Veelgestelde vragen inzake het coronavirus

Indien u hier geen antwoord vindt op uw vragen, gelieve ons dan een bericht te sturen.

Wat dekken je verzekeringen tijdens een pandemie? Lees hier alle antwoorden.

Algemeen

Welke hulp biedt Ethias aan de studenten?

Ethias biedt de service 'Let's talk' aan. Alle informatie hierover vind je hier .

Welke hulp biedt Ethias aan haar klanten met een reisannuleringsverzekering?

Ethias biedt het equivalent van 2 maanden korting op de volgende verzekeringspremie bij hernieuwing van het contract (jaarlijkse formule). De verzekerde krijgt hiervoor automatisch een brief.

Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden

Lees hier meer over de solidariteitsmaatregelen genomen door de verzekeringssector.

Hoe kan ik "op afstand" mijn documenten zoals een groene verzekeringskaart, een duplicaat van mijn polis enz., aanvragen?

U kan heel eenvoudig en via enkele kliks uw documenten opvragen via onze online klantenzone.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Ik ben arts en door de huidige omstandigheden moet ik behandelingen uitvoeren buiten mijn specialisatie en dagdagelijkse competenties. Dekken de garanties in mijn verzekering « Medische aansprakelijkheid » me in dit geval ?

Ja, in de huidige omstandigheden van dringende medische hulp, worden uitzonderlijk deze medische diensten gedekt, ongeacht uw specialisatie. Ook de activiteiten voor telefonische consultaties zijn gedekt.

Ethias Assistance

Via alle bijstandsformules van Ethias genieten onze klanten een volledige dekking, ongeacht de kleurcode van hun reisbestemming.

Het land waar ik verblijf wordt door de FOD Buitenlandse Zaken ingedeeld in code rood of oranje. Kan ik mijn bijstandsverzekering gebruiken?

Ja, ongeacht de kleur van het gebied waarin u verblijft, ongeacht of de bestemming verboden is of volledig afgeraden, Ethias Assistance komt tussen in overeenstemming met de bepalingen van uw contract, ongeacht de oorzaak (Covid-19 of niet).

Tijdens het verblijf verandert de kleurcode van groen naar oranje of rood. Heeft dit gevolgen voor de dekking van de bijstand?

Dit heeft geen gevolgen, de bijstandsverzekering komt tussen in overeenstemming met de bepalingen van uw contract, ongeacht de oorzaak (Covid-19 of niet).

Ik vertoon reeds symptomen van corona voor mijn vertrek, maar ik besluit toch om op reis te vertrekken. Is er een dekking in geval van ziekenhuisopname en een eventuele repatriëring in verband met een Covid-19-probleem?

In dit geval deed de ziekte zich al voor in België en is er dus geen dekking. We verzekeren enkel ziektes die zich in het buitenland manifesteren.

Ik moet een quarantaineperiode in acht nemen na een risicocontact met een persoon die het coronavirus heeft opgelopen. Maar ik ben niet ziek. In hoeverre zijn de extra verblijfskosten die ik moet betalen, gedekt?

De extra verblijfskosten zijn niet gedekt en worden dus niet vergoed.

Ik raak besmet met het coronavirus tijdens mijn verblijf in het buitenland. Hoe komt Ethias tussen?

In geval van ziekte tijdens uw verblijf in het buitenland neemt Ethias uw medische kosten in het buitenland voor haar rekening, evenals de kosten voor repatriëring wanneer dit door de arts wordt aanbevolen.

Hospitalisatieverzekering

Wat als ik door een besmetting met het coronavirus opgenomen word in het ziekenhuis. Zijn mijn medische kosten dan gedekt door mijn hospitalisatieverzekering?

Ja, als u door een besmetting met het coronavirus opgenomen wordt in het ziekenhuis, worden uw medische kosten verbonden aan de ziekenhuisopname vergoed. Ook de ambulante medische kosten (raadplegingen, geneesmiddelen, onderzoeken, ...) in de gewaarborgde nazorgtermijn (bepaald door uw type contract) na de ziekenhuisopname vallen onder de dekking van uw hospitalisatieverzekering op voorwaarde dat ze verbonden zijn aan uw ziekenhuisopname. Natuurlijk blijven de algemene polisvoorwaarden van toepassing. We raden u dan ook aan om deze te raadplegen.

Ik ben opgenomen in het ziekenhuis, maar vanwege de coronamaatregelen is er geen toegang tot de Assurcard© Terminal om mijn aangifte in orde te brengen. Wat moet ik doen?

Geen zorgen, u kunt de aangifte van uw ziekenhuisopname met uw AssurCard© ook online doen. Dit kan via www.ethiashospi.be. Daar vult u het nummer van uw AssurCard en geboortedatum in. Vervolgens beantwoordt u enkele vragen over uw ziekenhuisopname. We raden aan om dit zo snel mogelijk te doen en dit daarna ook te melden aan de administratie van het ziekenhuis. Zo kan Ethias de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen en voorkomt u dat de ziekenhuisfactuur eerst bij uzelf terecht komt. Indien u zelf niet in staat bent om de aangifte te doen, mag dit ook door een familielid worden gedaan.

Ik wil jullie documenten voor mijn hospitalisatiedossier bezorgen / Ik moet documenten terugsturen. Waar kan ik daarmee best terecht?

U kan ons uw documenten op verschillende manieren bezorgen :

 • Per e-mail via info@ethias.be.
 • Via de brievenbussen van onze regionale kantoren die dagelijks geledigd worden.
 • Via onze online klantenzone kan u ons verschillende documenten versturen : aangifte van een schadegeval, doorsturen van medische kosten in het kader van uw hospitalisatieverzekering…

Uiteraard blijft de verzending per gewone post ook mogelijk, al hou je hierbij best rekening met een langere verwerkingstermijn.

Ik heb recent een hospitalisatieverzekering onderschreven en tijdens de wachttijd word ik gehospitaliseerd omwille van een besmetting met Covid-19. Is dit gedekt door mijn hospitalisatieverzekering?

Wanneer de hospitalisatie ten gevolge van een besmetting met Covid-19 plaatsvindt na de aansluitingsdatum van het contract, is de wachttijd niet van toepassing. U kan dus uw hospitalisatie online aangeven met behulp van uw AssurCard via www.ethiashospi.be.

Mijn ziekenhuisopname werd uitgesteld omwille van de Covid-19-crisis en de reeds gemaakte kosten voor de ziekenhuisopname vallen buiten de gewaarborgde periode van de latere hospitalisatie. Zijn deze kosten gedekt via mijn hospitalisatieverzekering?

In geval van uitstel van hospitalisatie, verbindt Ethias er zich toe om de pre-hospitalisatiekosten die gemaakt werden gedurende de initieel gewaarborgde periode van het contract, alsook de gemaakte kosten tot aan de nieuwe datum van hospitalisatie, ten laste te nemen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel van de ziekenhuisopname indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis of van de geneesheer).

Ik werd gehospitaliseerd in 2020 en mijn post-hospitalisatie opvolging is of wordt misschien uitgesteld omwille van Covid-19. Komt mijn hospitalisatieverzekering tussen voor de hieraan verbonden medische kosten, zelfs indien ze buiten de gewaarborgde nazorgtermijn van de ziekenhuisopname vallen?

Voor wat de medische zorgen betreft, zal Ethias de contractuele dekkingsperiode verlengen. Ethias kan echter een bewijs vragen van het uitstel indien zij dit nodig acht (attest van het ziekenhuis, de geneesheer,…).

Annuleringsverzekering

De annulatieverzekering van Ethias dekt het risico van een pandemie niet, ongeacht de kleurcode van de reisbestemming.

Indien de reisbestemming de code groen/oranje heeft bij het boeken van de reis en deze code vóór het vertrek verandert in een code rood: heb ik dan recht op compensatie indien ik mijn reis annuleer wegens een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, of wegens quarantaine op de plaats van bestemming of het sluiten van de grenzen in het land van bestemming?

De verzekering dekt geen reisannuleringen als gevolg van een epidemie, pandemie of daaruit voortvloeiende reisbeperkingen die zijn opgelegd door autoriteiten in de landen van herkomst, doorreis of bestemming.

Ik ben ongerust over de coronaviruspandemie en wens een reeds geplande trip te annuleren. Is dit gedekt via mijn annulatieverzekering?

De verzekering dekt geen reisannuleringen als gevolg van een epidemie, pandemie of daaruit voortvloeiende reisbeperkingen die zijn opgelegd door autoriteiten in de landen van herkomst, doorreis of bestemming.

Kan ik de premie die ik betaalde voor mijn bagageverzekering wegens niet-vertrek recupereren?

Ja mits schriftelijke aanvraag.

Ik heb een reis geboekt naar een land dat een negatieve COVID-test nodig heeft. Als ik de COVID-test doe en deze blijkt positief, kan ik dan een beroep doen op mijn Annulatieverzekering?

Ja, omdat u ziek bent.

Wettelijk pensioen

Blijft de uitbetaling van het wettelijke pensioen van statutaire medewerkers gewaarborgd tijdens de periode van de crisis gelinkt aan Covid-19?

Ja! De medewerkers van onze pensioendiensten doen het nodige voor de tijdige uitbetaling van de pensioenen. Er verandert dus niets aan het moment van uitbetaling.

Ter herinnering :

 • De pensioenen die vooraf worden betaald worden op de 1ste dag van die maand uitbetaald. Wanneer de 1ste dag van de maand echter in het weekend valt of een feestdag is, dan wordt het pensioen uitbetaald op de laatste werkdag die daaraan vooraf gaat.
 • De pensioenen die achteraf worden betaald worden op de laatste werkdag van die maand uitbetaald.

Voor personen die in het buitenland wonen en door de maatregelen in het kader van Covid-19 problemen ondervinden om een levensbewijs te laten invullen, aanvaarden wij tijdens de duur van deze crisis uitzonderlijk een verklaring op eer als levensbewijs. Deze verklaring kan per mail of brief aan onze pensioendiensten worden overgemaakt.

Hypothecaire leningen

De minister van Financiën heeft aangekondigd dat er opnieuw een betalingsuitstel van 3 maanden kan gevraagd worden voor een hypothecaire lening. Komt mijn hypothecaire lening bij Ethias ook in aanmerking voor dit betalingsuitstel ?

Uw hypothecaire lening bij Ethias komt in aanmerking voor het betalingsuitstel van kapitaal en interesten voor een periode van maximum 3 maanden vanaf 01/01/2021 (uiterlijke aanvraagdatum 21/03/2021) onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de Nationale Bank en de financiële sector. Deze voorwaarden zijn de volgende :

 1. Uw inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis ingevolg tijdelijk werkloosheid, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen. Het voltstaat dat het inkomen van één van de ontleners daalt op wegvalt.
 2. Er was op datum van 1 september 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet.
 3. Het hypothecair krediet is aangegaan voor uw enige woning die uw hoofdverblijfplaats is en zich in België bevindt.
 4. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille kleiner dan 25.000 EUR (pensioensparen niet meegerekend).
 5. Het totaal toegekende uitstel (reeds toegekende uitstel onder 1e maatregelen en uitstel onder de nieuwe maatregelen) kan nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een betalingsuitstel. Dit betalingsuitstel ziet er als volgt uit :

 • Indien uw netto gezinsmaandinkomen 1.700 EUR of lager is :
  De betaling van kapitaal en interesten wordt voor een periode van 3 maanden bevroren. Na deze periode herneemt u uw betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Indien uw netto gezinsmaandinkomen hoger is dan 1.700 EUR :
  De betaling van kapitaal en interesten wordt voor een periode van 3 maanden bevroren. Na deze periode herneemt u uw betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Uw aanvraag tot betalingsuitstel kan gebeuren door het webformulier op www.manageyourcredit.be te vervolledigen.

Voor de volledigheid maakt Ethias u er op attent dat het verzekerd kapitaal en de einddatum van uw schuldsaldoverzekering niet meer gelijk loopt met uw hypothecaire lening indien u een betalingsuitstel wordt toegekend. U zal dus in de laatste 6 maanden van uw hypothecaire lening niet langer verzekerd zijn. Indien u deze periode bijkomend wenst te verzekeren kan u contact opnemen met uw verzekeraar.

Indien u uw schuldsaldoverzekering bij Ethias heeft afgesloten, kan u deze verlenging verzekeren mits de betaling van een bijpremie. Deze bijpremie geeft geen recht op belastingvermindering. Voor meer informatie over de verlenging van uw schuldsaldoverzekering, kan u mailen naar info.leven@ethias.be.
Ethias raadt u tevens aan uw brandverzekeraar te informeren van dit betalingsuitstel. Indien u uw brandverzekering bij Ethias heeft afgesloten, kan u uw vragen overmaken aan info.brand@ethias.be.

Schuldsaldoverzekering

Kan ik een betalingsuitstel krijgen voor de premie van mijn schuldsaldoverzekering ?

Indien u een betalingsuitstel heeft verkregen voor uw hypothecaire lening, kan u ditzelfde betalingsuitstel tevens verkrijgen voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering die aan deze hypothecaire lening is gekoppeld. U kan hiervoor een mail sturen naar info.leven@ethias.be.

Bike&More

Wordt de pechverhelping van een elektrische fiets nog steeds uitgevoerd in deze Corona-tijden?

Dit blijft inderdaad verzekerd en ons netwerk in België staat nog altijd paraat om tussen te komen (wel enkel in België en niet net buiten onze landsgrenzen, waar we deze bijstand niet kunnen garanderen).

Indien u hier geen antwoord vindt op uw vragen, gelieve ons dan een bericht te sturen of u kan steeds hier de FAQ rubriek raadplegen op onze site voor professioneel.