fr

Overstromingen juli 2021: Ethias maakt een eerste balans op

Nadat de absolute prioriteit is gegeven aan noodhulp voor de slachtoffers ter plaatse, is het nu tijd voor een eerste balans: tot op heden zijn er voor het hele land ongeveer 10.000 schadeaangiften ingediend. Volgens de eerste ramingen zou de schade ruw geschat kunnen oplopen tot ongeveer 250 miljoen euro voor Ethias. Gelet op het ongeziene karakter van deze ramp is het duidelijk dat verzekeraars, experten en overheden de huidige wetgeving zullen moeten herbekijken.

Na de overstromingen van 14 en 15 juli heeft de verzekeraar tot dusver, voor de drie gewesten
van het land, in totaal ongeveer 10.000 schadeaangiften geregistreerd, voornamelijk in de brand- en autoverzekering. Aan de kant van de particulieren (met ongeveer 7.000 ingediende aangiften) komen er vrijwel geen nieuwe aangiften meer binnen, maar voor ondernemingen en publieke collectiviteiten moet nog een aantal dossiers worden ontvangen.

CEO Ethias Philippe Lallemand

"Nooit eerder werd België geconfronteerd met een ramp van dergelijke omvang. Deze overstromingen zijn in de eerste plaats menselijke tragedies en onze belangrijkste zorg is uiteraard om onze verzekerden bij te staan. Na onze aanwezigheid op het terrein in de zwaarst getroffen gemeenten en de onmiddellijke uitkering van een eerste voorschot van 1500 euro aan de getroffen verzekerden, blijven we alles in het werk stellen om elk slachtoffer zeer snel te vergoeden. Bovendien hebben we met het akkoord tussen het Waalse Gewest en de verzekeringssector opnieuw bewezen dat we in staat zijn onze verantwoordelijkheid op te nemen en samen oplossingen te vinden ten behoeve van de bevolking. Ethias heeft, samen met haar sectorgenoten, blijk gegeven van grote solidariteit.

Maar tegelijkertijd moeten we ons model voor de toekomst heroverwegen. Vandaag stellen we vast dat onze wetgeving niet meer is aangepast. Als we willen dat natuurrampen - die volgens het recentste IPCC-rapport zullen toenemen - verzekerbaar blijven, zullen verzekeraars en herverzekeraars samen met de regionale, federale en zelfs internationale overheden rond de tafel moeten gaan zitten. Zoals ik reeds had voorgesteld tijdens de debatten over de verzekerbaarheid van pandemieën of cybercriminaliteit, zou een structuur met vier niveaus moeten worden opgezet voor uitzonderlijke risico's die geen grenzen kennen: de verzekeraars in eerste lijn, dan de herverzekeraars, de overheden en tot slot Europa. Als we niet willen dat de actualiteit ons weer inhaalt, zullen we de gesprekken moeten versnellen.”

Philippe LALLEMAND, CEO

Hulp op het terrein tijdens de eerste dagen

Van 19 tot 31 juli trokken dagelijks 5 mobiele crisiseenheden naar de zwaarst getroffen gebieden. Dat zijn 41 haltes waar een luisterend oor, een troostend woord, ondersteuning en hulp bij diverse formaliteiten werd geboden aan zowel verzekerden als niet-verzekerden. Elke verzekerde die een schadeaangifte indiende, kreeg onmiddellijk een eerste voorschot van 1500 euro uitgekeerd. Onze klanten, zowel particulieren als collectiviteiten, konden ook een beroep doen op psychosociale ondersteuning. Via de Personeelsvereniging hebben enkele tientallen collega's zich ingezet om 4200 maaltijden en morele steun te brengen aan vrijwilligers en slachtoffers.

Kleding wassen is voor veel inwoners van getroffen gebieden een ander probleem. Daarom heeft onze digitale start-up, Flora by Ethias, in verschillende gemeenten een wasservice opgezet samen met de vzw “Formidable” uit Charleroi, die een mobiele wasserij beheert.

Versnelling in schaderegeling

Ethias heeft zich ertoe verbonden dat zij elke getroffen verzekerde zal vergoeden binnen de 30 dagen na de expertise, zoals in het contract is bepaald. Maar het is duidelijk dat de expertises tijd zullen vergen, gezien de omvang van het werk, en dat 30 dagen een lange tijd is als je niets meer hebt. Om die reden worden bijkomende voorschotten uitgekeerd, met name om de kosten van herhuisvesting en de uitgaven voor basislevensbehoeften te dekken. De teams zijn ook versterkt om de vergoedingen in de dossiers waarvoor de expertise is gebeurd, verder te versnellen.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer