Veelgestelde vragen inzake het coronavirus

Wat dekken de verzekeringen van uw organisatie/onderneming tijdens een pandemie? Lees hier alle antwoorden.

Algemeen

Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden

Lees hier meer over de solidariteitsmaatregelen genomen door de verzekeringssector.

De personen die hun hulp vrijwillig aanbieden in het kader van activiteiten georganiseerd door de collectiviteiten, instellingen en verenigingen en die verband houden met de Covid-19-crisis, genieten zij een verzekeringsdekking?

Ethias heeft besloten om de dekkingen “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating” en “Arbeidsongevallen” die bij haar reeds onderschreven werden door de gemeenten, OCMW’s, zorgbedrijven, Provincies, Politiezones, hulpverleningszones, intercommunales, ziekenhuizen, zorginstellingen (rusthuizen, psychiatrische instellingen,…), het Gemeenschapsonderwijs, Universiteiten, Hogescholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, het Rode Kruis en de jeugdbewegingen, gratis uit te breiden voor alle vrijwilligers die aan de door een van deze verzekerde entiteiten georganiseerde activiteiten deelnemen en die verband houden met de hulp die wordt verleend in het kader van de Coronacrisis. Concreet betekent dit voor deze vrijwilligers dat bovenvermelde dekkingen gratis uitgebreid worden in het kader van deze activiteiten voor de aansprakelijkheid die ze kunnen oplopen, evenals de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen hierbij kan overkomen (op weg van en naar of tijdens de activiteiten) met uitzondering van de gevolgen die worden veroorzaakt door de Covid-19-besmetting. Deze waarborguitbreidingen worden toegekend zolang de Covid-19-crisis blijft voortduren.

De meerderheid of al mijn medewerkers werken vanaf heden van thuis uit (Homeworking). Moet ik mijn verzekeringsdekkingen aanpassen?

U dient geen aanpassingen te voorzien voor wat de volgende verzekeringen betreft: Arbeidsongevallenverzekering, Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, de verzekering van uw patrimonium (Brand en Alle Risico’s) en de Hospitalisatieverzekering.

Sommige of alle personeelsleden kregen andere activiteiten toegewezen (soms nieuwe activiteiten zoals hulp aan personen). Genieten zij nog steeds van de verschillende verzekeringswaarborgen die hun entiteit heeft onderschreven?

Ja, gezien de uitzonderlijke situatie, breiden wij de bestaande waarborgen uit naar deze (nieuwe) activiteiten voor de totale duur van de crisis gelinkt aan Covid-19.

Ik ben de organisator van een toekomstig event dat geannuleerd is ten gevolge van de regeringsmaatregelen. Ik had al verschillende verzekeringen afgesloten voor dit event.

U kan deze onderschreven verzekeringen annuleren en wij betalen u de reeds betaalde premies uiteraard terug.

Ethias lanceert App4You, een gratis platform waarop burgers elkaar kunnen helpen.

Lees hier meer over App4You.

Arbeidsongevallen

Als een personeelslid besmet is met Covid-19, wordt dit dan erkend als een "arbeidsongeval"?

Het zal uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om alle voorwaarden tegelijk te vervullen nodig voor de erkenning als arbeidsongeval. Het slachtoffer moet immers het bewijs leveren dat het optreden van een plotse gebeurtenis aan de oorsprong van zijn letsels ligt en opgetreden is tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een waarschijnlijkheid of een mogelijkheid is niet voldoende. Bijgevolg zal, bij gebrek aan het met zekerheid kunnen aantonen dat een plotse gebeurtenis aan de oorsprong van de besmetting ligt, het personeelslid geen herstel kunnen genieten in het kader van de wet met betrekking tot de arbeidsongevallen. In functie van uw activiteitensector, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van de wetgeving inzake beroepsziekten; Het behoort tot de bevoegdheid van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s – Fedris – om te antwoorden op al de vragen met betrekking tot de kwalificatie van een ziekte als beroepsziekte).

Is telewerk georganiseerd omwille van een pandemie gedekt onder de arbeidsongevallenverzekering?

Als een medewerker telewerk uitvoert vanuit zijn domicilie en hij het slachtoffer van een ongeval tijdens de arbeidsuren is, dan kan dit ongeval als een arbeidsongeval gekwalificeerd worden.

Lichamelijke ongevallen

Als een vrijwilliger besmet is met Covid-19, kan hij dan de waarborgen van de verzekering « lichamelijke ongevallen » genieten die zijn organisatie/onderneming onderschreven heeft?

Neen, hij zal niet kunnen genieten van een tussenkomst van Ethias omdat er geen ongeval plaatsvond.

Gezondheidszorgen / Hospitalisatie

Wat moet mijn medewerker doen als hij gehospitaliseerd is omwille van een besmetting met Covid-19?

In dit geval is uw medewerker uiteraard gedekt via de hospitalisatieverzekering die uw organisatie/onderneming voor hem heeft afgesloten. De gebruikelijke procedure is van toepassing. Hij moet zijn opname in het ziekenhuis registreren aan de hand van zijn AssurCard-nummer via de website www.ethiashospi.be of via de AssurCard-kiosk in het ziekenhuis. Wanneer hij niet beschikt over zijn AssurCard-nummer of hij het AssurCard-systeem niet wenst te gebruiken, dan kan hij zijn aangifte schriftelijk doen aan de hand van een aangifteformulier dat hij kan terugvinden op onze website

Ethias komt tussen in de kosten die verbonden zijn met zijn hospitalisatie, overeenkomstig de bepalingen van het verzekeringscontract dat voor hem van toepassing is.

Wat moet mijn medewerker doen als hij besmet is met Covid-19 en medische ambulante kosten heeft (die los staan van een ziekenhuisopname)?

Covid-19 is niet vermeld in de lijst van aandoeningen die opgenomen zijn in de verzekeringscontracten "gezondheidszorgen". Er kan dus geen enkele tussenkomst gedaan worden in dit kader. Indien hij echter een contract « medische ambulante kosten » heeft, (waarvan het doel net is om de medische kosten te dekken die niet gelinkt zijn aan een ziekenhuisopname), kan Ethias tussenkomen voor de tenlasteneming van zijn medische kosten (zoals de medische consultaties, de geneesmiddelen,…) en dit volgens de limieten die bepaald werden in het verzekeringscontract.

Wanneer de medewerkers tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis, genieten zij dan nog steeds de verzekeringswaarborgen van de polis “gezondheidszorgen” die hun organisatie/onderneming heeft onderschreven?

Gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid van de werknemer worden de waarborgen, die de werkgever voor hem onderschreven heeft, opgeschort ten gevolge van een schorsing van zijn arbeidscontract. De werknemer is tijdens deze periode in principe niet meer gedekt voor het risico “gezondheidszorgen”. Gezien de huidige gezondheidstoestand, kan dit echter dramatisch zijn voor hem en zijn gezinsleden.

Daarom verbindt Ethias zich er toe om voor de personen, die tijdelijk werkloos gesteld werden ten gevolge van de Covid-19 crisis, de waarborg “gezondheidszorg” die ze hadden dankzij het collectief contract dat door hun werkgever werd onderschreven, te behouden en dit zonder bijkomende administratieve formaliteit. Wanneer deze laatste liquiditeitsproblemen mocht ondervinden, kan de betaling van de premies voor de personen die in tijdelijke werkloosheid werden gesteld opgeschort worden tot 30 september 2020. Concreet zullen de premies verder gefactureerd worden alsof deze werknemers actief zijn gebleven, maar de werkgever zal de mogelijkheid hebben om de betaling hiervan uit te stellen tot die datum (door contact op te nemen met Ethias).

Ik ben opgenomen in het ziekenhuis, maar vanwege de coronamaatregelen is er geen toegang tot de AssurCard© Terminal om mijn aangifte in orde te brengen. Wat moet ik doen?

Geen zorgen, u kunt de aangifte van uw ziekenhuisopname met uw AssurCard© ook online doen. Dit kan via www.ethiashospi.be. Daar vult u het nummer van uw AssurCard en geboortedatum in. Vervolgens beantwoordt u enkele vragen over uw ziekenhuisopname. We raden aan om dit zo snel mogelijk te doen en dit daarna ook te melden aan de administratie van het ziekenhuis. Zo kan Ethias de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen en voorkomt u dat de ziekenhuisfactuur eerst bij uzelf terecht komt. Indien u zelf niet in staat bent om de aangifte te doen, mag dit ook door een familielid worden gedaan.

Mijn organisatie/onderneming heeft recent een hospitalisatieverzekering onderschreven en tijdens de wachttijd wordt een van mijn medewerkers gehospitaliseerd omwille van een besmetting met Covid-19. Is dit gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Wanneer de hospitalisatie ten gevolge van een besmetting met Covid-19 plaatsvindt na de aansluitingsdatum van het contract, is de wachttijd niet van toepassing. De medewerker kan dus zijn hospitalisatie online aangeven met behulp van zijn AssurCard via www.ethiashospi.be.

De ziekenhuisopname van een van mijn medewerkers werd uitgesteld omwille van de Covid-19-crisis en de reeds gemaakte kosten voor de ziekenhuisopname vallen buiten de gewaarborgde periode van de latere hospitalisatie. Zijn deze kosten gedekt via de hospitalisatieverzekering?

In geval van uitstel van hospitalisatie, verbindt Ethias er zich toe om de pre-hospitalisatiekosten die gemaakt werden gedurende de initieel gewaarborgde periode van het contract, alsook de gemaakte kosten tot aan de nieuwe datum van hospitalisatie, ten laste te nemen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel van de ziekenhuisopname indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis of van de geneesheer).

Een van mijn medewerkers is gehospitaliseerd tijdens de lockdownperiode (opnames na 1 maart 2020) en zijn post-hospitalisatie opvolging is uitgesteld omwille van Covid-19. Komt de hospitalisatieverzekering tussen voor de gemaakte kosten die buiten de gewaarborgde nazorgtermijn van de ziekenhuisopname vallen?

Voor wat de medische zorgen betreft, zal Ethias de contractuele dekkingsperiode uitstellen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis, de geneesheer,…).

Een van mijn medewerkers werd gehospitaliseerd voor de lockdownperiode (opnames voor 1 maart 2020) en de gewaarborgde nazorgtermijn van de ziekenhuisopname is nog lopende. Zal de hospitalisatieverzekering tussenkomen voor de medische zorgen die uitgesteld werden omwille van de Covid-19-crisis en die gemaakt werden na de dekkingsperiode?

Voor wat de medische zorgen betreft, zal Ethias de contractuele dekkingsperiode uitstellen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis, de geneesheer,…).

Schoolverzekering

Wanneer de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kinderen in de opvangdienst die wordt georganiseerd n.a.v de Covid-19-pandemie, hun eigen kinderen meebrengen, zijn deze laatste dan verzekerd via de verzekering "Lichamelijke ongevallen" van de school?

Ja, in deze uitzonderlijke omstandigheden zal Ethias tussenkomen in het voordeel van de kinderen die hun ouders vergezellen en die het slachtoffer zouden zijn van een lichamelijk ongeval.

Sommige scholen zullen tijdens de paasvakantie opvang organiseren voor de kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen. Komt de schoolverzekering tussen wanneer er een ongeval gebeurt in het kader van deze opvang?

Ten gevolge van de overheidsmaatregelen die minstens tot 19 april verlengd werden (de dag na de paasvakantie), zal Ethias zonder extra kosten de dekkingen van de schoolverzekering verlengen voor de leerkrachten en alle betrokken kinderen (ook voor hen die niet naar die school gaan) tijdens de periode van de paasvakantie wanneer de onderwijsinstellingen normaal gesproken gesloten zijn.

Komt de "Schoolverzekering" tussen voor leerlingen die het slachtoffer worden van een ongeval dat gebeurt tijdens een schoolreis, die initieel voorzien werd tijdens de paasvakantie en uitgesteld werd naar de zomervakantie?

Ja, deze reis die plaatsvindt tijdens de zomervakantie maakt deel uit van een gegarandeerde schoolactiviteit en Ethias zal dus tussenkomen in het voordeel van de leerlingen die het slachtoffer zouden zijn van een lichamelijk ongeval tijdens deze reis.

Komt de verzekering "Lichamelijke ongevallen" tussen wanneer een leerling, een student of een stagiair besmet is met Covid-19?

Neen, hij geniet geen tussenkomst van Ethias omdat er geen ongeval plaatsvond.

Gewaarborgd Inkomen

Kan ik een beroep doen op de waarborg van mijn verzekering "Gewaarborgd Inkomen" als ik besmet ben met Covid-19?

Ja, aangezien u ziek bent, kan u een aanvraag voor tussenkomst indienen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een naar behoren ingevuld medisch certificaat. Ethias zal tussenkomen overeenkomstig de bepalingen van het verzekeringscontract dat van toepassing is. Wanneer Covid-19 als een beroepsziekte wordt beschouwd voor uw activiteitensector, vragen wij u om het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) te contacteren.

Kan ik een beroep doen op de waarborg van mijn verzekering “Gewaarborgd Inkomen” in geval van werkverwijdering, een terbeschikkingstelling of een tijdelijke werkloosheid (geen ziekte)?

Neen, in dit geval is er geen tussenkomst. Enkel de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval is gedekt.

Motorrijtuigen

Onze vloot van bussen/camions/dienstvoertuigen staat stil ten gevolge van de beperkingsmaatregelen. Kan u de verzekering BA van deze voertuigen opschorten?

Na analyse van het dossier, kunnen wij onder bepaalde voorwaarden de contracten van de geïmmobiliseerde voertuigen opschorten in de hypothese van een totale onderbreking van de activiteiten ten gevolge van de beperkingsmaatregelen en dit gedurende de opgelegde periode van de overheid.

Alle risico’s

Mijn personeelsleden zullen vast elektronisch materiaal, dat momenteel verzekerd is via een verzekering « Alle risico’s Elektronica », meenemen naar hun woonplaats om te kunnen telewerken. Is het « vast » materiaal verzekerd in hun woonplaats?

Dit materiaal is verzekerd in de woonplaats van de medewerker, voor zover dit deel uitmaakt van het verzekerd materiaal van het contract.

Alle Bouwplaatsrisico’s

Ik heb een verzekering "Alle Bouwplaatsrisico’s" onderschreven voor werken die omwille van Covid-19 werden stilgelegd. Wat moet ik doen?

Wij nodigen u uit om de einddatum van de werken die opgenomen is in uw contract te controleren en een verlenging van de dekkingsperiode aan te vragen indien nodig.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Onze verpleegsters/zorgverleners verzorgen patiënten bij hun thuis. Zijn zij verzekerd via de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" als zij drager zijn van het coronavirus en een patiënt besmetten?

In de hypothese dat hun aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld, komen we tussen volgens de voorwaarden van de onderschreven verzekeringspolis.

Zijn de geneesheren die verzekerd zijn bij Ethias via de collectieve polissen burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (Medische BA), ook gedekt wanneer zij buiten hun normale specialisaties en/of competenties moeten werken?

Ja, gezien de huidige context van medische noodgevallen, zijn de waarborgen uitzonderlijk verworven wanneer de verzekerden buiten hun normale specialisaties en/of competenties moeten werken. Ook de activiteiten met betrekking tot teleconsultatie zijn gedekt.

Studenten geneeskunde die worden ingeschakeld ter ondersteuning van ziekenhuizen evenals gepensioneerde artsen die hun medewerking verlenen, genieten zij ook de waarborgen van de polissen « algemene burgerlijke aansprakelijkheid » en « Collectieve beroepsaansprakelijkheid (Medische BA) » die door het ziekenhuis bij Ethias werd onderschreven?

Ja, gezien de huidige context van medische noodgevallen, zijn de waarborgen die van toepassing zijn via deze polissen uitzonderlijk verworven voor hen.

Assistance

Mijn medewerkers doen beroepshalve missies naar het buitenland en wensen gerepatrieerd te worden omwille van de Covid-19-crisis of omdat ze verblijven in een zone die als rood werd aangeduid door de FOD Buitenlandse Zaken na hun vertrek. Komt mijn verzekering “Assistance” tussen in dit geval?

De repatriëring in deze omstandigheden is niet gedekt. Ethias volgt evenwel alle informatie van de overheidsinstanties op om u zo goed mogelijk te adviseren in functie van de beschikbare info.

Mijn medewerkers die beroepshalve op missie in het buitenland zijn, werden besmet met Covid-19 tijdens hun verblijf. Ze moeten medische kosten maken om zich te verzorgen. Komt mijn verzekering "Assistance" tussen in dit geval?

Ja, de gemaakte medische kosten in het buitenland worden terugbetaald volgens de waarborglimieten die in het verzekeringscontract bepaald werden. De repatriëring omwille van medische redenen is eveneens gedekt.

Het land waar mijn medewerkers verblijven werden aangeduid als een rode of oranje zone door de FOD Buitenlandse Zaken. Kunnen zij een beroep doen op mijn verzekering Assistance?

Ja, ongeacht de kleur van de zone waarin uw medewerkers verblijven, zal Ethias assistance tussenkomen overeenkomstig de bepalingen van uw verzekeringscontract dat voor uw medewerkers van toepassing is.

Annulatie van reizen

Ik wens gezien de huidige omstandigheden de professionele reis van mezelf of mijn medewerkers te annuleren of omdat ik naar een zone zal reizen die als rood of oranje werd aangeduid door de FOD Buitenlandse Zaken. Komt mijn "Annulatieverzekering" tussen?

Neen, de gevallen van annulatie gelinkt aan een pandemie, een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, een reisverbod of een sluiting van de grenzen zijn niet gedekt in onze contracten "Annulatie van reizen". Wij raden u echter aan om uw reisorganisatie te contacteren om de mogelijkheden voor een terugbetaling of uitstel van de professionele reis te evalueren.

Mijn werknemer, die op zakenreis naar het buitenland vertrekt, wordt op de luchthaven geweigerd vanwege symptomen die verband houden met Covid-19. Dekt mijn "annuleringsverzekering" dit geval?

Ja, want hij is ziek voor zijn vertrek en op voorwaarde dat hij ons een attest van de luchthaven stuurt waarin dit wordt bevestigd.

Groepsverzekering
(pensionering, overlijden en aanvullende verzekering "arbeidsongeschiktheid")

Wanneer de werknemers tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis, kunnen zij dan de groepsverzekering blijven genieten?

Over het algemeen worden de periodes van tijdelijke werkloosheid in aanvullende pensioenregelingen en groepsverzekeringscontracten niet gelijkgesteld met werkelijk gepresteerde periodes. Tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst is er in principe dus geen levens-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking meer.

Als u beslist om in het kader van Covid-19 de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers niet aan te geven en u ons de premies verder blijft betalen, verbindt Ethias zich er uitzonderlijk toe de waarborgen leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid te behouden zonder administratieve formaliteiten. Als u de werknemers die tijdelijk werkloos zijn echter niet wilt dekken tijdens de Covid-19-crisis moet u ons nu of zodra ze tijdelijk werkloos zijn, de lijst met betrokkenen personen overmaken.

Houd er rekening mee dat uw keuze om de waarborgen voor deze personeelscategorie al dan niet te behouden op globale wijze moet worden gemaakt. Dit wil zeggen dat de keuze geldt voor alle werknemers die tijdelijk werkloos zijn en voor alle luiken die in uw contract zijn voorzien (leven, overlijden en/of arbeidsongeschiktheid).

Om u te helpen deze moeilijke periode en mogelijke liquiditeitsproblemen te overwinnen, kan de betaling van de premies voor de tijdelijke werklozen worden opgeschort tot 30 september 2020. Concreet zullen de premies gefactureerd worden alsof deze werknemers actief zijn gebleven, maar kan u de betaling tot deze datum uitstellen door contact op te nemen met uw gebruikelijke beheerder.

Wettelijk pensioen

Blijft de uitbetaling van het wettelijke pensioen van statutaire medewerkers gewaarborgd tijdens de periode van de crisis gelinkt aan Covid-19?

Ja! De medewerkers van onze pensioendiensten doen het nodige voor de tijdige uitbetaling van de pensioenen. Er verandert dus niets aan het moment van uitbetaling. Ter herinnering :
- De pensioenen die vooraf worden betaald worden op de 1ste dag van die maand uitbetaald. Wanneer de 1ste dag van de maand echter in het weekend valt of een feestdag is, dan wordt het pensioen uitbetaald op de laatste werkdag die daaraan vooraf gaat.
- De pensioenen die achteraf worden betaald worden op de laatste werkdag van die maand uitbetaald.
Voor personen die in het buitenland wonen en door de maatregelen in het kader van Covid-19 problemen ondervinden om een levensbewijs te laten invullen, aanvaarden wij tijdens de duur van deze crisis uitzonderlijk een verklaring op eer als levensbewijs. Deze verklaring kan per mail of brief aan onze pensioendiensten worden overgemaakt.