Bagageverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Dekking van uw gewone bagage, zonder voorafgaande identificatie
  • Dekking van kostbare voorwerpen indien voorafgaande identificatie
  • Uitbreiding mogelijk voor goederen aangekocht tijdens de vakantie

Voornaamste dekkingen
Alle risico's Bagage


Basiswaarborg

De Bagageverzekering dekt…

Wat?
Gewone bagage: zonder voorafgaande identificatie

Omdat het te omslachtig is om al deze voorwerpen in het contract te vermelden, voorzien wij in een globale dekking, met de vermelding van de totale waarde (die niet lager mag zijn dan € 500 per persoon).

Bijvoorbeeld: kleding, toilet- en gebruiksartikelen, koffers, … 

Waardevolle voorwerpen: op voorwaarde dat deze uitdrukkelijk vermeld worden bij het afsluiten van de overeenkomst.

Ze moeten uitdrukkelijk worden opgegeven, met vermelding van hun aankoopwaarde en het jaar van eerste ingebruikneming. De nieuwwaarde mag niet meer dan € 1.250 bedragen per voorwerp.

Bijvoorbeeld: juwelen, videocamera's, GSM's, correctieve brillen…
Wie?
De verzekeringsnemer en de personen die samen met hem reizen.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
Wanneer?
Tijdens de periode van de reis
Hoeveel?
Bedrag vermeld in de polis: totale waarde bagage (min. € 500 per persoon)
+ speciale voorwerpen en correctieve brillen (max. € 1.250 per voorwerp).

Optie: waarborguitbreiding tot € 500 per reis voor goederen aangekocht tijdens de periode waarin de bagage gedekt is.

Voornaamste uitsluitingen


Zijn van de verzekering uitgesloten:

- slijtage, eigen gebrek, waardevermindering en beschadiging te wijten aan de werking van de verzekerde voorwerpen;
- het breken van broze voorwerpen, zoals aardewerk en voorwerpen in glas, porselein of marmer;
- krassen en schrammen toegebracht aan de koffers, de reistassen of de verpakkingen tijdens het vervoer;
- schade veroorzaakt door wormen, motten en knaagdieren of door reinigingsbehandelingen, restauratie, herstelling of onderhoud;
- de schade veroorzaakt door het in beslag nemen of het houden (kaping uitgesloten) van de boot of het vliegtuig waarin de bagage zich bevindt en de gevolgen hiervan;
- schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door de eigenaars van de verzekerde voorwerpen;
- verlies van winst, interesten of verwacht voordeel, beursverlies, koersverschil en andere onrechtstreekse verliezen;
- schade te wijten aan temperatuurschommelingen, vochtigheid, uitdroging of verlichting (zoals ontkleuring);
- schade veroorzaakt door weersomstandigheden en in het bijzonder door regen en sneeuw, behalve wanneer ze het gevolg is van een gewaarborgd ongeval;
- schade die het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, burgerlijke onlusten, militaire maatregelen, oorlogsfeiten, neutraliteitsschendingen, stakingen, lock-outs of inbeslagneming door de douane of de overheid;
- verlies en verdwijning, behalve het verlies van de bagage wanneer deze in bewaring is genomen door de vervoerder (koffers en reistassen in de bagageruimte en hun inhoud). Nochtans blijft het afzonderlijke verlies van één of meerdere voorwerpen die tot de bagage behoren uitgesloten;
- schade overkomen aan geleende of gehuurde voorwerpen.

 

Wettelijke informatie


De Ethias bagageverzekering is een tijdelijk contract onderworpen aan het Belgisch Recht.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias bagageverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.