Ethias Fiscal Savings Pension
Investeer in je toekomst in alle veiligheid

Ethias Fiscal Savings Pension
Jouw veilige en fiscaal voordelige pensioenaanvulling

De zekerheid van een vaste rente plus de winst van een belastingvoordeel

Met Ethias Fiscal Savings Pension van tak 21 bouw je een pensioenkapitaal op met een gewaarborgde rente, een belastingvoordeel en eventuele winstdeelnames.
Waarom en voor wie?
Ethias Fiscal Savings Pension is bestemd voor elke belastingplichtige tussen 18 en 65 jaar die geleidelijk en in alle veiligheid een pensioenkapitaal wil opbouwen en tegelijkertijd een mooi fiscaal voordeel wil genieten. Het rendement bestaat uit een gewaarborgde rente op de gestorte netto premies, aangevuld met eventuele winstdeelnames. 
Nooit te vroeg om te beginnen
Je kunt een spaarverzekering afsluiten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Hoe jonger je begint met sparen, hoe beter je uiteindelijke winst zal zijn, want je geeft je geld meer tijd om te groeien. Bovendien profiteer je langer van je fiscaal voordeel.
Welk bedrag kan ik storten?
De minimum storting is 600 euro per jaar. Er is geen verplichting om dit bedrag te storten, maar onder de 600 euro is er geen recht op de eventuele winstdeelname. De maximum storting wordt bepaald door het wettelijke of individuele plafond.
Duurtijd van het contract
Het contract heeft een looptijd van minimum 10 jaar vanaf de inwerkingtreding ervan. De in het verzekeringscontract vastgelegde einddatum is ten vroegste de datum waarop de verzekerde 65 jaar wordt. Stortingen zijn enkel mogelijk tot de leeftijd van 64 jaar.
Het contract eindigt: 
Het contract eindigt: 
- op de einddatum van het contract, 
- op het ogenblik van de volledige afkoop, 
- wanneer de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. 

De voordelen van je pensioenspaarverzekering

Tot 30% belastingvermindering
Tot 30% belastingvermindering
Het belastingvoordeel van je pensioensparen geeft je spaargeld letterlijk een boost! Dit jaar kun je kiezen om tot 1.020 euro te storten en een belastingvermindering van 30% te genieten (d.w.z. een fiscaal voordeel van 306 euro) of een hoger bedrag tot 1.310 euro en een belastingvermindering van 25% op de gestorte premies te genieten (d.w.z. een fiscaal voordeel van 327,5 euro). Zo spaar je voor later en kan je elk jaar een comfortabel belastingvoordeel genieten. 
Flexibiliteit qua stortingen
Flexibiliteit qua stortingen
Je kiest zelf het bedrag van je premies (tot het fiscale maximum) en de verdeling van je stortingen over het jaar. Zo kan je binnen je budget blijven en je belastingaangifte optimaliseren. Er is echter jaarlijks een totaalbedrag van 600 euro aan stortingen vereist om in aanmerking te komen voor winstdeelname.
Gewaarborgde rentevoet
Gewaarborgde rentevoet
Elke maandelijkse of jaarlijkse som die je op je spaarrekening stort, wordt belegd tegen de rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting (2% in 2024). De rentevoet van toepassing op een storting is gegarandeerd voor de volledige duur van het contract.
Vrije keuze van begunstigde
Vrije keuze van begunstigde
Jij bent natuurlijk de begunstigde bij leven van het kapitaal in je pensioenspaarcontract , maar je beschermt ook je naasten door je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, of een familielid tot de 2e graad) aan te duiden als begunstigde in geval van overlijden.
Winstdeelname
Winstdeelname
Naast de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet profiteer je van eventuele jaarlijkse winstdeelnames. Als ze eenmaal zijn toegekend, vormen ze een integraal onderdeel van de reserve en is de geldende gewaarborgde rentevoet erop van toepassing. Deze winstdeelnames zijn echter niet gegarandeerd en variëren van jaar tot jaar omdat ze afhangen van de resultaten van Ethias en de economische conjunctuur.  
Bescherming door het Garantiefonds
Bescherming door het Garantiefonds
Pensioensparen Tak 21 wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de Belgische beschermingsregeling. Deze treedt in werking indien Ethias in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringnemer, ongeacht het aantal contracten. Voor de bedragen boven 100.000 euro loopt de verzekeringnemer het risico dat hij/zij dit verliest. 

Wat kost je pensioenspaarverzekering?

Instapkost
Instapkost
Je betaalt een instapkost van maximum 4% op de gestorte netto premie. 
 
Jaarlijkse beheerskosten
Jaarlijkse beheerskosten
De jaarlijkse beheerskosten voor je contract bedragen 0,15%.
 
Uitstap-/afkoopkost
Uitstap-/afkoopkost
De uitstapkost voor je contract bedraagt 5% van de theoretische waarde van je spaargeld. Dit percentage is degressief gedurende de laatste 5 jaar van je contract.
Taks
Taks
Een anticipatieve heffing van 8% zal worden ingehouden op het opgebouwde kapitaal op het moment van je 60e verjaardag, indien het contract werd aangegaan voor je 55ste  of op de 10e verjaardag van het contract indien het contract werd aangegaan vanaf je 55ste .

Bij afkoop zal er een belasting geheven worden van 8% of 33% afhankelijk van de leeftijd van de verzekeringsnemer bij onderschrijving en op het ogenblik van de afkoop.
Wil je investeren in pensioensparen?

Wil je investeren in pensioensparen?

Ben je geïnteresseerd in onze pensioenspaarformule? Heb je vragen?

Maak een afspraak in een gespecialiseerd Ethias-kantoor voor een ontmoeting met onze experts in spaarverzekeringen. Zij zullen al je vragen beantwoorden en samen met jou je polis opstellen.

In overeenstemming met de wet betreffende de verzekeringen is een geschiktheidstest vereist om jouw beleggersprofiel te bepalen en jou het best mogelijke beleggingsadvies te geven. 

Wettelijke informatie

De verzekering Fiscal Savings Pension van Ethias (Levensverzekering met gegarandeerd rendement (tak 21)) is een contract van bepaalde duur onderworpen aan het Belgisch recht. De einddatum van je contract wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. 

Iedere beslissing om een verzekering Fiscal Savings Pension van Ethias af te sluiten moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. 

* Aanbod verlengd: geldig vanaf 17/05/2024 tot en met 30/09/2024. Er zullen geen instapkosten worden ingehouden op nieuwe contracten Fiscal Savings Pension en op elke storting ontvangen in bestaande contracten Fiscal Savings Pension tijdens deze periode.

Heb je een klacht, dan kan je je wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien je langs die weg geen oplossing vindt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, fax 02 547 49 75.

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.