Veelgestelde vragen inzake het coronavirus

Wat dekken de verzekeringen van uw organisatie/onderneming tijdens een pandemie? Lees hier alle antwoorden.

Ethias heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de Decavi-prijs “Pandemie” gewonnen! Een erkenning voor haar proactieve aanpak en haar vele initiatieven tijdens de gezondheidscrisis om haar medewerkers, haar verzekerden en de Belgische bevolking te helpen. Klik hier voor meer info.
Algemeen

De verzekeringssector is solidair met heel het land. Het beschermen en helpen van klanten in nood blijft prioritair dankzij de verlenging van bestaande maatregelen en de ondersteuning van de economie. Ondernemingen, zelfstandigen en organisaties zonder winstoogmerk die financieel getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen vragen om een betalingsuitstel voor hun verzekeringspremies ‘niet-leven’ voor het jaar 2021.

Lees hier de solidariteitsmaatregelen van de sector.

Hoe kunnen Ethias-klanten dit betalingsuitstel voor een verzekeringspremie aanvragen?
Als uw entiteit voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, kan zij haar verzoek om betalingsuitstel voor een verzekeringspremie indienen door een e-mail te sturen, samen met de bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de toekenningsvoorwaarden is voldoen. Vragen? Stuur een e-mail naar covid-nl@ethias.be.

Welke steun verleent Ethias aan zelfstandigen of ondernemingen met minder dan 10 werknemers (ZKO) waarvan de activiteiten geïmpacteerd werden door de coronacrisis?

Ethias heeft beslist om deze klanten een financiële steun te bieden door hen een gedeeltelijke terugbetaling toe te kennen van de ontvangen premies voor het jaar 2020. Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend op basis van het aantal maanden van inactiviteit.

Deze steun betreft de verzekeringscontracten:

 • “burgerlijke aansprakelijkheid” en “brand” (op voorwaarde dat het gebouw volledig of gedeeltelijk wordt aangewend voor professioneel gebruik);
 • waarvan de verzekeringsnemer de zelfstandige of ZKO is (zijn uitgesloten: de collectieve contracten onderschreven door professionele verenigingen);
 • met forfaitaire premies;
 • die nog actief zijn in 2021.

De voorwaarden om van deze steun te kunnen genieten zijn:

 • Zelfstandige of een onderneming met minder dan 10 werknemers (ZKO) zijn;
 • Activiteiten uitoefenen in een sector die getroffen is door de coronacrisis;
 • Genieten van een van de specifieke steunmaatregelen die door de publieke overheden werden gelanceerd.

Om de aanvraag in te dienen, gelieve deze e-mail in te vullen samen met de bewijsstukken.

Vragen? Stuur een e-mail naar covid-nl@ethias.be.

Op vraag van de minister van Economie, volgt de verzekeringssector een individuele aanpak voor verzekerden in sectoren die bijzonder getroffen zijn door de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, namelijk de horeca, de evenementensector, de contactberoepen, de cultuursector, de fitnesscentra en de sportzalen. Hoe sluit Ethias zich aan bij deze aanpak?

Lees hier de maatregelen van de sector.

Om haar klanten te begeleiden in de geleidelijke hervatting van hun activiteiten, stelt Ethias aan de ondernemingen en zelfstandigen die werkzaam zijn in de horeca, de evenementensector, de contactberoepen, de cultuursector, de fitnesscentra en de sportzalen voor om hun verzekeringsdekkingen samen te overlopen en de maatregelen te bekijken die hen zouden kunnen helpen. Vragen? Stuur een mail naar supportcovid@ethias.be met als onderwerp ”Support Covid – uw KBO-nummer”.

Hoe steunt Ethias de vaccinatiecampagne?

Ethias is zich bewust van haar maatschappelijke rol en heeft besloten concrete steun te verlenen aan de lokale collectiviteiten bij de organisatie van de vaccinatiecampagne, in samenwerking met de regionale overheden.

Zo verzekeren wij gratis en automatisch:

 • de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in verband met de organisatie en het beheer van vaccinatiecentra;
 • de beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze centra (met inbegrip van de medische BA van de zorgverleners);
 • de lichamelijke ongevallen die voornoemde personen in het kader van deze activiteiten zouden kunnen oplopen;
 • in Alle Risico’s, tenten en buitenstructuren die de vaccinatiecentra gebruiken en dit tot € 50.000 per jaar en per centrum (ongeacht of de betrokken entiteit al dan niet verzekerd is bij Ethias).

Bovendien verlenen wij de gebruikers van de gebouwen die door Ethias verzekerd zijn ook afstand van verhaal in de brandverzekering.

Tenslotte blijven de maatregelen van toepassing die Ethias al genomen heeft om de verzekeringen BA en Lichamelijke Ongevallen voor vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen en studenten uit te breiden. Voor meer info, raadpleeg de rubrieken hieronder.

De personen die hun hulp vrijwillig aanbieden in het kader van activiteiten georganiseerd door de collectiviteiten, instellingen en verenigingen en die verband houden met de coronaviruscrisis, genieten zij een verzekeringsdekking?

Ethias heeft besloten om de dekkingen “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating” en “Arbeidsongevallen” die bij haar reeds onderschreven werden door de gemeenten, OCMW’s, zorgbedrijven, Provincies, Politiezones, hulpverleningszones, intercommunales, ziekenhuizen, zorginstellingen (rusthuizen, psychiatrische instellingen,…), het Gemeenschapsonderwijs, Universiteiten, Hogescholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, het Rode Kruis en de jeugdbewegingen, gratis uit te breiden voor alle vrijwilligers die aan de door een van deze verzekerde entiteiten georganiseerde activiteiten deelnemen en die verband houden met de hulp die wordt verleend in het kader van de Coronacrisis. Concreet betekent dit voor deze vrijwilligers dat bovenvermelde dekkingen gratis uitgebreid worden in het kader van deze activiteiten voor de aansprakelijkheid die ze kunnen lopen, evenals de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen hierbij kan overkomen (op weg van en naar of tijdens de activiteiten) met uitzondering van de gevolgen die worden veroorzaakt door de COVID-19-besmetting. Deze waarborguitbreidingen worden toegekend zolang de coronaviruscrisis blijft voortduren.

Klik hier om onze preventietips te ontdekken.

De thuisverpleegkundigen, de studenten verpleegkunde, de studenten geneeskunde en de verzorgkundigen die werden opgeroepen om de ziekenhuizen en de zorginstellingen te versterken, genieten zij een verzekeringsdekking?

Ethias heeft besloten om de dekkingen “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating” en “Arbeidsongevallen” die bij haar reeds onderschreven werden door de zorgbedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen (rusthuizen, psychiatrische instellingen,…) gratis uit te breiden voor alle personen die opgeroepen werden om aan de door een van deze verzekerde entiteiten georganiseerde activiteiten deelnemen en die verband houden met de hulp die wordt verleend in het kader van de coronacrisis. Concreet betekent dit voor deze vrijwilligers dat bovenvermelde dekkingen gratis uitgebreid worden in het kader van deze activiteiten voor de aansprakelijkheid die ze kunnen lopen, evenals de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen hierbij kan overkomen (op weg van en naar of tijdens de activiteiten) met uitzondering van de gevolgen die worden veroorzaakt door de COVID-19-besmetting. Deze waarborguitbreidingen worden toegekend zolang de coronaviruscrisis blijft voortduren.

De meerderheid of al mijn medewerkers werken vanaf heden van thuis uit (Homeworking). Moet ik mijn verzekeringsdekkingen aanpassen?

U dient geen aanpassingen te voorzien voor wat de volgende verzekeringen betreft: Arbeidsongevallenverzekering, Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, de verzekering van uw patrimonium (Brand en Alle Risico’s) en de Hospitalisatieverzekering.

Klik hier om onze preventietips te ontdekken.

Sommige of alle personeelsleden kregen andere activiteiten toegewezen (soms nieuwe activiteiten zoals hulp aan personen). Genieten zij nog steeds van de verschillende verzekeringswaarborgen die hun entiteit heeft onderschreven?

Ja, gezien de uitzonderlijke situatie, breiden wij de bestaande waarborgen uit naar deze (nieuwe) activiteiten voor de totale duur van de crisis gelinkt aan het coronavirus.

Ik ben de organisator van een toekomstig event dat geannuleerd is ten gevolge van de regeringsmaatregelen. Ik had al verschillende verzekeringen afgesloten voor dit event.

U kan deze onderschreven verzekeringen annuleren en wij betalen u de reeds betaalde premies uiteraard terug.

Ethias heeft App4You gelanceerd, een gratis platform waarop burgers elkaar kunnen helpen.

Lees hier meer over App4You.

Arbeidsongevallen

Als een personeelslid besmet is met COVID-19, wordt dit dan erkend als een "arbeidsongeval"?

Het zal uiterst moeilijk zijn om alle voorwaarden tegelijk te vervullen nodig voor de erkenning als arbeidsongeval. Het slachtoffer moet immers het bewijs leveren dat het optreden van een plotse gebeurtenis aan de oorsprong van zijn letsels ligt en opgetreden is tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een waarschijnlijkheid of een mogelijkheid is niet voldoende. Als men niet met zekerheid kan aantonen dat een plotse gebeurtenis aan de oorsprong van de besmetting ligt, zal het personeelslid geen herstel kunnen genieten in het kader van de wet met betrekking tot de arbeidsongevallen. Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van de wetgeving inzake beroepsziekten. Het behoort tot de bevoegdheid van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s – Fedris – om te antwoorden op al de vragen met betrekking tot de kwalificatie van een ziekte als beroepsziekte.

Klik hier om onze preventietips te ontdekken.

Is telewerk georganiseerd omwille van een pandemie gedekt onder de arbeidsongevallenverzekering?

Als een medewerker telewerk uitvoert vanuit zijn domicilie en hij het slachtoffer van een ongeval tijdens de arbeidsuren is, dan kan dit ongeval als een arbeidsongeval gekwalificeerd worden.

Klik hier om onze preventietips te ontdekken.

Gezondheidszorgen / Hospitalisatie

Mijn medewerker moet tijdens zijn hospitalisatie getransfereerd worden naar een ander ziekenhuis. Is dit gedekt door de hospitalisatieverzekering ?

Ethias komt tussen in de kosten die verbonden zijn met zijn hospitalisatie en zijn transfer met de ambulance, overeenkomstig de bepalingen van het verzekeringscontract dat voor hem van toepassing is.

Wat moet mijn medewerker doen als hij gehospitaliseerd is omwille van een besmetting met COVID-19?

In dit geval is uw medewerker uiteraard gedekt via de hospitalisatieverzekering die uw organisatie/onderneming voor hem heeft afgesloten. De gebruikelijke procedure is van toepassing. Hij moet zijn opname in het ziekenhuis registreren aan de hand van zijn AssurCard-nummer via de website www.ethiashospi.be of via de AssurCard-kiosk in het ziekenhuis. Wanneer hij niet beschikt over zijn AssurCard-nummer of hij het AssurCard-systeem niet wenst te gebruiken, dan kan hij zijn aangifte schriftelijk doen aan de hand van een aangifteformulier dat hij kan terugvinden op onze website

Ethias komt tussen in de kosten die verbonden zijn met zijn hospitalisatie, overeenkomstig de bepalingen van het verzekeringscontract dat voor hem van toepassing is.

Wat moet mijn medewerker doen als hij besmet is met COVID-19 en medische ambulante kosten heeft (die los staan van een ziekenhuisopname)?

COVID-19 is niet vermeld in de lijst van aandoeningen die opgenomen zijn in de verzekeringscontracten "gezondheidszorgen". Er kan dus geen enkele tussenkomst gedaan worden in dit kader. Indien hij echter een contract « medische ambulante kosten » heeft, (waarvan het doel net is om de medische kosten te dekken die niet gelinkt zijn aan een ziekenhuisopname), kan Ethias tussenkomen voor de tenlasteneming van zijn medische kosten (zoals de medische consultaties, de geneesmiddelen,…) en dit volgens de limieten die bepaald werden in het verzekeringscontract.

Wanneer de medewerkers tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis, genieten zij dan nog steeds de verzekeringswaarborgen van de polis “gezondheidszorgen” die hun organisatie/onderneming heeft onderschreven?

Gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid van de werknemer worden de waarborgen, die de werkgever voor hem onderschreven heeft, opgeschort ten gevolge van een schorsing van zijn arbeidscontract. De werknemer is tijdens deze periode in principe niet meer gedekt voor het risico “gezondheidszorgen”. Gezien de huidige gezondheidstoestand, kan dit echter dramatisch zijn voor hem en zijn gezinsleden.

Daarom verbindt Ethias zich er toe om voor de personen, die tijdelijk werkloos gesteld werden ten gevolge van de coronaviruscrisis, de waarborg “gezondheidszorg” die ze hadden dankzij het collectief contract dat door hun werkgever werd onderschreven, te behouden en dit zonder bijkomende administratieve formaliteit. Concreet zullen de premies verder gefactureerd worden alsof deze werknemers actief zijn gebleven.

Een van mijn medewerkers is opgenomen in het ziekenhuis, maar vanwege de coronamaatregelen is er geen toegang tot de AssurCard© Terminal om zijn aangifte in orde te brengen. Wat moet hij doen?

Geen zorgen, hij kan de aangifte van zijn ziekenhuisopname met zijn AssurCard© ook online doen. Dit kan via www.ethiashospi.be. Na zich geïdentificeerd te hebben met behulp van het nummer van zijn AssurCard en geboortedatum kan hij zijn ziekenhuisopname aangeven. We raden aan om dit zo snel mogelijk te doen en dit daarna ook te melden aan het ziekenhuis. Zo kan hij, in de meeste gevallen, genieten van het derdebetalerssysteem.

Mijn organisatie/onderneming heeft recent een hospitalisatieverzekering onderschreven en tijdens de wachttijd wordt een van mijn medewerkers gehospitaliseerd omwille van een besmetting met het coronavirus. Is dit gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Wanneer de hospitalisatie ten gevolge van een besmetting met het coronavirus plaatsvindt na de aansluitingsdatum van het contract, is de wachttijd niet van toepassing. De medewerker kan dus zijn hospitalisatie online aangeven met behulp van zijn AssurCard via www.ethiashospi.be.

De ziekenhuisopname van een van mijn medewerkers werd uitgesteld omwille van de COVID-19-crisis en de reeds gemaakte kosten voor de ziekenhuisopname vallen buiten de gewaarborgde periode van de latere hospitalisatie. Zijn deze kosten gedekt via de hospitalisatieverzekering?

In geval van uitstel van hospitalisatie, verbindt Ethias er zich toe om de pre-hospitalisatiekosten die gemaakt werden gedurende de initieel gewaarborgde periode van het contract, alsook de gemaakte kosten tot aan de nieuwe datum van hospitalisatie, ten laste te nemen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel van de ziekenhuisopname indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis of van de geneesheer).

Een van mijn medewerkers werd gehospitaliseerd in 2020 en zijn post-hospitalisatie opvolging is of wordt misschien uitgesteld omwille van COVID-19. Komt de hospitalisatieverzekering tussen voor de hieraan verbonden gemaakte kosten, zelfs indien deze buiten de gewaarborgde nazorgtermijn van de ziekenhuisopname vallen?

Voor wat de medische zorgen betreft, zal Ethias de contractuele dekkingsperiode verlengen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis, de geneesheer,…).

Schoolverzekering

Wanneer de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kinderen in de opvangdienst die wordt georganiseerd n.a.v de COVID-19-pandemie, hun eigen kinderen meebrengen, zijn deze laatste dan verzekerd via de verzekering "Lichamelijke ongevallen" van de school?

Ja, in deze uitzonderlijke omstandigheden zal Ethias tussenkomen in het voordeel van de kinderen die hun ouders vergezellen en die het slachtoffer zouden zijn van een lichamelijk ongeval.

Sommige scholen organiseren tijdens de vakantie opvang voor de kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen. Komt de schoolverzekering tussen wanneer er een ongeval gebeurt in het kader van deze opvang?

Ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis verlengt Ethias zonder extra kosten de dekkingen van de schoolverzekering voor de leerkrachten en alle betrokken kinderen (ook voor hen die niet naar die school gaan) tijdens de vakantieperiode wanneer de onderwijsinstellingen normaal gesproken gesloten zijn.

Komt de verzekering "Lichamelijke ongevallen" tussen wanneer een leerling, een student of een stagiair besmet is met COVID-19?

Neen, hij geniet geen tussenkomst van Ethias omdat er geen ongeval plaatsvond.

Gewaarborgd Inkomen

Kan ik een beroep doen op de waarborg van mijn verzekering "Gewaarborgd Inkomen" als ik besmet ben met COVID-19?

Ja, aangezien u ziek bent, kan u een aanvraag voor tussenkomst indienen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een naar behoren ingevuld medisch certificaat. Ethias zal tussenkomen overeenkomstig de bepalingen van het verzekeringscontract dat van toepassing is.

Kan ik een beroep doen op de waarborg van mijn verzekering “Gewaarborgd Inkomen” in geval van werkverwijdering, een terbeschikkingstelling of een tijdelijke werkloosheid (geen ziekte)?

Neen, in dit geval is er geen tussenkomst. Enkel de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval is gedekt.

Motorrijtuigen

Onze vloot van bussen/camions/dienstvoertuigen staat stil ten gevolge van de beperkingsmaatregelen. Kan u de verzekering BA van deze voertuigen opschorten?

Na analyse van het dossier, kunnen wij onder bepaalde voorwaarden de contracten van de geïmmobiliseerde voertuigen opschorten in de hypothese van een totale onderbreking van de activiteiten ten gevolge van de beperkingsmaatregelen en dit gedurende de opgelegde periode van de overheid.

Alle risico’s

Mijn personeelsleden zullen vast elektronisch materiaal, dat momenteel verzekerd is via een verzekering « Alle risico’s Elektronica », meenemen naar hun woonplaats om te kunnen telewerken. Is het « vast » materiaal verzekerd in hun woonplaats?

Dit materiaal is verzekerd in de woonplaats van de medewerker, voor zover dit deel uitmaakt van het verzekerd materiaal van het contract.

Alle Bouwplaatsrisico’s

Ik heb een verzekering "Alle Bouwplaatsrisico’s" onderschreven voor werken die omwille van de coronaviruscrisis werden stilgelegd. Wat moet ik doen?

Wij nodigen u uit om de einddatum van de werken die opgenomen is in uw contract te controleren en een verlenging van de dekkingsperiode aan te vragen indien nodig.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Onze verpleegsters/zorgverleners verzorgen patiënten bij hun thuis. Zijn zij verzekerd via de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" als zij drager zijn van het coronavirus en een patiënt besmetten?

In de hypothese dat hun aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld, komen we tussen volgens de voorwaarden van de onderschreven verzekeringspolis.

Zijn de geneesheren die verzekerd zijn bij Ethias via de collectieve polissen burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (Medische BA), ook gedekt wanneer zij buiten hun normale specialisaties en/of competenties moeten werken?

Ja, gezien de huidige context van medische noodgevallen, zijn de waarborgen uitzonderlijk verworven wanneer de verzekerden buiten hun normale specialisaties en/of competenties moeten werken. Ook de activiteiten met betrekking tot teleconsultatie zijn gedekt.

Studenten geneeskunde en verpleegkunde die worden ingeschakeld ter ondersteuning van ziekenhuizen, evenals gepensioneerde artsen en verplegers/verpleegsters die hun medewerking verlenen, genieten zij ook de waarborgen van de polissen « algemene burgerlijke aansprakelijkheid » en « Collectieve beroepsaansprakelijkheid (Medische BA) » die door het ziekenhuis bij Ethias werd onderschreven?

Ja, gezien de huidige context van medische noodgevallen, zijn de waarborgen die van toepassing zijn via deze polissen uitzonderlijk verworven voor hen.

Assistance

Mijn medewerkers doen beroepshalve missies naar het buitenland en wensen gerepatrieerd te worden omwille van de COVID-19-crisis of omdat ze verblijven in een zone die als rood werd aangeduid door de FOD Buitenlandse Zaken na hun vertrek. Komt mijn verzekering “Assistance” tussen in dit geval?

De repatriëring in deze omstandigheden is niet gedekt. Ethias volgt evenwel alle informatie van de overheidsinstanties op om u zo goed mogelijk te adviseren in functie van de beschikbare info.

Mijn medewerkers die beroepshalve op missie in het buitenland zijn, werden besmet met COVID-19 tijdens hun verblijf. Ze moeten medische kosten maken om zich te verzorgen. Komt mijn verzekering "Assistance" tussen in dit geval?

Ja, de gemaakte medische kosten in het buitenland worden terugbetaald volgens de waarborglimieten die in het verzekeringscontract bepaald werden. De repatriëring omwille van medische redenen is eveneens gedekt.

Een van mijn medewerkers die beroepshalve op missie in het buitenland is, werd besmet met COVID-19, komt de verzekering “Assistance” tussen om de repatriëring te organiseren?

Ja maar wetende dat de repatriëring niet zal kunnen georganiseerd worden zolang de medewerker nog besmet is. Een akkoord van een dokter is in ieder geval vereist.

Een van mijn medewerkers die beroepshalve op missie in het buitenland is, werd in quarantaine geplaatst omwille van een rechtstreeks contact met een besmet persoon (COVID-19). Komt de verzekering “Assistance” tussen?

De medewerker die preventief in quarantaine werd geplaatst is niet ziek. Bijgevolg zal hij niet kunnen genieten van een tussenkomst van Ethias voor de kosten gelinkt aan de quarantaine.

Het land waar mijn medewerkers verblijven werden aangeduid als een rode of oranje zone door de FOD Buitenlandse Zaken. Kunnen zij een beroep doen op mijn verzekering Assistance?

Ja, ongeacht de kleur van de zone waarin uw medewerkers verblijven, zal Ethias assistance tussenkomen overeenkomstig de bepalingen van uw verzekeringscontract dat voor uw medewerkers van toepassing is.

Annulatie van reizen

Ik wens gezien de huidige omstandigheden de professionele reis van mezelf of mijn medewerkers te annuleren of omdat ik naar een zone zal reizen die als rood of oranje werd aangeduid door de FOD Buitenlandse Zaken. Komt mijn "Annulatieverzekering" tussen?

Neen, de gevallen van annulatie gelinkt aan een pandemie, een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, een reisverbod of een sluiting van de grenzen zijn niet gedekt in onze contracten "Annulatie van reizen". Wij raden u echter aan om uw reisorganisatie te contacteren om de mogelijkheden voor een terugbetaling of uitstel van de professionele reis te evalueren.

Mijn werknemer, die op zakenreis naar het buitenland vertrekt, wordt op de luchthaven geweigerd vanwege symptomen die verband houden met COVID-19. Dekt mijn "annuleringsverzekering" dit geval?

Ja, want hij is ziek voor zijn vertrek en op voorwaarde dat hij ons een attest van de luchthaven stuurt waarin dit wordt bevestigd.

Groepsverzekering
(pensionering, overlijden en aanvullende verzekering "arbeidsongeschiktheid")

Als werknemers tijdelijk werkloos zijn wegens de coronacrisis, kunnen ze dan de groepsverzekering blijven genieten?

Over het algemeen stellen de aanvullende pensioenplannen en de groepsverzekeringscontracten de periodes van tijdelijke werkloosheid niet gelijk met werkelijk gepresteerde periodes.

Vorig jaar heeft de sector echter, in het kader van de coronacrisis, beslist om voor de collectieve bedrijfstoezeggingen de waarborgen betreffende pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid te behouden voor de werknemers die als gevolg van deze crisis tijdelijk werkloos zijn. Bovendien hebben de werkgevers de mogelijkheid gehad om een betalingsuitstel te vragen voor de betreffende premies tot eind september 2020. Deze maatregel is omgezet in wetgeving via de wet van 7 mei 2020.

Aangezien de coronacrisis voortduurt, werd deze maatregel ondertussen verlengd tot 30 juni 2021.

Vanwege de verlenging van de regels inzake tijdelijke werkloosheid keurde het parlement op 15 juli 2021 een nieuwe wet goed die de einddatum van de maatregel inzake aanvullende pensioenen uitstelt tot 30 september 2021.

Als u bij de invoering van deze uitzonderlijke maatregelen in mei 2020 beslist heeft ons de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers in het kader van COVID-19 niet aan te geven en u ons de premies blijft betalen alsof uw werknemers aan het werk waren, verbindt Ethias zich ertoe de waarborgen leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid tot 30 september 2021 te behouden zonder administratieve formaliteiten.

Als u in deze moeilijke periode met liquiditeitsproblemen geconfronteerd wordt, kan de betaling van premies voor personen in tijdelijke werkloosheid opgeschort worden tot 30 september 2021. Concreet betekent dit dat de premies gefactureerd zullen worden alsof deze werknemers actief gebleven waren, maar u hebt de mogelijkheid om de betaling ervan uit te stellen tot deze datum door contact op te nemen met uw gebruikelijke beheerder. Dit uitstel van premiebetaling heeft geen invloed op de berekening van de uitkeringen.

Als u echter beslist de werknemers in tijdelijke werkloosheid als gevolg van de COVID-19-crisis niet meer te dekken, wordt deze beslissing, evenals het verplicht behoud van het onderdeel overlijden, ook automatisch verlengd tot 30 september 2021.

Anderzijds is het ook mogelijk dat geen van uw werknemers tot nu toe tijdelijk werkloos geweest zijn. Als het geval zich voordoet en u wenst geen dekking te bieden voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis, volstaat het onze diensten de lijst van de betrokken personen te bezorgen zodra ze tijdelijk werkloos zijn. We benadrukken dat deze beslissing in geen geval betrekking heeft op het onderdeel overlijden.

Wettelijk pensioen

Blijft de uitbetaling van het wettelijke pensioen van statutaire medewerkers gewaarborgd tijdens de periode van de crisis gelinkt aan COVID-19?

Ja! De medewerkers van onze pensioendiensten doen het nodige voor de tijdige uitbetaling van de pensioenen. Er verandert dus niets aan het moment van uitbetaling.

Ter herinnering :

 • De pensioenen die vooraf worden betaald worden op de 1ste dag van die maand uitbetaald. Wanneer de 1ste dag van de maand echter in het weekend valt of een feestdag is, dan wordt het pensioen uitbetaald op de laatste werkdag die daaraan vooraf gaat.
 • De pensioenen die achteraf worden betaald worden op de laatste werkdag van die maand uitbetaald.

Voor personen die in het buitenland wonen en door de maatregelen in het kader van COVID-19 problemen ondervinden om een levensbewijs te laten invullen, aanvaarden wij tijdens de duur van deze crisis uitzonderlijk een verklaring op eer als levensbewijs. Deze verklaring kan per mail of brief aan onze pensioendiensten worden overgemaakt.

Preventie - Nuttige info
 • Ter herinnering enkele principes met betrekking tot het welzijn van toepassing op vrijwilligers.
 • Het COVID-19-risico moet, zoals alle andere risico’s, geëvalueerd worden in samenwerking met de interne of extern bevoegde preventiedienst. De FOD Werkgelegenheid heeft een checklist opgesteld die u hiermee kan helpen.
 • Het dragen van een masker is een doeltreffend preventiemiddel vooral daar waar de veiligheidsafstanden niet kunnen gerespecteerd worden. Er moeten echter enkele regels nageleefd worden om doeltreffend te zijn.
 • Preventie bij telewerk.