fr

Van verzekeraar naar veelzijdige dienstverlener

Smart cities, cybersecurity en zachte mobiliteit, het zijn thema’s die je niet meteen linkt aan een verzekeringsmaatschappij. Toch zijn het stokpaardjes van Ethias, nog altijd dé referentieverzekeraar van de overheid. Vice-CEO Benoît Verwilghen en commercieel directeur Edwin Hoeven kijken terug en blikken vooruit.

Ethias blaast 100 kaarsjes uit. Verzekeringen zijn én blijven jullie corebusiness, al zijn jullie in de loop der jaren geleidelijk geëvolueerd naar een dienstverlener.

Ethias_100Years

Benoît: “Verzekeringen zitten nu eenmaal in het DNA van Ethias. We mogen ons al honderd jaar deverzekeringsspecialist voor lokale overheden noemen en zijn ook nummer 1 in de directe verzekering en de publieke sector. Al doen we vandaag veel meer dan louter polissen aanbieden. In de loop der jaren zijn we oplossingen en antwoorden gaan zoeken op verschillende maatschappelijke evoluties. Neem nu cybercriminaliteit. Ethias heeft niet alleen een polis opgesteld die steden en gemeenten verzekert tegen de gevolgen van bijvoorbeeld hacking, we wijzen ze ook op het belang van preventie. Je indekken tegen financiële gevolgen is één zaak, je beveiligen tegen cybercriminelen iets anders. Zo hebben we allerlei nuttige analyses die het risico in kaart helpen brengen. We hebben zelfs een externe partner die gespecialiseerd is in cyberbeveiliging. Zodat gemeenten en steden hun zwakke flanken kunnen afdekken."

"We doen veel meer dan louter polissen aanbieden. We zoeken oplossingen en antwoorden op verschillende maatschappelijke evoluties."

Wat er in al die jaren ook niet veranderd is, is jullie nabijheid. Ethias staat naast de steden en gemeenten, letterlijk en figuurlijk.

Ethias_1481

Edwin: “Gemeenten zijn voor ons partners in de ruime zin van het woord. We hebben drie contactpunten. Zo zitten we niet alleen samen met mandatarissen, maar ook met de financiële directeur en de algemene directeur, en met de medewerkers van de verzekeringsdienst. Voor de lokale overheden hebben we een specifiek team dat enkel hen bedient. Gemeenten verwachten immers dat we met ze meedenken. En in alle bescheidenheid: wij doén dat. Zo hebben we er samen met de VVSG voor gezorgd dat de persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de burgemeester aangepast werd. Vroeger kon een burgemeester persoonlijk worden vervolgd voor een verkeersongeval ten gevolge van een onveilige verkeerssituatie op zijn grondgebied. Samen met de VVSG hebben wij er, met succes, voor gepleit om de wet aan te passen.”

Benoît: “Mag ik erop wijzen dat Ethias de grootste digitale speler op de verzekeringsmarkt is? Al geloven we niet dat je om het even wat moet gaan digitaliseren. We zetten in op wat wij het ‘fygitale’ noemen, zeg maar het fysieke en het digitale. Het menselijke aspect blijft met andere woorden belangrijk. Wist je trouwens dat we gemeenten helpen bij het digitaliseren van hun verzekeringen? De wereld verandert snel en ook lokale besturen ontsnappen daar niet aan. Het disruptieve zet zich nu pas door, dus is het aan ons om hier mee oplossingen voor te zoeken.”

Preventie is een van jullie stokpaardjes. Hoe helpen jullie steden en gemeenten daar heel concreet mee verder?

Benoît: “Door bijvoorbeeld samen de schadestatistieken van de arbeidsongevallen uit te pluizen. We kijken niet alleen naar het aantal schadegevallen, maar ook naar het soort arbeidsongevallen. Op basis van die gegevens tekenen we een preventieplan uit, waarmee je ongevallen kan voorkomen. Zo dragen we bij tot een veiligere werkomgeving.”

Als verzekeraar maak je je naam pas waar als er zich schade voordoet. Waar maakt Ethias het verschil?

Benoît: “Door steden en gemeenten door dik en dun te steunen, ook in slechte tijden. Woedt er een felle brand in het gemeentehuis? Dan zorgen wij voor een directe lijn met een inspecteur. Herinner je je die brand van de praalwagens in de aanloop van Aalst carnaval? Wel, onze inspecteur kwam meteen ter plaatse. Binnen het uur heeft hij een aantal zaken in gang gezet. Wij depanneren de klant zo snel mogelijk. Is er een probleem? Dan kan je niet alleen bij onze inspecteurs terecht, maar ook online een aanvraag indienen of ons contactcenter bellen, dag en nacht. Je beslist zelf via welk kanaal je ons contacteert.”

Edwin: “Dit illustreert perfect de evolutie die we de voorbije honderd jaar hebben doorgemaakt. Oorspronkelijk ontwikkelden we verzekeringsproducten, vandaag staan we lokale besturen bij op diverse vlakken: beheer van hun verzekeringsportefeuille, schadeafhandeling en het verlenen van aanverwante diensten. Met andere woorden, van verzekeraar zijn we geëvolueerd naar dienstverlener. Zo hebben we een initiatief genomen dat mensen die het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval sneller reïntegreert. Vergis je niet, elke gemeente is ook werkgever. Hiermee stuur je een positief signaal naar potentiële kandidaten. De evolutie die we doormaken is cruciaal, maar dan moet de dialoog wel langs beide kanten openstaan.”

Dankzij de goede verhouding met steden en gemeenten pikt Ethias allerlei tendensen op. Zo spelen jullie in op thema’s als smart cities en mobiliteit. Welke veranderingen zitten er volgens jullie aan te komen?

Edwin: “Ik denk bijvoorbeeld aan parkeergarages. Vandaag vind je die vooral terug in het centrum van steden en gemeenten. Maar met de komst van zelfrijdende auto’s is het misschien tijd voor een andere aanpak. Waarom zou je geen parkeerplaatsen bouwen aan de rand van de stad? En bezoekers met zelfrijdende wagens naar het centrum brengen? Dat zijn zaken waar we vandaag al bij stilstaan. Daarbij hebben we uiteraard altijd aandacht voor het aspect verzekeringen. Een ander voorbeeld is thuiswerk. De Vlaamse overheid stimuleert thuiswerk, en dat is goed, maar je moet wel nadenken over de gevolgen. Wat als er zich thuis een arbeidsongeval voordoet, bijvoorbeeld? Dat zijn zaken die we vooraf willen uitklaren.”

Benoît: “Mobiliteit is een van de belangrijkste thema’s waar steden en gemeenten mee te maken krijgen. Steeds meer plaatsen weren de auto uit hun kern. Als maatschappelijk verantwoord ondernemer willen we daar ons steentje toe bijdragen. Door meer mensen op de fiets te krijgen, bijvoorbeeld. Wel, met Bike & More hebben we een hypercomplete fietsverzekering op de markt gebracht die niet alleen je fysieke en materiële schade dekt bij een ongeval, maar je fiets ook verzekert tegen diefstal en je nog eens uit de nood komt helpen als je pech hebt. Nadenken over de stad van morgen nemen we ernstig. Kijk maar naar de Dag van de Collectiviteiten editie 2018: toparchitect Vincent Callebaut deed er zijn visie over groene steden uit de doeken. Hij ontwerpt bijzondere gebouwen met planten die een nieuwe dynamiek geven aan steden. Vergis je niet, dat is geen sciencefiction meer, maar binnenkort realiteit.”

Ethias, de pensioenverzekeraar van de overheid

Pensioenen en vooral de financiering ervan, zal ook in de nieuwe legislatuur een belangrijk aandachtspunt blijven voor de lokale besturen. Niet in het minst omdat deze besturen zelf integraal instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers.

Vandaag bedraagt de pensioenbijdrage voor statutairen ongeveer 41,5% van het loon, een aandeel dat de komende jaren nog zal toenemen. Volgens de laatste ramingen zou de pensioenfactuur voor de Belgische lokale besturen tegen 2023 met meer dan 730 miljoen euro toenemen. Pensioenen leggen dus steeds meer beslag op de lokale budgetten en zijn een rem op de investeringen die de besturen de komende jaren moeten doen. Voor ons is dat genoeg reden om de lokale besturen bij dat luik van hun beleid van zo dicht mogelijk bij te staan.

Ethias vervult hierin een cruciale rol en treedt op als een pensioeninstelling via een pensioen- of bijdrageverzekering, die de bijdragen int en tegelijk ook rechtstreeks de pensioenen betaalt. Maandelijks betaalt Ethias aan meer dan 50.000 personen een wettelijk ambtenarenpensioen. Publi-Plan, de bijzonder performante en krachtige simulatietool die Ethias heeft ontwikkeld, helpt de besturen bij het bepalen van hun keuzes. Besturen die een dergelijke studie laten maken, krijgen een nauwkeurig zicht op hun toekomstige pensioenlast, waardoor ze een personeelsbeleid kunnen voeren dat hun pensioenfactuur zo laag mogelijk houdt. Dit heeft als voordeel dat budgettaire schokken worden opgevangen en er geen sterke fluctuaties van de bijdragen zijn die een begroting ontwrichten.

Credits: @www.maus.studio

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer