Autoverzekering

Waarom kiezen voor een Ethias autoverzekering?

 • 4 omniums zonder vrijstelling bij herstelling bij één van onze erkende herstellers 
 • Lager tarief op andere verzekeringen indien u uw auto bij Ethias verzekert
 • Kwaliteitsvolle service en beschikbaarheid 24u/24, 7d/7
groene kaart

Groene kaart

Vanaf 1 juli 2020 zal het officiële verzekeringsdocument van je wagen niet langer op groen papier worden gedrukt maar op … wit!  Lees alles over deze nieuwe wijzigingen hier.
Voornaamste dekkingen Autoverzekering

Voornaamste dekkingen
Autoverzekering


Basiswaarborgen

Burgerlijke Aansprakelijkheid
(BA Autoverzekering),
deze verplichte basiswaarborg verzekert

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Als u als Bob met de wagen van een derde rijdt of wanneer een derde als Bob uw wagen bestuurt, is de schade aan het voertuig gratis verzekerd.
 

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00. 
Prijs?
De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.


Mobility
, een GRATIS pechverhelping 24/24u 

 • Mobility garandeert uw mobiliteit na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.
 • Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, ongeacht of u in fout bent of niet;
 • Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
 • Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.

Voornaamste uitsluitingen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA auto) geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).


Optionele waarborgen

Omnium, een optie met verschillende formules 

 • Mini Omnium

  Verzekert uw wagen tegen schade bij diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren.

 • Mini Omnium Plus
  = Mini Omnium
  + bij totaal verlies (indien onherstelbaar).
 • Omnium

  = Mini Omnium Plus

  + materiële schade aan uw wagen, zelfs wanneer u aansprakelijk bent of de aansprakelijke derde niet is gekend. 

 • Omnium Plus

  = Omnium

  + diefstal uit de wagen tot € 1.000
  + vervangwagen gedurende de duur van de herstelling (maximum 10 dagen) en 30 dagen na diefstal of totaal verlies
  + waardebehoud tot de 31ste maand (i.p.v. de 13de).

Details Omnium-formules

Voornaamste uitsluitingen


De verzekeringen Mini Omnium en Mini Omnium Plus geven geen dekking voor:

• Diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond;
• Diefstal gepleegd door familie of personeel;
• Vandalisme;
• De schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen “Natuurkrachten en aanraking met dieren”.
De verzekering Mini Omnium Plus geeft geen dekking voor:
• De kosten voor herstelling van het voertuig ten gevolge van een verkeersongeval.
De verzekeringen Omnium en Omnium Plus geven geen dekking voor:
• Diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond;
• Diefstal gepleegd door familie of personeel;
• De schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen “ Stoffelijke schade” en “Natuurkrachten en aanraking met dieren”.
De verzekeringen Mini Omnium Plus, Omnium en Omnium Plus geven geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit:
• Dronkenschap of alcoholintoxicatie hoger dan of gelijk aan 1,5 gram op het moment van het schadegeval;
• Deelname aan races of snelheidswedstrijden;
• Afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval;
• Niet-overeenstemming van het voertuig met de reglementering op de technische controle.


Mobility Maxi

 • Een uitbreiding op de waarborg Mobility voor minder dan € 3 per maand
 • U hebt onmiddellijk recht op een vervangwagen voor maximum 10 dagen bij een herstelling of 30 dagen bij totaal verlies of diefstal:


  - indien uw voertuig buiten gebruik is ten gevolge van een verkeersongeval in België of in het Groothertogdom Luxemburg EN tot 25 km voorbij de grenzen met onze buurlanden.

  - ongeacht wie in fout is, of u al dan niet gedekt bent voor stoffelijke schade en of u al dan niet de herstelling laat uitvoeren bij één van onze erkende herstellers.


Bestuurdersverzekering,
een onmisbare optie, verzekert

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

- de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;

- de esthetische schade;

- de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
- de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

- de terugbetaling van de begrafeniskosten;
- de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

Wie?
De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.
Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Tot € 1.500.000, zonder vrijstelling.

Voornaamste uitsluitingen

De Bestuurdersverzekering biedt geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit:

• Dronkenschap of alcoholintoxicatie hoger dan of gelijk aan 1,5 gram op het moment van het schadegeval;
• Deelname aan races of snelheidswedstrijden;
• Afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval;
• Niet-overeenstemming van het voertuig met de reglementering op de technische controle.


Rechtsbijstand,
de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

 
 • Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
  Voorbeeld: indien u een ongeval hebt gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen.

  De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

  U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

 

 • Met Rechtsbijstand Plus geniet u hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en is er dekking in geval van contractuele en/of administratieve geschillen.
  Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ethias zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen. 
   
 • De verzekeringen Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Plus geven geen dekking voor Geldboetes of minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie.

 

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures

€ 25.000 per schadegeval

€ 75.000 per schadegeval

Onvermogendheid van derden

€ 6.200, met € 250 vrijstelling 

€ 15.000, zonder vrijstelling

Verzekerd voertuig

Het voertuig dat in het contract is opgenomen

Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)

Waar?

België en alle landen op de groene kaart

Overal ter wereld

 

Voorwaarden aanbod en wettelijke informatie

De Ethias Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias Autoverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

 

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

 

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.