WEDSTRIJDREGLEMENT

Ethias Services – E-news 5 – EHBO-koffer voor bedrijven 

(16/06/2023 – 16/07/2023)

Artikel 1 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias Services nv, RPR Luik BTW BE 0825.876.113, rue des Croisiers 24, 4000 Luik (België). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van 16/06/2023 tot en met 16/07/2023.

 

De prijs die in het kader van deze wedstrijd toegekend wordt, is alleen overdraagbaar aan een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in België. Hij kan in geen enkel geval ingewisseld worden voor geld of een ander product of andere dienst. Als een winnaar de prijs niet in ontvangst wil of kan nemen binnen de termijn die vermeld staat in artikel 5, heeft die geen recht op vergoeding. 

 

Deelname aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen. 

 

Artikel 2 

 

Deze wedstrijd is voor rechtspersonen met maatschappelijke zetel in België. De persoon die de deelnemende rechtspersoon vertegenwoordigt moet ouder zijn dan 18 jaar en in België verblijven. Personeelsleden van Ethias nv en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, maken geen kans op de prijs. 

 

 

Artikel 3 

Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer: 

• de vraag beantwoorden

• de schiftingsvraag beantwoorden:

o Hoeveel deelnemers aan deze wedstrijd zullen er zijn?

 

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijs.

 

Er zal geen rekening gehouden worden met foute inschrijvingen (ongeldig e-mailadres, meerdere inschrijvingen, onvolledige of foutieve gegevens, deelnemer jonger dan 18 jaar…). 

 

Meerdere vertegenwoordigers van de rechtspersoon mogen deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen beperking qua aantal. Elke vertegenwoordiger mag echter slechts één keer deelnemen. Als eenzelfde vertegenwoordiger toch meerdere keren meespeelt, wordt er enkel rekening gehouden met de eerste deelname. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen, zodat de organisator misbruik kan controleren en bestraffen. 

 

Artikel 4 

De prijs is : een EHBO-koffer voor bedrijven met een waarde van 104,63 € btw inbegrepen. 

 

Artikel 5 

De winnaar wordt voor 15/08/2023 via e-mail verwittigd. Vanaf deze kennisgeving via e-mail heeft de winnaar tot en met 15/09/2023 de tijd om de prijs te aanvaarden door een e-mail te sturen naar ethiasservices@ethias.be. Zonder antwoord binnen de gevraagde termijn of bij een onregelmatigheid behoudt Ethias zich het recht voor om de toekenning van de prijs te annuleren.

 

De organisatoren zullen geen bijkomende informatie geven over deze wedstrijd of over de prijs. 

 

Artikel 6 

Ethias Services nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten verbonden aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of elk ander technisch incident. 

 

Ethias Services nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd te beëindigen, te onderbreken, te veranderen of te verlengen als de omstandigheden haar daartoe verplichten. De deelnemers kunnen in dat geval geen vergoeding van haar eisen. Ethias nv draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ethias Services nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd invoeren van de persoonsgegevens door de deelnemer. 

 

Eventueel ex aequo zal op basis van datum en uur van deelname beslist worden. Winnaar is in dat geval diegene die als eerste correct heeft geantwoord. 

 

Artikel 7

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR") en in overeenstemming met het Privacycharter van Ethias Services nv zullen de gegevens van de deelnemers alleen gebruikt worden in het kader van deze wedstrijd en niet voor andere commerciële doeleinden. 

Deelnemers kunnen hun persoonsgegevens inzien en corrigeren door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van de voor- en achterkant van hun identiteitskaart, te sturen naar:

Ethias Services nv, Data Protection Officer, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik of naar het e-mailadres dpo.ethias.services@ethias.be. 

 

Met hun deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers uitdrukkelijk akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement.

 

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk per post en ten laatste binnen de 7 werkdagen na het sluiten van de wedstrijd gestuurd worden naar volgend adres: Ethias Services nv, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik. Elke klacht die buiten deze termijn of niet per post verstuurd wordt, zal niet aanvaard worden.