Brandverzekering Ethias Woning

Waarom Ethias kiezen?

 • 20% korting* bij elke nieuwe onderschrijving!
 • € 0 vrijstelling als je schade hoger is dan  € 264,93
 • Lager tarief op andere verzekeringen indien u uw woning bij Ethias verzekert

   

Voorwerp van de verzekering


Eigenaar

Gebouw en/of inhoud

Huurder met een maandhuur hoger dan € 1460,43
Huurdersaansprakelijkheid en/of inhoud

Huurder met een maandhuur lager dan € 1460,43 
Klik hier voor de huurdersverzekering


Basiswaarborgen


Wij dekken de schade veroorzaakt aan uw gebouw of aan uw inboedel door de volgende gevaren:
 

 • - Brand
 • - Ontploffing en implosie, rook en roet, schroeischade
 • - Natuurrampen
  (overstroming, aardbeving, terreinverzakking of -verschuiving)
 • - Werking van de elektriciteit en bliksem
 • - Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme
 • - Aanstoting
 • - Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk
 • - Waterschade
 • - Stookolieschade
 • - Breken en barsten van glas
 • - Huiszwam
 • - Ontdooiing
 • - Elektrocutie van huisdieren
 • - Beschadiging van onroerende goederen
 • - Burgerlijke Aansprakelijkheid gebouw

24/24u bijstand in geval van schade


Voornaamste uitsluitingen

• Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk: enkel voor de inhoud die zich in het gebouw bevindt
• Waterschade
- schade aan daken
- schade veroorzaakt door condensatie
- schade door waterinsijpeling via muren en/of vloeren
• Huiszwam: schade aan daken
• Stookolieschade
- schade aan stookolietanks die niet beantwoorden aan de geldende wetgeving
- alle kosten met betrekking tot de stookolietank zelf
• Beschadiging van onroerende goederen
- schade veroorzaakt door een verzekerde of zijn(haar) partner, door een huurder of zijn gezinsleden of genodigden
- diefstal van een deel van het gebouw
• Breken en barsten van glas: krassen en afschilferingen

 


Optie Diefstal en vandalisme

Met deze optie verzekert u uw inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en daden van vandalisme.

Voornaamste uitsluitingen, diefstal en schade:
• Van en aan motorrijtuigen
• Van en aan goederen die zich bevinden in niet-aangrenzende constructies indien deze niet op slot zijn


Optie Onrechtstreekse verliezen

Dankzij deze waarborg wordt uw schadevergoeding met 10% verhoogd indien een van deze dekkingen van toepassing is.

Deze waarborg biedt zo een tussenkomst voor de verliezen, kosten en opgelopen nadelen. 

Voornaamste uitsluitingen, de verhoging van 10% is niet van toepassing op de volgende schadevergoedingen:
• diefstal
• beschadiging van onroerende goederen
• natuurrampen
• Rechtsbijstand, enz. 

 • Diefstal
 • Beschadiging van onroerende goederen
 • Natuurrampen
 • Rechtsbijstand, etc.
 • Diefstal
 • Beschadiging van onroerende goederen
 • Natuurrampen
 • Rechtsbijstand, etc.
 • Diefstal
 • Beschadiging van onroerende goederen
 • Natuurrampen
 • Rechtsbijstand, etc.
 • Optie Rechtsbijstand

  Met deze waarborg geniet u rechtsbijstand, waardoor de verdediging van uw belangen  wordt gegarandeerd.

  Om de lange procedures te vermijden, kunt u ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat. 

  Voornaamste uitsluitingen
  - De tegen ons ingestelde vorderingen met het oog op de uitvoering van dit contract
  - De strafrechtelijke, burgerlijke en andere veroordelingen

   

  Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen (Vlaamse regering)

  Deze verzekering wordt gratis aangeboden door de Vlaamse regering. Ze voorziet een tijdelijke en beperkte tussenkomst in de aflossing van de maandelijkse hypothecaire leningslast wanneer u onvrijwillig volledig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.
    Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen...

   

  Voorwaarden aanbod en wettelijke informatie  De brandverzekering Ethias Woning is een een jaarlijk verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

   

  Iedere beslissing tot het afsluiten van een brandverzekering Ethias Woning, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

  In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


  * 20% korting van toepassing op alle waarborgen. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract. Een polis voor goederen in een overstromingsgebied is uitgesloten van dit aanbod. Aanbod geldig van 18/05/2021 tot en met 30/06/2021.

   

  Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.