Scooter- en bromfietsverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

 • Voordelig tarief
 • Verschillende opties mogelijk
 • Kortingen voor elektrische of hybride voertuigen


 • PROMO : -20%* op uw B.A. !

Voornaamste dekkingen
Verzekering Scooter & Bromfiets

 

Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
dekt …


Wat?
De materiële en lichamelijke schade aan derden bij een ongeval.

Opgelet: de verplichte BA van de Scooter- en bromfietsverzekering verzekert niet uw eigen lichamelijke schade wanneer u in fout bent! Voor een volledige dekking, zie onze aanvullende waarborg Bestuurdersverzekering (PLUS).
Wie?

De verzekeringsnemer, de eigenaar en alle toegelaten bestuurders met een geldig voorlopig of definitief rijbewijs.


De minimumleeftijd om in België een bromfiets te mogen besturen is 16 jaar. Daar de bromfietsverzekeringsnemer minstens 18 jaar moet zijn, wordt het contract op naam van de wettige vertegenwoordiger van het kind (dat wel de begunstigde is) opgemaakt.
 

- Verzekering brommer klasse A:
Om een bromfiets van de klasse A (snelheid op een horizontale weg beperkt tot 25 km/u ) te besturen is er geen rijbewijs vereist.

- Verzekering brommer klasse B:
Voor een bromfiets van de klasse B ( snelheid op een horizontale weg beperkt tot 45 km/u ) is een specifiek rijbewijs categorie AM (theoretisch + praktisch examen) verplicht. De cilinderinhoud mag niet groter zijn dan 49cc.

 

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en alle landen die op de groene kaart vermeld zijn
Wanneer?
Op elk moment
Inschrijving van bromfietsen

Voornaamste uitsluitingen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt niet:
- De schade aan het verzekerde motorrijtuig;
- De schade van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval (inkomensverlies, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).


Optionele waarborgen

De Bestuurdersverzekering
, een onmisbare optie, verzekert 

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

- de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;

-de esthetische schade; 

- de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;

- de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

- de terugbetaling van de begrafeniskosten;

- de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

Wie?
De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft, indien dit is vereist.
Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Tot € 25.000, zonder vrijstelling.

Voornaamste uitsluitingen


De scooter- of bromfietsverzekering van de bestuurder dekt niet de schade die het gevolg is van:
- Een staat van dronkenschap of alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan 1,5 g op het moment van het schadegeval;
- Deelname aan wedstrijden of snelheidsraces;
- Het ontbreken van een rijbewijs op het moment van het schadegeval.


De optie Diefstal & Brand van uw brommerverzekering dekt ... 

Wat?
Uw nieuwe scooter, brommer of bromfiets tegen diefstal en schade ten gevolge van brand.

Voorwaarden
Wij eisen geen antidiefstalsysteem bij het afsluiten van deze waarborgen.
Vrijstelling
€ 250 (in geval van diefstal).

Voornaamste uitsluitingen

De waarborgen Diefstal & Brand dekken niet:
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal indien deze werd gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of zijn/haar partner, familieleden of genodigden …;
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal als gevolg van het verlies of het achterlaten van de sleutel op het motorrijtuig;
- Daden van vandalisme;
- Schade veroorzaakt door een lading van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of goederen, behalve wanneer het gaat om:
• de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het omschreven motorrijtuig;
• gasflessen of andere met brandbare stoffen gevulde recipiënten voor huishoudelijk gebruik;
- Schade veroorzaakt door dieven;
- Niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren, kledingstukken en bagage alsook vervoerde voorwerpen zijn niet gedekt door deze waarborgen.

Rechtsbijstand, de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

 
 • Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
  Voorbeeld: indien u een ongeval hebt gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen.

  De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

  U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

 

 • Met Rechtsbijstand Plus geniet u hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en is er dekking in geval van contractuele en/of administratieve geschillen.
  Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ethias zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen. 


De rechtsbijstand dekt niet de boetes en strafrechtelijke transacties met het Openbaar Ministerie. 

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures

€ 25.000 per schadegeval

€ 75.000 per schadegeval

Onvermogendheid van derden

€ 6.200, met € 250 vrijstelling 

€ 15.000, zonder vrijstelling

Verzekerd voertuig

Het voertuig dat in het contract is opgenomen

Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)

Waar?

België en alle landen op de groene kaart

Overal ter wereld

 

Wettelijke informatie

 

De Ethias bromfietsverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing om de Bromfietsverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be of in onze kantoren.

* Aanbod geldig van 18/05/2021 tot en met 30/06/2021. De verzekeringnemer geniet een korting van 20% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid. De korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig.
 

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.