Wat is er veranderd 3 jaar na de overstromingen ?

De overstromingen

Voor Ethias waren deze dramatische gebeurtenissen een gelegenheid om op het terrein concrete acties te ondernemen en ten volle het belang te beseffen van een aangepaste dekking voor elk risico.  

We hebben ook ons engagement tegenover onze verzekerden versterkt en onafgebroken gewerkt om alle schadegevallen die toen aangegeven zijn te beheren en af te werken. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij onze aanwezigheid en acties op het terrein de veiligheid van onze verzekerden en van de gemeenschap als geheel hebben kunnen verbeteren.

Maar deze ervaring heeft ons ook bewust gemaakt van de beperkingen van het huidige systeem om slachtoffers van natuurrampen te vergoeden. De "NatRam"-wet van 2014 voorzag in een maximumbedrag voor de tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen. Dat bedrag bleek onvoldoende om de schade door de overstromingen op te vangen. Het Waals Gewest en de verzekeraars hebben een speciale oplossing in het leven geroepen om deze situatie te verhelpen. Sinds 1 januari 2024 is dit maximumbedrag meer dan verviervoudigd, tot meer dan 1,6 miljard euro.

Goed verzekerd zijn om goed vergoed te worden

Maar deze maatregel is slechts één van de aandachtspunten. Het is ook belangrijk risicocategorieën te bepalen, met name voor goederen die "eenvoudige risico's" zijn in tegenstelling tot speciale risico's. De verplichte "NatRam"-wetgeving heeft enkel betrekking op de zogenaamde "eenvoudige risico's" en “grote eenvoudige risico's*". Om de dekking te bepalen is het daarom essentieel om te beschikken over lijsten van verzekerde goederen met een correcte waardebepaling . Dat is iets waar uw Ethias-inspecteur u regelmatig op moet wijzen.

Een ander belangrijk onderwerp, waarbij samenwerking met de plaatselijke overheden essentieel is, is het in kaart brengen van risicozones voor overstromingen en de gevolgen van het verlenen of weigeren van bouwvergunningen in deze zones. De "NatRam"-wetgeving staat het verzekeraars toe om geen tussenkomst te verlenen op basis van de waarborg overstroming voor gebouwen die in deze risicozones voor overstromingen gebouwd zijn.

Nieuwe fenomenen: onverzekerbaarheid en uitdroging van de bodem

Sommige lokale overheden in Frankrijk zitten in een ingewikkelde situatie: ze moeten overstromingen beheren en worden ook geconfronteerd met onverzekerbaarheid. Laten we er door dialoog, werk op het terrein, besluitvorming en structurele preventiemaatregelen voor proberen te zorgen dat deze situatie zich niet in België voordoet. We zijn dankbaar voor ons partnerschap met de collectiviteiten en we willen er op duurzame wijze voor hen zijn om aan hun behoeften te voldoen.

Daar komt nog bij dat “NatRam” niet alleen overstromingen en aardbevingen verzekert, maar nu ook verzakkingen van gebouwen door uitdroging van de bodem dekt. In deze materie hebben we nog weinig ervaring op het vlak van schadegevallen, maar we blijven waakzaam.

Door samenwerking en dialoog zullen we vooruitgang boeken op dit gebied.


*Eenvoudige risico's

Alle gebouwen met een verzekerd kapitaal van minder dan 2.064.457,31 EUR (Abex 1041)

 

Grote eenvoudige risico's

Dit bedrag is gebracht op 66.406.7082,99 EUR (Abex 1041) voor gebouwen waarvan het gebruik in de wet vermeld wordt:

- Kantoren & Woningen

- Bedrijven (landbouw, tuinbouw, wijnbouw, fruitteelt, veeteeltbedrijven) 

- Vrije beroepen (behalve apotheken)

- Religieuze instellingen

- Culturele, sociale en filosofische activiteiten

- Onderwijs (behalve hoger onderwijs)

- Conservatorium, museum, bibliotheek

- Sportactiviteiten (exclusief)

- Medische zorg (klinieken, hospitalen, rusthuizen, kindertehuizen)