Ethias Savings 21
Laat je spaargeld in alle veiligheid groeien
 • Gewaarborgde rentevoet
 • Looptijd van 3 of 9 jaar
 • Geen instap- of beheerskosten!
Maak een afspraak
img

Ethias Savings 21 is een tak 21-spaarverzekeringsproduct

Ethias Savings 21
Jij beslist welk bedrag je wil sparen (minstens € 2.500). Dit is een eenmalige premie.
Ethias Savings 21
Je investeert dat bedrag voor een periode van 3 of 9 jaar.
Ethias Savings 21
Gedurende die tijd geniet je een gewaarborgde rentevoet (ontdek hieronder de rentevoeten).
Ethias Savings 21
De rente wordt niet jaarlijks uitgekeerd maar wordt gekapitaliseerd. Zo brengt die op zijn beurt nieuwe rente op. Na 3 of 9 jaar krijg je dus je geïnvesteerde bedrag terug, verhoogd met de verworven rente. 

Wat is het minimale bedrag dat je moet storten?

De minimale premie bedraagt € 2.500.
Vanaf € 20.000 geniet je van een hogere rentevoet.
Opgelet: alleen inwoners van België kunnen op dit product intekenen. 

Hoe hoog is de rentevoet?

Met Ethias Savings 21 geniet je van een gewaarborgde bruto rentevoet zoals vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden van je contract. De hoogte hangt af van de looptijd van je spaarproduct (3 of 9 jaar) en van het geïnvesteerde bedrag.
Als je 9 jaar* spaart:
Als je 9 jaar* spaart
Als je 3 jaar spaart:
Als je 3 jaar spaart
* Deze rentevoet is gewaarborgd voor 8 jaar. De rentevoet voor het 9e jaar wordt vastgelegd aan het einde van je 8e contractjaar. Je kan op elk moment, een totale afkoop doen zonder bijkomende kosten vanaf 8 jaar en 1 dag.
Je spaarreserve kan je op elk moment consulteren via je Klantenzone. Bovendien zal Ethias je een maal per jaar een overzicht bezorgen van je spaarreserve. 

Geen instap- of beheerskosten!

Er worden geen instap- of beheerskosten van je premie afgehouden. Zij levert dus voluit rendement op.

Fiscaliteit

Meer nog, Ethias Savings 21 is fiscaal interessant, want je moet na afloop van het contract of bij een volledige afkoop geen 30% roerende voorheffing betalen:

 • als je een overlijdensdekking van 130% van het beginkapitaal hebt onderschreven en je zowel de verzekerde persoon bent als de begunstigde bij leven;
 • of als je een contract hebt afgesloten voor een periode langer dan 8 jaar en de spaarreserve effectief pas na 8 jaar wordt uitgekeerd.
Anderzijds wordt er wel een taks van 2% geheven op het premiebedrag dat je bij de opening van het contract stort.

Is dit product fiscaal aftrekbaar?

Nee, Ethias Savings 21 is niet fiscaal aftrekbaar.

Bescherm je naasten met een overlijdensdekking

De overlijdensdekking biedt je de mogelijkheid om een begunstigde aan te wijzen. Als de verzekerde overlijdt, keert Ethias de spaarreserve uit aan de aangeduide begunstigde. Je kan er ook voor opteren om een aanvullende overlijdensdekking van 130% te onderschrijven. In dat geval keert Ethias de begunstigde bij overlijden 130% van de geïnvesteerde premie, minus de premietaks van 2%, uit.
Hoeveel kost die aanvullende overlijdensdekking?
 • de kost van de overlijdensdekking hangt af van je leeftijd (zij is logischerwijze duurder voor oudere personen). Dit betekent dat een contract met een looptijd van 3 jaar  niet opportuun is voor oudere verzekerden omdat de kostprijs van de overlijdensdekking het rendement beknot.
 • de kostprijs wordt afgetrokken van je premie: ze verlaagt dus je rendement
Is de aanvullende overlijdensdekking verplicht? 
 • Zij is verplicht voor Ethias Savings 21 op 3 jaar (aangezien zij een fiscaal voordeel biedt – je betaalt geen roerende voorheffing). 
 • Zij is optioneel voor een looptijd van 9 jaar.

Einde van het contract of volledige afkoop

Je contract kan op 3 manieren eindigen:
 • Het contract loopt af
  Het bereikt de einddatum die van meet af aan was voorzien: na 3 of 9 jaar (afkoop zonder kosten mogelijk vanaf 8 jaar en 1 dag) krijg je het geïnvesteerde bedrag terug, vermeerderd met de verworven rente.
 • Je kiest voor een "volledige afkoop"
  Als je het geïnvesteerde bedrag vroeger dan voorzien wenst terug te krijgen, kan je een "volledige afkoop" doen van je contract (een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk). Bij contracten van 9 jaar wordt 5% van de spaarreserve afgehouden. Het afkooppercentage daalt in de zes laatste jaren van je contract jaarlijks met 1% en wordt in het 9e jaar 0%. Je kan het contract na 8 jaar en 1 dag zonder kosten afkopen. Bij contracten van 3 jaar daalt het afkooppercentage eveneens: het gaat respectievelijk om 3%, 2% en 1%.
  De aftrek door Ethias van deze afkoopvergoeding vormt een liquidatierisico
 • De verzekerde overlijdt voor het einde van het contract
  De spaarreserve wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde(n). 

 

Bescherming door het Garantiefonds

Je Ethias Savings 21-contract wordt op basis van de Belgische beschermingsregeling beschermd door het Garantiefonds. Die regeling treedt in werking als Ethias in gebreke zou blijven en garandeert momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer, ongeacht het aantal contracten. Bij bedragen hoger dan € 100.000 euro loopt de verzekeringnemer het risico dat hij/zij het surplus verliest.

Informatie op het vlak van duurzaamheid


Ethias Savings 21 werd geclassificeerd als een SFDR Artikel 8-financieel product. Dat wil zeggen dat het onder meer milieu- of sociale aspecten bevordert of een combinatie van de twee.

Ethias Savings 21 respecteert het Beleid voor Duurzaam en Verantwoord Investeren van Ethias, de Verklaring met betrekking tot de belangrijkste negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, het Uitsluitingsbeleid, het Stembeleid en het Engagementsbeleid. Bijgevolg is dit een financieel product van categorie b. Dat houdt in dat de klant een verzekeringsproduct wenst dat investeert in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR.

Dit financiële product bevat minstens 10% duurzame investeringen.

De gedetailleerde informatie is beschikbaar in de precontractuele SFDR-informatie (zie algemene voorwaarden) en in de SFDR website disclosure.

Investeren in Ethias Savings 21?

Investeren in Ethias Savings 21?

Heb je interesse voor dit spaarverzekeringsproduct? Heb je nog vragen? Maak een afspraak in een gespecialiseerd Ethias-kantoor. Onze experts zullen al je vragen beantwoorden en samen met jou je contract opstellen.

In overeenstemming met de wet betreffende de verzekeringen zullen we samen je beleggersprofiel bepalen, om je het best mogelijke beleggingsadvies te kunnen geven. 

Iedere beslissing om in te tekenen op Ethias Savings 21 moet gebaseerd zijn op een grondige analyse van de essentiële informatiedocumenten en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn eveneens gratis beschikbaar in onze kantoren. 

Documenten en wettelijke informatie

Ethias Savings 21 is een tak 21-levensverzekeringscontract van bepaalde duur en met een gewaarborgd rendement, onderworpen aan het Belgische recht. De einddatum van je contract wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.
Heb je een klacht, wend je dan tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, klachtenbeheer@ethias.be. Mocht je langs die weg geen bevredigende oplossing vinden, wend je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
Ethias nv, toegelaten onder nr. 196, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij, onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.