Brandverzekering voor Huurders

Waarom Ethias kiezen?

  • 15% korting *
  • € 0 vrijstelling als je schade hoger is dan € 264,93
  • Lager tarief op andere verzekeringen indien u uw woning bij Ethias verzekert
  • Decavi 2021

    DECAVI 2021:
    BESTE BRANDVERZEKERING
    HUURDERS**

Voorwerp van de verzekering


Huurder met een maandhuur lager dan € 1460,43

Huurdersaansprakelijkheid en/of inhoud

Eigenaar of huurder  met een maandhuur hoger dan € 1460,43
Klik hier voor de woningverzekering


Basiswaarborgen


Wij dekken de schade veroorzaakt in het kader van uw huurdersaansprakelijkheid en/of de schade aan uw inboedel voor de volgende gevaren :

- Brand (en aanverwante gevaren)
- Natuurrampen
(overstroming, aardbeving, terreinverzakking of -verschuiving)
- Werking van de elektriciteit en blikseminslag
- Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme
- Aanstoting
- Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk
- Waterschade
- Stookolieschade
- Breken en barsten van glas
- Burgerlijke Aansprakelijkheid gebouw

De wederverhuringsvergoeding (exclusief bij Ethias). Het gaat over het bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract. Indien u of uw partner zich genoodzaakt voelt om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, scheiding of ontslag, betaalt Ethias u de wederverhuringsvergoeding terug.

24 uur per dag bijstand in geval van schade


Optie Diefstal en vandalisme

Met deze optie verzekert u uw inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en daden van vandalisme.

Voornaamste uitsluitingen, diefstal en schade:
• Van en aan motorrijtuigen
• Van en aan goederen die zich bevinden in niet-aangrenzende constructies indien deze niet op slot zijn
• Van en aan meubilair dat zich buiten bevindt


Optie Rechtsbijstand

Met deze waarborg geniet u rechtsbijstand, waardoor de verdediging van uw belangen  wordt gegarandeerd.

Om de lange procedures te vermijden, kunt u ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat. 

Voornaamste uitsluitingen
- De tegen ons ingestelde vorderingen met het oog op de uitvoering van dit contract
- De strafrechtelijke, burgerlijke en andere veroordelingen

 

Voorwaarden aanbod en wettelijke informatie


De Ethias brandverzekering voor huurder is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias brandeverzekering voor huurder, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

* 15% korting van toepassing op alle waarborgen. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract dat via internet is onderschreven. De contracten die niet online kunnen worden aangevraagd ( gebouw buiten de normen, goederen in een overstromingsgebied, ...) zijn uitgesloten.

 

** DECAVI-Trofee gepubliceerd op 28 april 2021 op www.decavi.be (categorie Verzekeringen Niet-Leven – Brandverzekering voor huurders – nr. 1 van de 7 producten in deze categorie).


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.