Toegangsvoorwaarden en juridische info

1. Inhoud en algemene toegangsvoorwaarden

U bezoekt op dit ogenblik de internetsite van Ethias.

Als u deze site bezoekt, verbindt u zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.

Deze site bevat hoofdzakelijk economische informatie over de onderneming alsook informatie over haar diensten en producten, met inbegrip van publicitaire informatie.

De op deze site beschikbare informatie is gratis en omvat geen enkel advies van juridische, fiscale of van om het even welke aard.

Deze informatie houdt geen enkel aanbod van financiële, bancaire of verzekeringsdiensten in, met uitzondering van de offertes die het voorwerp uitmaken van een expliciete publicatie in die zin en die vergezeld worden van alle door de wet vereiste informatie. Onze producten en diensten richten zich uitsluitend tot de bezoekers die in België gedomicilieerd zijn.

De online contractaanvraag doet geen enkele afbreuk aan de mogelijkheid voor Ethias om over te gaan tot de controle van de verzekeringsrisico's.

Ethias stelt alles in het werk om het materiaal en de informatie die op deze site worden aangeboden te controleren en te actualiseren. Ethias kan evenwel de juistheid, de volledigheid, de adequaatheid of het tijdloze karakter ervan niet garanderen. Ethias draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze informatie en dit materiaal.

Ethias behoudt zich het recht voor om haar website en de inhoud ervan te wijzigen.

Ethias kan noch contractueel noch niet-contractueel, om welke reden dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van het softwaresysteem of het gebruik van deze website, behalve in geval van bedrog of fout uit hoofde van zichzelf.

Deze website kan ook links bevatten die verwijzen naar andere door derden gepubliceerde websites of de mogelijkheid om software te downloaden en dit enkel voor het gebruiksgemak van de internaut. Ethias kan de inhoud van deze sites, hun toegang of de geldigheid van de link niet garanderen. Ethias kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze links of software.

Als wij een veiligheidsrisico opsporen, behouden wij ons het recht voor om op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken totdat het risico uitgeschakeld is. Ethias draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken, ongeacht welke de schadelijke gevolgen hiervan zijn; idem in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen gewijzigd worden door Ethias. Wij raden u aan ze regelmatig te raadplegen.

2. Uitgevers

De verantwoordelijke uitgever van deze website is: 

Voor de verzekeringsdiensten

Ethias nv

Rue des Croisiers 24
4000 Luik
Tel. 04 220 31 11
Fax 04 220 30 05
Website: www.ethias.be
E-mail: info@ethias.be
RPR Luik. TVA BE 0404.484.654


Ethias nv is als verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing FSMA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007).

Ethias nv is eveneens ingeschreven in het register van verzekeringsagenten onder het nummer 14101A en treedt op als verzekeringsbemiddelaar voor AGPM Vie en l'Integrale.

Toezichtbevoegdheid

Ethias Verzekering is onderworpen aan de controle van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel - fax 02 220 52 75 - www.fsma.be  

3. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de site, de inhoud, de vorm alsook de informatie, merken en logo's aanwezig op de Ethias-website zijn eigendom van Ethias nv en van de vennootschappen van de Ethias-groep, of van derden die een licentie of een ander gelijkaardig recht aan Ethias hebben toegewezen.

De toegang tot de website houdt geenszins een overdracht van de intellectuele rechten in.

Het is verboden om het geheel of een deel van de website of de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, publiceren, posten of te downloaden zonder de uitdrukkelijke toelating van Ethias of voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden.

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

Ethias verbindt zich er toe om de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens te respecteren, alsook alle Belgische wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen getroffen in overeenstemming met deze Verordening. De verplichtingen van Ethias in dit verband worden gedetailleerd in het charter “Privacy – Bescherming van persoonsgegevens“ beschikbaar op onze website via het volgende adres: privacy chart.


5. Gebruik van cookies

Ethias behoudt zich het recht voor om "cookies" te gebruiken bij uw bezoek aan haar website. Deze "cookies" hebben enkel als doel u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan de Ethias-website, uw voorkeuren te bewaren en u publiciteit voor te stellen die aangepast is aan uw interesses. 


Types van gebruikte cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Dankzij dit bestandje kan de website in kwestie uw navigatievoorkeuren onthouden.

Wij gebruiken twee types van cookies op de website ethias.be, met name :

- Cookies om uw navigatievoorkeuren te onthouden, zoals de taal waarin u onze website tijdens uw laatste bezoek hebt geraadpleegd. Dit eerste type van cookie is slechts actief wanneer u de website ethias.be bezoekt en wordt onmiddellijk verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Dit is een zogenaamde ‘session cookie’.

- Cookies om de informatie over uw kenmerkende gegevens te onthouden voor gebruik tijdens een volgend bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen onder meer voor een optimaal surfcomfort, zoals het vooraf invullen van gegevens in formulieren, en bieden de mogelijkheid om persoonlijke boodschappen en aanbiedingen weer te geven. Deze zogenaamde ‘permanente cookies’ blijven op uw toestel tot ze verstrijken of tot ze worden geschrapt.

Hoe cookies uitschakelen?

Wanneer u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website ethias.be niet goed werken.

U kunt op ieder moment het opslaan van cookies op uw computer of mobiel apparaat uitschakelen door de privacyinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Hieronder vindt u de te volgen procedure voor de meest courante webbrowsers :

- Internet Explorer: selecteer ‘Browsegeschiedenis verwijderen’ in het menu ‘Extra’ en vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze instelling te automatiseren selecteert u ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’ en vinkt u het vakje ‘Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan, onder het tabblad ‘Algemeen’.

- Mozilla Firefox: selecteer ‘Recente geschiedenis wissen’ in het menu ‘Extra’ en vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze parameter te automatiseren klikt u in de menublak op het menu ‘Extra’ en activeert u de optie ‘Geschiedenis nooit onthouden’ in het rolmenu onder ‘Privacy’.

- Google Chrome: selecteer ‘Instellingen’, vervolgens ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Cookies en websitegegevens van derden blokkeren’ aan.

- Safari: klik in het ‘Voorkeuren’-venster op het onderdeel ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Altijd’ aan bij ‘Blokkeer cookies’.

Raadpleeg de Help-rubriek van uw webbrowser voor bijkomende uitleg over het verwijderen van cookies.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Ethias beperkt zich tot de cookies uitgegeven door de website ethias.be en kan geenszins worden ingeroepen voor cookies die worden geplaatst door websites van derden. »

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van de website en de huidige gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

In het bijzonder de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen zijn van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen Ethias en de consument.

Bij geschillen met betrekking tot de website, de inhoud of het gebruik ervan zijn enkel de Belgische Hoven en Rechtbanken bevoegd.

7. Buitengerechtelijke klachtenprocedures

Elke klacht in verband met het verzekeringscontract of onze activiteit als verzekeringsbemiddelaar kan worden gericht aan:

Ethias - Dienst 2000
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Fax 011 85 61 10 - klachtenbeheer@ethias.be

U ontvangt binnen de drie werkdagen een bewijs dat wij uw klacht goed ontvangen hebben, tenzij wij u ondertussen reeds een antwoord hebben gegeven. Vervolgens zal Ethias alles in het werk stellen om uw klacht te behandelen binnen een termijn van maximum één maand.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop Ethias uw klacht beantwoord heeft, kan u zich wenden tot:

Ombudsdienst Verzekeringen
de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden op de website www.ombudsman-insurance.be

Voor klachten met betrekking tot een arbeidsongeval:
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)
Troonstraat 100 – 1050 Brussel
Fax 02 506 84 15 – info@faofat.fgov.be

Elke klacht in verband met het gebruik van de site van Ethias of van My Ethias alsook iedere vaststelling van misbruik of diefstal van geheime informatie van gebruikers, kan worden overgemaakt aan:

Ethias - Dienst 2000
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Fax 011 85 61 10 - klachtenbeheer@ethias.be

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.