiting in de beleggingsproducten die beschikbaar zijn voor onze particuliere klanten, bedrijven en collectiviteiten. Door zich te richten op de verzekeringsbeleggingsproducten die het meest aandacht hebben voor milieu, maatschappij en governance, wil Ethias de drijvende kracht zijn achter een duurzamere economie.

De SFDR-verordening beoogt een Europees kader te creëren om duurzame beleggingen te faciliteren door te voorzien in transparantieverplichtingen in de juridische documentatie van beleggingsproducten. Overeenkomstig artikel 6 van deze verordening moet nu voor al onze beleggingsproducten beschreven worden hoe bij beleggingsbeslissingen rekening gehouden wordt met duurzaamheidsrisico's en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor het rendement van de fondsen.

De toepassing van onze uitsluitingscode op onze directe beleggingen en onze procedure voor de selectie van fondsen zou ons in staat moeten stellen om een aanzienlijk deel van onze producten in te delen bij de categorie van producten die milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen (de zogenaamde artikel 8-producten). Ethias voert echter alle nodige controles uit en wacht de verwachtingen van de toezichthouder (FSMA) af alvorens de indeling van haar producten volgens de SFDR-verordening te bevestigen.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer