fr

Het unieke businessmodel van Ethias levert opnieuw uitstekende resultaten op in 2018

2018_09_3Axes_150px_NL
 • Stijging van het nettoresultaat naar EUR 170 miljoen
 • Stijging van het incasso met 8 %
 • Verdere uitrol van het moderniseringsplan om de positie van Ethias te versterken als
  de nr. 1 directe verzekeraar, de nr. 1 digitale verzekeraar en leader voor de openbare sector.

Op 31/12/2018 bedraagt het nettoresultaat van Ethias EUR 170 miljoen[1]. Dit nettoresultaat stijgt met meer dan 60 % t.o.v. het vorige boekjaar, dat werd gekenmerkt door uitzonderlijke elementen, waaronder de kost voor de “Switch 7”-operatie en de geraamde kost voor de verkoop van de resterende “FIRST A”-portefeuille.

Het operationele resultaat bedraagt EUR 177 miljoen. Dit resultaat komt hoofdzakelijk voort uit de activiteiten Niet-Leven, met een bedrag van EUR 152 miljoen. De activiteiten Leven zetten op hun beurt een operationeel resultaat van EUR 38 miljoen neer.

Het globale incasso bedraagt EUR 2,694 miljard. Dit is een stijging met 8 % t.o.v. het vorige boekjaar. Die prestatie vloeit voort uit zowel de activiteiten Niet-Leven (EUR 1,382 miljard, d.i.
+3,6 %) als de activiteiten Leven (EUR 1,312 miljard, d.i. +14 %).

Wat de solvabiliteit betreft, bedraagt de SII-ratio 181%.

“2018 was een rijk gevuld jaar vol concrete verwezenlijkingen op het vlak van strategie, business, organisatie en governance. Ethias zet een solide financiële en commerciële prestatie neer: een nettoresultaat van EUR 170 miljoen dat 60 % hoger ligt dan op eind 2017 en een incasso dat met 8 % stijgt. Daarnaast heeft Ethias in 2018 aan haar aandeelhouder Vitrufin dividenden uitgekeerd voor een totaalbedrag van EUR 268 miljoen. Tot slot heeft het agentschap Fitch begin 2019 de IFS-rating van Ethias (d.i. de notering voor haar financiële soliditeit) met één stap verhoogd naar A-. Dit toont aan dat de actieplannen om de soliditeit en flexibiliteit van Ethias te versterken, hun vruchten hebben afgeworpen” - Philippe Lallemand, CEO.

Markante gebeurtenissen van 2018

2018_09_3Axes_150px_NL

Strategisch plan 2019-2023

De strategische assen van de onderneming zijn gebaseerd op 3 pijlers: (i) direct, (ii) digitaal en (iii) partnership met de openbare collectiviteiten, gekoppeld aan een permanent streven naar innovatie ten dienste van de klant.

Op het vlak van de Particulieren zetten wij het werk voort om de verzekering eenvoudiger en toegankelijker te maken, met de versterking van onze positie als directe verzekeraar en het behoud van een rendabele groei in België. De strategische acties zijn toegespitst op 4 pijlers: (i) CRM (Customer Relationship Management), (ii) omnichannel, (iii) diversificatie in de manier waarop Ethias de klant ondersteunt en (iv) uitmuntendheid in technisch beheer.

Op het vlak van de cliënten collectiviteiten hebben wij de ambitie om, enerzijds, onze positie als multiproducten- en dienstenverzekeraar te vertalen in de vorm van een partnership met de openbare collectiviteiten en om, anderzijds, de ontwikkeling op de segmenten “corporate” en “socialprofit” voort te zetten. Tevens willen wij een allroundspeler zijn in het beheer van de pensioenen in 1e en 2e pijler.

De onderneming is op transversale wijze betrokken in een ambitieus technologisch en organisatorisch transformatieplan.

Uitkering van een dividend

Aan de moedermaatschappij Vitrufin nv werden dividenden uitgekeerd voor een totaal bedrag van EUR 268 miljoen, waardoor zij haar senior lening in januari 2019 kon terugbetalen.

2019_01_EthiTV_CorpoVignette_v002

Fitch-beoordeling

Nadat het ratingagentschap de IFS-notering in juni 2018 had bevestigd op BBB+, gekoppeld aan een positief vooruitzicht, verhoogde Fitch op 22 januari 2019 de rating voor Ethias met één stap naar A- (Strong - outlook stable).

 

EthiasPensionFund_150px

Ethias Pension Fund

Eind september 2018 bevestigde de stad Brussel dat zij haar vertrouwen wil schenken aan Ethias Pension Fund voor het beheer van de aanvullende pensioenen van een deel van haar contractueel personeel. De komst van deze nieuwe aangesloten onderneming en de lopende contacten met andere prospecten sterken Ethias in haar strategie om een multi-werkgeverspensioenfonds uit te bouwen.

RSE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ethias publiceert haar eerste niet-financieel verslag sinds de omzetting van de richtlijn 2014/95/EU in Belgisch recht op 3 september 2017. Dit verslag, dat de situatie van Ethias op maatschappelijk en milieuvlak beschrijft, is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen alle geledingen van de onderneming, vertegenwoordigd binnen een paritair Ethisch Comité. Het toont de kwaliteit en de kracht van de sociale cohesie in de onderneming. De verzekeraar van morgen is namelijk de verzekeraar die meer toegevoegde waarde voor de samenleving zal aanreiken.

Overdracht van de resterende portefeuille “FIRST A”

Op 16 april 2018 sloot Ethias een overdrachtsovereenkomst voor haar resterende
“FIRST A”-portefeuille met een niet-Belgische verzekeraar in de Europese Economische Ruimte, Laguna Life (dochteronderneming van Monument Re). De closing, d.i. de effectieve overdracht van de portefeuille, vond plaats op 28 september 2018.

Trofeeën in 2018

2019_01_GoCX_Trophee_v001

Drie DECAVI-trofeeën voor Ethias

 • Beste “Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto” (3e keer)
 • Beste “Huurdersverzekering” (3e keer)
 • Beste “Familiale Verzekering” (8e keer)

Bovendien blijkt uit het BrandZ-onderzoek van Kantar Millward Brown dat Ethias het 4e sterkste merk in België is en het topmerk in de verzekeringssector.

In 2018 kende goCX de trofee voor meest klantvriendelijke verzekeraar toe aan Ethias.

Nieuwe diensten voor onze klanten

Bike_More_Jaar
 • De familiale verzekering innoveert en dekt ook automatisch en gratis nieuwe voortbewegingstoestellen en elektrische fietsen in burgerlijke aansprakelijkheid: dat is ons nieuwe product “Bike & More”.

 • Ethias moderniseert en dynamiseert haar woningverzekering voor eigenaars en huurders! Sinds 1 augustus 2018 is Ethias de enige verzekeraar in België bij wie bestaande en nieuwe klanten geen vrijstelling meer betalen zodra de schade hoger ligt dan EUR 260.

 • Ethias is de verzekeraar die de meeste producten online aanbiedt. Als directe verzekeraar wil Ethias pionier op digitaal vlak zijn en haar klanten performante digitale diensten aanbieden. Zo is Ethias vandaag de enige verzekeraar op de Belgische markt met 10 verzekeringsproducten* die volledig online kunnen worden afgesloten.

 • Het beheer van verzekeringsdossiers met zware lichamelijke schade vraagt niet alleen een correcte zakelijke aanpak, maar ook een menselijke benadering. Een vlotte en menselijke afwikkeling van dergelijke dossiers verdient meer prioriteit dan er vaak aan gegeven wordt. Ethias innoveerde en creëerde de functie van casemanager om ondersteuning en begeleiding bij dit proces te bieden.

 • Ethias heeft een enquête gehouden in de publieke sector met als doel: het identificeren van psychosociale risicofactoren waarmee bepaalde personeelsleden uit de openbare sector worden geconfronteerd. Als antwoord op de geïdentificeerde risico's heeft Ethias Services specifieke diensten en ondersteuningsformules op maat ontwikkeld.

 • Sinds oktober 2018 hanteren onze regionale kantoren en Contact Centers verruimde openingsuren om nog beter tegemoet te komen aan de noden van onze klanten.

* Digital Omnium, Assistance/personen, Assistance/voertuigen, Brand/eigenaar, Brand/huurder, Starter Pack/Brand & Familiale, Familiale/BA, Reisannulatie/jaarlijks, Reisannulatie/tijdelijk, Bagage.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer