CertiFlex Pensioen - Pensioensparen

Verdeeld door Ethias NV, verzekeringsagent van Integrale.

 • Uw voordelen Potentiële risico’s
  Interestvoet van 0,75% gewaarborgd gedurende 8 jaren Risico op insolvabiliteit/faillissement
  Tak 21 - Kapitaal en interesten zijn gewaarborgd Renterisico
  Tot € 288 belastingvermindering   


  CertiFlex Pensioen is bedoeld voor spaarders van 18 tot 64 jaar die hun spaargeld niet nodig hebben voor hun 60e  (indien gestort voor 55 jaar) of gedurende een periode van minimum 10 jaar bij intekening vanaf 55 jaar.

  De wettelijke taks van 2% is niet van toepassing op iedere storting. De risico’s van CertiFlex Pensioen worden hierna beschreven.


Interestvoet
0,75% gewaarborgd gedurende 8 jaren (de bruto gewaarborgde interestvoet houdt geen rekening met de jaarlijkse beheerskosten van 0,18% en kan op elk moment voor nieuwe stortingen worden gewijzigd).  
Winstdeelname
Bovenop de gewaarborgde interestvoet kan de verzekeraar, op discretionaire wijze, een winstdeelname toekennen. De toekenning hiervan is niet gewaarborgd en kan elk jaar wijzigen.
Rendementen
Voor meer informatie over de rendementen uit het verleden kan u ons bellen op 011 28 27 40 of een afspraak maken in uw Ethias-kantoor.

Stortingen

Maximale storting per jaar en per persoon: € 980* of € 1260* afhankelijk van het fiscaal systeem dat u jaarlijks kiest. Geen minimum bedrag.

*De fiscale voordelen van CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal zijn cumuleerbaar.

Looptijd/Einde
van het contract
De looptijd van de overeenkomst bedraagt minimaal 10 jaar vanaf de datum van ontvangst van de eerste storting. De overeenkomst heeft een bepaalde looptijd en eindigt ten vroegste op de 65ste verjaardag van de verzekeringsnemer.
Afkopen
Gezien het toegekende fiscaal voordeel worden afkopen van dit soort contracten sterk afgeraden.  
Kostenstructuur
Eenmalige kosten 
Instapkosten  1%
Uitstapkosten (volledige of gedeeltelijke uitstap)  5%*
Bijkomende uitstapkosten  Geen
Op jaarbasis aangerekende kosten op het nettobedrag van de gecumuleerde stortingen, de interesten en de eventuele winstdeelnames.
Beheerskosten  0,18%
*tot aan de anticipatieve heffing 
Vergoedingen
van Ethias
Vergoedingen
Instapkosten 100% ten behoeve van Ethias
Uitstapkosten (volledige of gedeeltelijke uitstap) 50% ten behoeve van Ethias
Bijkomende uitstapkosten  Geen
Beheerskosten 100% ten behoeve van Ethias 
Ethias ontvangt ook een beheerscommissie op de lopende reserve ten bedrage van een kapitalisatie van 0,31% op de wiskundige reserve.
Potentiële risico's

Risico op insolvabiliteit/faillissement

Het risico op insolvabiliteit is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verplichtingen na te komen. Het contract heeft tot doel de betaling van een kapitaal te verzekeren als de verzekerde in leven is op de einddatum van het contract (kapitaal leven) of als hij overlijdt voor de einddatum van het contract (kapitaal overlijden). Deze waarborg is verzekerd door Integrale nv; er bestaat dus een kredietrisico ten aanzien van Integrale nv. In het slechtste scenario, in geval van insolvabiliteit of faillissement van Integrale nv, is een verlies van een deel van de verworven waarde van het contract niet uit te sluiten.

Renterisico


Elke storting wordt gekapitaliseerd tegen een minimum gewaarborgde interestvoet, in voege op datum van ontvangst tot en met 31 december van het 8e jaar dat volgt op de storting (hierna ‘Periode’ genoemd). De minimum gewaarborgde interestvoet kan op elk moment gewijzigd worden en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Aan het einde van elke periode wordt de door de storting verworven waarde gekapitaliseerd aan de minimum gewaarborgde interestvoet die van kracht is op dat moment en dit voor de volgende 8 jaar. Zo gaat dit verder met opeenvolgende periodes van 8 jaar. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in artikel 6 van de algemene voorwaarden.

Opvolging
U ontvangt elk jaar een gedetailleerd overzicht van uw spaargeld. U kunt ook op ieder ogenblik de evolutie van uw spaargeld raadplegen via uw online persoonlijke ruimte: My Ethias.

 

Wettelijke informatie

 

Iedere beslissing tot intekening op CertiFlex Pensioen, spaarverzekeringscontract van tak 21 onderworpen aan Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de informatiefiche en van de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren.


Heeft u een klacht, dan kunt u zich wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75. 

 

Ethias nv, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik. Verzekeringstussenpersoon ingeschreven in België onder het FSMA nr. 14101A, onderworpen aan het Belgische recht en handelend als agent voor Integrale in het kader van de commercialisering van de contracten tegen flexibele premies CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimaal surfcomfort te bieden en u aangepaste inhoud en berichten te tonen, zoals reclame die aangepast is aan uw interesses. Door te klikken op de knop 'Verdergaan' aanvaardt u het gebruik van deze cookies. Als u de cookies wenst uit te schakelen, verzoeken wij u de instellingen van uw webbrowser te veranderen.   

Meer info

OK