fr

Ethias, een geëngageerde, maatschappelijke en innovatieve speler

Ethias heeft een reeks maatregelen genomen om de crisis te boven te komen.

1. Sectormaatregelen

 • FSMA: maatregelen van de verzekeringssector voor natuurlijke personen die tijdelijk werkloos zijn of in financiële moeilijkheden verkeren en voor ondernemingen

2. Aanvullende maatregelen Ethias

Voor onze B2B-klanten

 • Dekkingsuitbreiding:
  • Publieke sector: BA en AO voor vrijwilligers die de publieke sector helpen in de strijd tegen COVID-19
  • Gezondheidssector: Medische BA + BA + Arbeidsongevallen + gedetacheerd personeel
  • Onderwijssector: uitbreiding van de schoolverzekeringen
 • Opschorting van waarborgen voor wagenparken
 • Annulering van verzekeringscontracten BA, LO en AR voor geannuleerde evenementen
 • Dekking van telewerk in AO, ook al is daarin niet voorzien
 • Extra betalingsfaciliteiten

Voor onze B2C-klanten

Annuleringsverzekering: financiële tussenkomst voor de hele portefeuille
 • Forfaitaire compensatie voor de vermindering van het "reis"-risico tijdens de lockdown en tijdens de inperkingsmaatregelen
 • Tijdelijke formule: een voucher die twee jaar geldig is en overeenkomt met de premie die is betaald voor een reis gepland tussen 13 maart en het einde van de maatregelen die de oorspronkelijk geplande reis verbieden.
 • Jaarformule: korting van 2 maanden op de volgende premie bij de hernieuwing van het contract

Huurdersverzekering: financiële tussenkomst voor klanten die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht door COVID-19

 • Tenlasteneming van een bedrag gelijk aan één maand huur met een maximum van € 500. Doelgroep: verzekerden met een BA-huurdersverzekering afgesloten bij Ethias voor een gezin waarin één van de partners of (feitelijke/wettelijke) samenwonenden tijdelijk werkloos is wegens overmacht door COVID-19 (ten minste één dag - geen andere vereiste in dit verband). Met deze maatregel willen we huurders helpen (op aanvraag en op vertoon van een attest) die geen enkele sectorale steunmaatregel genieten.
Autoverzekering: financiële tussenkomst voor klanten die tijdelijk werkloos zijn
 • Korting van 2 maanden op de jaarpremie (BA + bijkomende waarborgen incl.), toe te passen op de volgende premie bij de hernieuwing van het contract voor de verzekeringnemer die tijdelijk werkloos is wegens overmacht door COVID-19 (ten minste één dag - geen andere vereiste in dit verband). Het doel van deze maatregel is om onze verzekerden te ondersteunen na koopkrachtverlies (op verzoek en op vertoon van een attest).

De maatregelen m.b.t. de BA huurder en de autoverzekering zullen ook worden uitgebreid naar de zelfstandigen en vrije beroepen, op voorwaarde dat de personen die bij ons een aanvraag indienen, kunnen aantonen dat zij een specifieke steunmaatregel van een regionale overheid genieten.

3. De verschillende ondersteuningen voor de actoren in de frontline

 • Rode Kruis: naast financiële noodhulp aan het Rode Kruis via een uitzonderlijke donatie deed Ethias ook een oproep tot haar medewerkers om het Rode Kruis te steunen (oproep voor financiële giften en/of bloedgiften) en verspreidde zij de oproep voor donaties ook via haar sociale media.
 • Artsen zonder Grenzen: Ethias schonk specifieke noodhulp aan Artsen zonder Grenzen om een aantal noden rond de COVID-19-crisis in België te helpen lenigen. In overleg met de Belgische gezondheidsautoriteiten had Artsen zonder Grenzen besloten om specifieke hulp te verlenen aan verschillende ziekenhuiscentra, aan ouderen in rusthuizen en aan kwetsbare groepen, zoals migranten en daklozen.

4. Gezondheidsecosystemen

 • "Endo Tools”: (spin-off ULB): deelname aan de gezondheidsecosystemen door de start-up Endo Tool (ULB) financieel te ondersteunen. Dit biomedische bedrijf heeft specifieke verbindingsstukken ontwikkeld om maskers om te bouwen tot noodbeademingstoestellen voor COVID-19-patiënten. Dankzij de financiële steun van Ethias heeft dit bedrijf een vijftiental ziekenhuizen van een dergelijke nooduitrusting kunnen voorzien.
 • Consortium VUB: deelname aan de gezondheidsecosystemen door financiële steun te verlenen aan het consortium o.l.v. de VUB. Dit consortium brengt de academische en industriële wereld samen om noodmateriaal voor het medisch personeel te leveren, waarbij maskers worden omgevormd tot een beschermingsmiddel voor het

5. Innovatie

 • App4You: een groep van enkele collega's uit teams van Ethias en NRB heeft in minder dan 3 weken tijd een digitaal hulp- en solidariteitsplatform ontwikkeld dat gratis en toegankelijk is voor alle burgers. App4You is namelijk het nieuwe platform waarop vrijwilligers en mensen in nood elkaar kunnen ontmoeten én helpen. De nr. 1 in directe verzekeringen en de nr. 3 in ICT bundelen dus hun krachten! Vraag en aanbod worden automatisch gecombineerd, waarna de verschillende partijen een melding ontvangen. Het platform staat open voor iedereen en is volledig gratis, net als de bijbehorende verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, waarvoor Ethias de premie betaalt. 

6. De publieke sector

 • Burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen: wij dekken gratis de aansprakelijkheid die vrijwilligers kunnen lopen in het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd en die verband houden met de bijstand die wordt verleend in het kader van de coronaviruscrisis, alsook de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen zou kunnen overkomen (onderweg of tijdens de activiteiten), met uitzondering van de gevolgen die worden veroorzaakt door een COVID-19-besmetting.

  In overeenstemming met de overheidsmaatregelen zullen deze verlengingen worden toegekend voor de duur van de COVID-19-crisis en worden ze aangeboden aan alle klanten van de publieke sector die reeds een dekking voor "burgerlijke aansprakelijkheid en/of arbeidsongevallen" bij Ethias hebben onderschreven. 

7. De gezondheidssector

Verschillende gratis dekkingsuitbreidingen werden toegekend aan het personeel en de vrijwilligers van de ziekenhuissector.

 • Medische BA: in het kader van de contracten voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid werden ook waarborgen aangeboden wanneer de verzekerden buiten hun gebruikelijke specialisaties en/of competenties moeten werken. Ook activiteiten met betrekking tot teleconsultatie zijn gedekt.
 • Studenten geneeskunde/verpleegkunde en gepensioneerde artsen/verpleegkundigen op wie de ziekenhuizen een beroep doen, zijn eveneens gedekt voor beroepsaansprakelijkheid.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en/of arbeidsongeval: Ethias heeft ook besloten om een gratis uitbreiding van deze verzekeringen aan te bieden voor alle vrijwilligers, inclusief studenten en gepensioneerde artsen, op wie een beroep wordt gedaan. Dit betekent dat wij gratis de aansprakelijkheid dekken die vrijwilligers zouden kunnen lopen in het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd en die verband houden met de bijstand die wordt verleend in het kader van de coronaviruscrisis, alsook de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen zou kunnen overkomen (onderweg of tijdens de activiteiten), met uitzondering van de gevolgen die worden veroorzaakt door een COVID-19-besmetting.
 • Gedetacheerd personeel: personeelsleden die aan andere activiteiten worden gedetacheerd, blijven de verschillende verzekeringen die zijn afgesloten genieten.
 • Aanvullende uitbreiding: de waarborguitbreidingen die we voor de ziekenhuizen hebben voorzien, gelden ook voor woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties (gezinshulp en thuisverpleging) en voor psychiatrische ziekenhuizen. 

8. De onderwijssector

 • De dekking in BA werd verlengd tijdens de paasvakantie, wanneer de scholen die dan normaal gezien gesloten zijn, een permanentie garandeerden in overeenstemming met de overheidsmaatregelen voor de COVID-19-crisis die waren verlengd tot ten minste 19 april.
 • De dekkingen van deze verzekering zijn ook gratis verworven voor leerlingen van andere scholen en voor kinderen van onderwijzend of begeleidend personeel die hun ouders vergezellen en die het slachtoffer van een lichamelijk ongeval zouden zijn.
 • Waarborguitbreiding: het onderwijzend personeel zal ook de waarborg van de BA-schoolverzekering blijven genieten voor schade die zou worden berokkend aan derden
  • In het kader van het afstandsonderwijs (ook al lijkt de kans op een aansprakelijkheidsstelling ons relatief theoretisch te zijn)
  • In het kader van de opdrachten die zij namens de school zouden uitvoeren met toestemming van de school.
 • Schenking van 1 000 laptops (met koptelefoon en software) aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 Vlaanderen, 420 Federatie Wallonië-Brussel en 30 Duitstalige Gewest)
 • Groepsinitiatief van Ethias-NRB om de digitalisering van het onderwijs te ondersteunen en te versterken en het nieuwe schooljaar in september voor te bereiden

9. De Sportsector

 • Ethias heeft besloten om de sportverenigingen financieel te ondersteunen. Ze neemt een deel van het preventiemateriaal, waaronder alcoholgeldispensers en stickers waarmee de veiligheidsmaatregelen aangegeven kunnen worden, voor haar rekening.

10. De cultuursector

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer