Uw werknemers bevinden zich in Oekraïne

Arbeidsongevallenverzekering

Wat is gewaarborgd in de Arbeidsongevallenverzekering?

De dekking « arbeidsongevallen » is wereldwijd verworven, zolang op het ogenblik van het ongeval de Belgische wetgeving van toepassing is of blijft overeenkomstig de internationale verdragen.

Als de werknemer onderworpen is/blijft aan de sociale zekerheid in België, is hij gedekt door de verzekeringsovereenkomst.

- Indien u een polis "arbeidsongevallen" onderworpen aan de wet van 10 april 1971 heeft afgesloten :
De wettelijke dekking blijft automatisch verworven voor de ongevallen die zich tijdens een dienstreis in het buitenland voordoen als gevolg van oorlog op voorwaarde dat het slachtoffer niet actief aan de vijandelijkheden heeft deelgenomen.

Wat de buitenwettelijke waarborgen betreft moet in de overeenkomst de uitbreidingsclausule "oorlogsrisico" zijn opgenomen, opdat de dekking wordt verleend.

- Indien u een polis "arbeidsongevallen" onderworpen aan de wet van 3 juli 1967 heeft afgesloten :
Ethias dekt standaard geen schade die het gevolg is van gebeurtenissen zoals verklaarde of niet verklaarde oorlog, burgeroorlog of elke andere soortgelijke gebeurtenis.

In de meeste overeenkomsten is echter de uitbreidingsclausule "oorlogsrisico" opgenomen. In dit geval is de dekking automatisch verworven voor de wettelijke zowel als de bovenwettelijke waarborgen, op voorwaarde dat het slachtoffer niet actief aan de vijandelijkheden heeft deelgenomen.

- Wij raden u aan na te gaan of de uitbreidingsclausule "oorlogsrisico" in uw polis is opgenomen.

Is de clausule opgenomen ? Goed nieuws. U hoeft geen verdere stappen te ondernemen. Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf met de beperkingen en preventie.

Is de clausule niet opgenomen ? Wij kunnen de polis uitbreiden met de clausule indien u dit wenst:

  • Indien uw arbeidsongevallenpolis onderworpen is aan de wet van 10 april 1971, zal een meerpremie aangerekend worden enkel en alleen voor de bovenwettelijke waarborgen.
  • Indien uw arbeidsongevallenpolis onderworpen is aan de wet van 3 juli 1967, zal een meerpremie aangerekend worden.

Hospitalisatieverzekering

Blijft de verzekering "Hospitalisatie" van toepassing ?

De dekking is geldig in de ganse wereld op voorwaarde dat de verzekerde niet actief heeft deelgenomen aan de vijandelijkheden of gehandeld heeft uit wettelijke zelfverdediging.

Assistanceverzekering

Mijn medewerkers voeren een opdracht uit in Oekraïne en wensen gerepatrieerd te worden. Kan ik in dit geval beroep doen op mijn verzekering "Assistance"?

Uw Bijstandsverzekering is niet van toepassing in landen in staat van oorlog (de huidige situatie in Oekraïne) of burgerlijke onrust alsook in landen waar het vrije verkeer van personen niet is toegestaan.

Beperkingen - Preventie

Zijn er beperkingen opgelegd voor verplaatsingen in Rusland en in Wit-Rusland ?

Rusland en Wit-Rusland worden momenteel nog niet als oorlogsgebieden beschouwd, behalve misschien voor gebieden binnen 10 kilometer van de Russisch-Oekraïense grens. De situatie is echter uiterst onvoorspelbaar en moet van nabij worden gevolgd. Alle verplaatsingen binnen Rusland worden sterk afgeraden.

Hier is de link die wij gebruiken om onze risicogebieden te bepalen en die wij u adviseren te gebruiken voordat u naar Oekraïne en haar buurlanden reist :
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Wat gebeurt er als ik mijn personeel naar conflictgebieden stuur?

Indien u personeel naar Oekraïne of haar buurlanden moet sturen, verzoeken wij u ons de lijst van de betrokken werknemers en de duur van de reis mee te delen via uw plaatselijke inspecteur of rechtstreeks aan onze productiedienst. In dit geval is er sprake van een risicoverzwaring die een aanpassing van de premie met zich meebrengt.

Op het vlak van preventie moet de werkgever die personeel op dienstreis naar Rusland, Oekraïne of Wit-Rusland stuurt, op basis van een risicoanalyse alle mogelijke maatregelen nemen om hun fysieke en psychische welzijn te waarborgen.

Opvang in België van vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne

De personen die hun hulp vrijwillig aanbieden in het kader van activiteiten georganiseerd in België door de collectiviteiten, instellingen en niet-gouvernementele organisaties om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en te helpen, genieten zij een verzekeringsdekking?

Ethias heeft besloten om de dekkingen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “Arbeidsongevallen” die bij haar reeds onderschreven werden door de gemeenten, OCMW’s, zorgbedrijven, ziekenhuizen, het Gemeenschapsonderwijs, sociale huisvestingsmaatschappijen, het Rode Kruis, Ngo’s, de jeugdbewegingen en verenigingen, gratis uit te breiden voor alle vrijwilligers die hun hulp verlenen aan de vluchtelingen.

Concreet betekent dit dat de volgende dekkingen gratis worden toegekend:

  • de burgerlijke aansprakelijkheid die kan worden opgelopen door vrijwilligers in het kader van activiteiten die in België door de verzekerde entiteit worden georganiseerd met het oog op hulp aan de Oekraïense vluchtelingen;
  • de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat de vrijwilligers hierbij kan overkomen op weg van en naar of tijdens de voorgenoemde activiteiten in België.

De particuliere opvang van de oorlogsvluchtelingen wordt niet beschouwd als vrijwilligerswerk.

Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Mijn gemeente/organisatie vangt vluchtelingen uit Oekraïne op, is de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt in het kader van de verzekering Algemene burgerlijke aansprakelijkheid ?

Wij bevestigen u dat de waarborgen van deze polis van toepassing zijn op de burgerlijke aansprakelijkheid die ten uwer laste gelegd kan worden in het kader van de organisatie van de opvang van vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne.

Dekt de verzekering Algemene burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten door mijn gemeente/organisatie eventuele vorderingen in verband met de kwaliteitscontrole van de accommodaties die door particulieren aan vluchtelingen ter beschikking worden gesteld ?

Wij bevestigen u dat de waarborgen van de polis van toepassing zijn op de burgerlijke aansprakelijkheid die ten uwer laste gelegd kan worden in dit kader.

Objectieve aansprakelijkheidsverzekering (OBA) in geval van brand of ontploffing

Wijzigt de opvang van vluchtelingen binnen gebouwen onderworpen aan de verzekering OBA mijn dekking ?

Wij bevestigen u dat de inrichtingen geviseerd bij wet van 30 juli 1979 en haar uitvoeringsbesluiten zoals opgenomen in uw polis OBA verzekerd blijven en dit zonder meerpremie.

Schoolverzekering

Mijn school verwelkomt Oekraïense studenten. Moeten ze aangegeven worden in het kader van de schoolverzekering die bij Ethias werd afgesloten?

Neen, het is niet nodig om hen aan te geven. De dekkingen van de “school"-verzekeringspolissen zullen gratis worden uitgebreid voor de Oekraïense studenten die verwelkomd worden door de onderwijsinstellingen, die bij Ethias verzekerd zijn.

Brandverzekering

Blijven de gebouwen van mijn gemeente/organisatie die ter beschikking worden gesteld van de vluchtelingen en hun families gedekt door mijn brandverzekering ondanks de wijziging van bestemming ?

Ja, gezien de dramatische situatie van de vluchtelingen, worden de waarborgen van uw polissen Brand uitzonderlijk uitgebreid tot deze herbestemming van de verzekerde gebouwen en dit zonder meerpremie. Bovendien zal kosteloos een afstand van verhaal ten opzichte van de vluchtelingen worden verleend.

Bijkomende dekking : Lichamelijke ongevallenverzekering

Kan ik een verzekering "lichamelijke ongevallen" afsluiten voor de vluchtelingen die worden opgevangen in onze lokalen?

Wij kunnen u een verzekeringscontract aanbieden dat de lichamelijke ongevallen waarvan de vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne het slachtoffer zouden kunnen worden forfaitair dekt wanneer zij zich in uw lokalen (uw eigendom of aan u ter beschikking gesteld) in België bevinden.

Waarborgen :

  • In geval van overlijden : 7.500 €
  • In geval van blijvende ongeschiktheid : 15.000 € voor een blijvende ongeschiktheid van 100%, de gevallen van blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid worden naar evenredigheid vergoed.
  • De gevallen van tijdelijke ongeschiktheid en de behandelingskosten zijn niet gewaarborgd.

Begunstigden : in geval van overlijden, de echtgenoot die niet wettelijk of feitelijk gescheiden leeft en, bij gebreke daarvan, de andere wettige erfgenamen van het slachtoffer en, in geval van blijvende invaliditeit: het slachtoffer.

Premie:
Vaste premie 0,20€/vluchteling, met een jaarlijkse minimumpremie van 80€ zonder taksen.

Deze premie zal jaarlijks worden geregulariseerd op basis van een door de verzekeringnemer bijgehouden lijst van de opgevangen vluchtelingen.

Bijkomende dekking : Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Lokaal Opvanginitiatief

Kan ik een verzekering "Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven" afsluiten voor de vluchtelingen opgevangen door het Lokaal opvanginitiatief?

Wij kunnen u een collectieve polis "Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven" voorstellen die de vluchtelingen op uw gemeentelijk grondgebied dekt.

Waarborgen
12.394.700 € per schadegeval voor de lichamelijke schade
2.479.000 € per schadegeval voor de materiële schade, na toepassing van een vrijstelling van 123,95 €

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, de basisindex is deze van de maand december 1983, zijnde 119,64 (basis 100 in 1981).

Premie
De vaste jaarpremie is 37€ per opgevangen familie.
Deze premie zal jaarlijks worden geregulariseerd op basis van een door de verzekeringsnemer bijgehouden lijst van de opgevangen families vluchtelingen (aantal families met het aantal personen per familie) alsook de vermelding of het een individueel of gemeentelijk opvanginitiatief betreft.Voor elke andere vraag over uw polissen, kan u steeds terecht bij uw lokale inspecteur !