Veelgestelde vragen inzake het coronavirus

Indien u hier geen antwoord vindt op uw vragen, gelieve ons dan een bericht te sturen.

Wat dekken je verzekeringen tijdens een pandemie? Lees hier alle antwoorden.

Algemeen

Welke hulp biedt Ethias aan haar klanten met een reisannuleringsverzekering?

Ethias biedt het equivalent van 2 maanden korting op de volgende verzekeringspremie bij hernieuwing van het contract (jaarlijkse formule). De verzekerde krijgt hiervoor automatisch een brief.

Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden

Lees hier meer over de solidariteitsmaatregelen genomen door de verzekeringssector.

Hoe kan ik "op afstand" mijn documenten zoals een groene verzekeringskaart, een duplicaat van mijn polis enz., aanvragen?

U kan heel eenvoudig en via enkele kliks uw documenten opvragen via onze online klantenzone.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Ik ben arts en door de huidige omstandigheden moet ik behandelingen uitvoeren buiten mijn specialisatie en dagdagelijkse competenties. Dekken de garanties in mijn verzekering « Medische aansprakelijkheid » me in dit geval ?

Ja, in de huidige omstandigheden van dringende medische hulp, worden uitzonderlijk deze medische diensten gedekt, ongeacht uw specialisatie. Ook de activiteiten voor telefonische consultaties zijn gedekt.

Ethias Assistance

Het land waar ik verblijf sluit zijn grenzen. Ik heb geen mogelijkheid om het te verlaten en moet bijgevolg langer in dit land blijven. Zijn de extra verblijfskosten gedekt met de bijstandsverzekering?

De bijkomende verblijfskosten zijn niet gedekt en worden bijgevolg dus niet terug betaald.

Mijn hotel werd in quarantaine geplaatst en de initiële duur van mijn verblijf wordt overschreden. Zijn de kosten van dit verlengde verblijf gedekt?

De bijkomende verblijfskosten zijn niet gedekt en worden bijgevolg dus niet terug betaald.

Ik word ziek tijdens mijn "verplicht" verlengd verblijf (vragen 1 en 2). Worden mijn medische kosten in het buitenland ongeacht de pathologie dan terugbetaald?

De gedane medische kosten worden vergoed tot € 250.000 per verzekerde met de formule "Ethias Car & Family" en zelfs tot € 500.000 indien de formule "Ethias Family" of "Ethias Car & Family Plus" werd afgesloten.

Ik word tijdens mijn verblijf in het buitenland besmet met het coronavirus en heb medische kosten om mij te verzorgen. Zijn deze kosten gedekt?

Met de formule "Ethias Car & Family" worden de medische kosten in het buitenland terugbetaald tot € 250.000 per verzekerde en tot € 500.000 met de formule "Ethias Family" of "Ethias Car & Family Plus". De repatriëring voor medische redenen is eveneens gedekt met beide formules.

Ik ben in een land dat zijn grenzen totaal gesloten heeft en wil zo snel mogelijk naar huis terugkeren. Kan ik een beroep doen op mijn bijstandsverzekering?

De repatriëring is in deze uitzonderlijke omstandigheden niet gedekt. Niettemin zorgt Ethias voor de opvolging van de diverse informatie van de overheidsinstanties om u zo goed mogelijk te adviseren op basis van de beschikbare informatie.

Wat moet ik doen om mijn bijstandsverzekering te contacteren? Is er een specifiek telefoonnummer?

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week overal te wereld onze bijstandsdiensten contacteren op het nummer +32 11 28 28 28!

Het land waar ik momenteel verblijf werd aangeduid als “rode” zone (https://diplomatie.belgium.be/nl) terwijl dit nog werd beschouwd als “oranje/groene” zone door de FOD Buitenlandse Zaken bij mijn vertrek. Ik zou zo snel mogelijk willen terugkeren naar huis. Kan ik beroep doen op mijn verzekering Assistance om gerepatrieerd te worden?

De repatriëring in deze uitzonderlijke omstandigheden is niet gedekt. Ethias volgt evenwel alle informatie van de overheidsinstanties op om u zo goed mogelijk te adviseren in functie van de beschikbare info.

Het land waar ik verblijf werd aangeduid als rode of oranje zone door de FOD Buitenlandse Zaken. Kan ik een beroep doen op mijn verzekering assistance?

Ja, ongeacht de kleur van de zone waarin u verblijft, zal Ethias assistance tussenkomen overeenkomstig de bepalingen van uw verzekeringscontract.

Hospitalisatieverzekering

Wat als ik door een besmetting met het coronavirus opgenomen word in het ziekenhuis. Zijn mijn medische kosten dan gedekt door mijn hospitalisatieverzekering?

Ja, als u door een besmetting met het coronavirus opgenomen wordt in het ziekenhuis, worden uw medische kosten verbonden aan de ziekenhuisopname vergoed. Ook de ambulante medische kosten (raadplegingen, geneesmiddelen, onderzoeken, ...) in de gewaarborgde nazorgtermijn (bepaald door uw type contract) na de ziekenhuisopname vallen onder de dekking van uw hospitalisatieverzekering op voorwaarde dat ze verbonden zijn aan uw ziekenhuisopname. Natuurlijk blijven de algemene polisvoorwaarden van toepassing. We raden u dan ook aan om deze te raadplegen.

Ik ben opgenomen in het ziekenhuis, maar vanwege de coronamaatregelen is er geen toegang tot de Assurcard© Terminal om mijn aangifte in orde te brengen. Wat moet ik doen?

Geen zorgen, u kunt de aangifte van uw ziekenhuisopname met uw AssurCard© ook online doen. Dit kan via www.ethiashospi.be. Daar vult u het nummer van uw AssurCard en geboortedatum in. Vervolgens beantwoordt u enkele vragen over uw ziekenhuisopname. We raden aan om dit zo snel mogelijk te doen en dit daarna ook te melden aan de administratie van het ziekenhuis. Zo kan Ethias de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen en voorkomt u dat de ziekenhuisfactuur eerst bij uzelf terecht komt. Indien u zelf niet in staat bent om de aangifte te doen, mag dit ook door een familielid worden gedaan.

Ik wil jullie documenten voor mijn hospitalisatiedossier bezorgen / Ik moet documenten terugsturen. Waar kan ik daarmee best terecht?

U kan ons uw documenten op verschillende manieren bezorgen :
  • Per e-mail via info@ethias.be.
  • Via de brievenbussen van onze regionale kantoren die dagelijks geledigd worden.
  • Via onze online klantenzone kan u ons verschillende documenten versturen : aangifte van een schadegeval, doorsturen van medische kosten in het kader van uw hospitalisatieverzekering…

Uiteraard blijft de verzending per gewone post ook mogelijk, al hou je hierbij best rekening met een langere verwerkingstermijn.

Ik heb recent een hospitalisatieverzekering onderschreven en tijdens de wachttijd word ik gehospitaliseerd omwille van een besmetting met Covid-19. Is dit gedekt door mijn hospitalisatieverzekering?

Wanneer de hospitalisatie ten gevolge van een besmetting met Covid-19 plaatsvindt na de aansluitingsdatum van het contract, is de wachttijd niet van toepassing. U kan dus uw hospitalisatie online aangeven met behulp van uw AssurCard via www.ethiashospi.be.

Mijn ziekenhuisopname werd uitgesteld omwille van de Covid-19-crisis en de reeds gemaakte kosten voor de ziekenhuisopname vallen buiten de gewaarborgde periode van de latere hospitalisatie. Zijn deze kosten gedekt via mijn hospitalisatieverzekering?

In geval van uitstel van hospitalisatie, verbindt Ethias er zich toe om de pre-hospitalisatiekosten die gemaakt werden gedurende de initieel gewaarborgde periode van het contract, alsook de gemaakte kosten tot aan de nieuwe datum van hospitalisatie, ten laste te nemen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel van de ziekenhuisopname indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis of van de geneesheer).

Ik werd gehospitaliseerd tijdens de lockdownperiode (opnames na 1 maart 2020) en mijn post-hospitalisatie opvolging is uitgesteld omwille van Covid-19. Komt mijn hospitalisatieverzekering tussen voor de gemaakte kosten die buiten de gewaarborgde nazorgtermijn van de ziekenhuisopname vallen?

Voor wat de medische zorgen betreft, zal Ethias de contractuele dekkingsperiode uitstellen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis, de geneesheer,…).

Ik werd gehospitaliseerd voor de lockdownperiode (opnames voor 1 maart 2020) en de gewaarborgde nazorgtermijn van de ziekenhuisopname is nog lopende. Zal de hospitalisatieverzekering tussenkomen voor de medische zorgen die uitgesteld werden omwille van de Covid-19-crisis en die gemaakt werden na de dekkingsperiode?

Voor wat de medische zorgen betreft, zal Ethias de contractuele dekkingsperiode uitstellen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis, de geneesheer,…).

Annuleringsverzekering

Wat met een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het land waar ik naar toe wil reizen (classificatie van deze bestemming in een rode of oranje zone bijvoorbeeld)? Kan ik in zo'n geval dan een beroep doen op mijn annulatieverzekering?

Het advies van de FOD Buitenlandse Zaken evenals een lockdown is geen reden voor een tussenkomst van de waarborg.

Ik ben ongerust over de pandemie omtrent het coronavirus en wens een reeds geplande trip te annuleren. Is dit gedekt met mijn annulatieverzekering?

Pandemieën zijn geen gegronde reden voor een tussenkomst.

Kan de premie die ik betaalde voor mijn bagageverzekering wegens niet-vertrek worden gerecupereerd?

Ja mits schriftelijke aanvraag.

Als ik op de luchthaven word geweigerd vanwege symptomen die verband houden met Covid-19, kan ik dan een beroep doen op mijn Annuleringsverzekering?

Ja, want u bent al ziek voor het vertrek. U moet ons dan wel een attest van de luchthaven bezorgen waarin dit wordt bevestigd.

Wettelijk pensioen

Blijft de uitbetaling van het wettelijke pensioen van statutaire medewerkers gewaarborgd tijdens de periode van de crisis gelinkt aan Covid-19?

Ja! De medewerkers van onze pensioendiensten doen het nodige voor de tijdige uitbetaling van de pensioenen. Er verandert dus niets aan het moment van uitbetaling. Ter herinnering :
- De pensioenen die vooraf worden betaald worden op de 1ste dag van die maand uitbetaald. Wanneer de 1ste dag van de maand echter in het weekend valt of een feestdag is, dan wordt het pensioen uitbetaald op de laatste werkdag die daaraan vooraf gaat.
- De pensioenen die achteraf worden betaald worden op de laatste werkdag van die maand uitbetaald.
Voor personen die in het buitenland wonen en door de maatregelen in het kader van Covid-19 problemen ondervinden om een levensbewijs te laten invullen, aanvaarden wij tijdens de duur van deze crisis uitzonderlijk een verklaring op eer als levensbewijs. Deze verklaring kan per mail of brief aan onze pensioendiensten worden overgemaakt.

Hypothecaire leningen

De minister van Financiën heeft aangekondigd dat er een betalingsuitstel van 6 maanden kan gevraagd worden voor een hypothecaire lening. Komt mijn hypothecaire lening bij Ethias ook in aanmerking voor dit betalingsuitstel ?

Uw hypothecaire lening bij Ethias komt in aanmerking voor het betalingsuitstel van kapitaal en interesten voor de periode van 1/5/2020 tot en met uiterlijk 31/10/2020 onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de Nationale Bank en de financiële sector. Deze voorwaarden zijn de volgende :

1. Uw inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis ingevolge tijdelijke werkloosheid, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen. Het volstaat dat het inkomen van één van de ontleners daalt of wegvalt.
2. Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet.
3. Het hypothecair krediet is aangegaan voor uw enige woning die uw hoofdverblijfplaats is en zich in België bevindt.
4. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille kleiner dan 25.000 EUR (pensioensparen niet meegerekend).

Indien u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een betalingsuitstel. Dit betalingsuitstel ziet als volgt uit :

- Indien uw netto gezinsmaandinkomen 1.700 EUR of lager is : De betaling van kapitaal en interesten wordt bevroren tot en met 31 oktober 2020. Na deze periode herneemt u uw betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
- Indien uw netto gezinsmaandinkomen hoger is dan 1.700 EUR : De betaling van kapitaal en interesten wordt bevroren tot en met 31 oktober 2020. Na deze periode herneemt u uw betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Uw aanvraag tot betalingsuitstel kan gebeuren door dit formulier te vervolledigen en met de gevraagde bijlagen te mailen naarcr-kr@ethias.be. Voor de volledigheid maakt Ethias u er op attent dat het verzekerd kapitaal en de einddatum van uw schuldsaldoverzekering niet meer gelijk loopt met uw hypothecaire lening. U zal dus in de laatste 6 maanden van uw hypothecaire lening niet langer verzekerd zijn. Indien u deze periode bijkomend wenst te verzekeren kan u contact opnemen met uw verzekeraar.

Indien u uw schuldsaldoverzekering bij Ethias heeft afgesloten, kan u deze verlenging verzekeren mits de betaling van een bijpremie. Deze bijpremie geeft geen recht op belastingvermindering. Voor meer informatie over de verlenging van uw schuldsaldoverzekering, kan u mailen naar info.leven@ethias.be.
Ethias raadt u tevens aan uw brandverzekeraar te informeren van dit betalingsuitstel. Indien u uw brandverzekering bij Ethias heeft afgesloten, kan u uw vragen overmaken aan info.brand@ethias.be.

Schuldsaldoverzekering

Kan ik een betalingsuitstel krijgen voor de premie van mijn schuldsaldoverzekering ?

Indien u een betalingsuitstel heeft verkregen voor uw hypothecaire lening, kan u ditzelfde betalingsuitstel tevens verkrijgen voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering die aan deze hypothecaire lening is gekoppeld. U kan hiervoor een mail sturen naar info.leven@ethias.be.

Bike&More

Wordt de pechverhelping van een elektrische fiets nog steeds uitgevoerd in deze Corona-tijden?

Dit blijft inderdaad verzekerd en ons netwerk in België staat nog altijd paraat om tussen te komen (wel enkel in België en niet net buiten onze landsgrenzen, waar we deze bijstand niet kunnen garanderen).

Indien u hier geen antwoord vindt op uw vragen, gelieve ons dan een bericht te sturen of u kan steeds
hier de FAQ rubriek raadplegen op onze site voor professioneel.