Ethias Hospi Quality en Ethias Hospi Quality+

Twee formules met complete dekkingen

Verblijfskosten, erelonen, analyses, geneesmiddelen ... uw ziekenhuisfactuur kan al snel exorbitante bedragen bereiken. Dankzij de uitgebreide dekking van onze hospitalisatieverzekering hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken. Onze twee formules zijn beide zeer compleet en verschillen hoofdzakelijk qua omvang van de dekking in een eenpersoons- of tweepersoonskamer.

 

 

 

Wat verzekeren wij in de 2 formules?

 

In geval van een wettelijke tegemoetkoming nemen wij wij steeds ten laste

 • de hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer als gevolg van een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling;
 • de medische kosten vóór en na een ziekenhuisopname, die rechtstreeks verband houden met de reden van de opname:
  - 30 dagen vóór en 90 dagen na met de formule Hospi Quality,
  - 60 dagen vóór en 180 dagen na met de formule Hospi Quality+;
 • de medische kosten betreffende 33 ernstige ziektes zonder dat een ziekenhuisopname vereist is. Wij betalen in dit geval ook de bijkomende medische kosten terug waarvoor u geen tussenkomst krijgt van uw ziekenfonds zoals homeopathische behandelingen, farmaceutische producten, voor zover die verband houden met een van de bovenvermelde 33 ernstige ziekten. De tussenkomstlimiet voor deze bijkomende medische kosten die verband houden met 33 ernstige ziekten:
  - € 1500 voor de formule Hospi Quality,
  - € 2500 voor de formule Hospi Quality+;
 • de kosten van niet-vergoedbare (geneesmiddelen en materialen waarvoor u geen tussenkomst krijgt van uw ziekenfonds, worden niet terugbetaald) geneesmiddelen en materiaal die worden gemaakt tijdens een ziekenhuisopname tot:
  - € 1500 voor de formule Hospi Quality,
  - € 2500 voor de formule Hospi Quality+;
 • De vervoerskosten (thuis - ziekenhuis + vervoer tussen ziekenhuizen):
  - geplafonneerd tot € 1500 in de formule Hospi Quality,
  - onbeperkt in de formule Hospi Quality+;
 • psychiatrische zorg
  - maximum 12 maanden (al dan niet in een aaneengesloten periode) voor de formule Hospi Quality,
  - maximum 24 maanden (al dan niet in een aaneengesloten periode) voor de formule Hospi Quality+;
 • de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een gehospitaliseerd kind
  - maximum € 30/nacht tot de leeftijd van 14 jaar voor de formule Hospi Quality,
  - maximum € 30/nacht tot de leeftijd van 18 jaar voor de formule Hospi Quality+.

Het is ook belangrijk om op te merken dat u geen vrijstelling betaalt in het geval van een ziekenhuisopname in een tweepersoonskamer.

 

Uniek concept voor de formule Hospi Quality: de Joker in een eenpersoonskamer!

 

Na één jaar ononderbroken verzekerd te zijn door dit contract, zal de verzekerde een joker ontvangen.

 

Deze joker houdt in dat Ethias zal tussenkomen in de supplementen voor de erelonen en de verblijfskosten van een éénpersoonskamer, tot beloop van maximum driemaal het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming.

 

De verzekerde kan vrij bepalen wanneer hij zijn joker gebruikt, voor zover de onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

- de ziekenhuisopname moet verbonden zijn aan een ernstige ziekte;

- het mag niet gaan om een dagopname (one day clinic).

 

Deze joker is éénmalig. De verzekerde zal bijgevolg geen nieuwe joker ontvangen als hij deze heeft gebruikt. De joker is ten persoonlijke titel verworven door elke verzekerde die de voorwaarden vervult en geldt enkel in het kader van dit contract.

 

De formule Hospi Quality+ dekt DAARENBOVEN:

 

 • de hospitalisatiekosten in een eenpersoonskamer (tot 3x de wettelijke tegemoetkoming)  als gevolg van een ongeval, een ziekte, een zwangerschap of een bevalling;
 • de bijkomende medische kosten zoals homeopathische behandelingen, farmaceutische producten en niet-terugbetaalde medicijnen, ook als ze geen verband houden met een ernstige ziekte, voor een totaalbedrag van € 2.500 per verzekerde per jaar;
 • als gevolg van een ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte bieden wij:  aan:  een enveloppe van €500 per verzekerde/jaar voor diverse diensten (in partnership met ListMinut) of esthetische producten (halsdoek, hoofddoek, cosmetica ...)
 • de kosten voor een in-vitrofertilisatie (maximaal 6 behandelingen met een maximum van € 1.000 per behandeling);
 • kraamzorg (maximum € 600) en de verblijfskosten voor de orgaandonor (maximum € 1500).

Het is ook belangrijk om op te merken dat u geen vrijstelling betaalt bij een verblijf in een eenpersoonskamer in een door Ethias gecertificeerd ziekenhuis. Als u kiest voor een eenpersoonskamer in een ziekenhuis dat niet door Ethias is gecertificeerd, zal een vrijstelling van € 300 worden toegepast. Meer informatie vindt u hier.

 

Wat is niet gedekt:

 

 • De supplementen met betrekking tot het verblijf en de erelonen voor een eenpersoonskamer bij een dagopname.
 •  
 • Reeds bestaande aandoeningen en ziekte bij het afsluiten van het contract.
 •  
 • Esthetische of verjongingsbehandelingen.
 •  
 • Anticonceptiebehandelingen, sterilisatie en kunstmatige inseminatie.
 •  
 • Ziekten of ongevallen als gevolg van alcoholisme, drugsverslaving of misbruik van medicijnen.
 •  
 •  Ongevallen die voortvloeien uit de beoefening van een luchtsport en  professionele sportbeoefening.
 •  
 • De supplementen van erelonen en verblijfskosten bij een dagopname (One Day Clinic) in een eenpersoonskamer.
 •  
 • Een ziekte waarvan de symptomen zich reeds hebben gemanifesteerd op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en die binnen een termijn van twee jaar vanaf de aanvangsdatum van de overeenkomst worden gediagnosticeerd
 •  
 • Een verblijf in een kuuroord, een badoord, een gezondheidscentrum of een revalidatiecentrum, zelfs indien dit verblijf om medische redenen is voorgeschreven
 •  
 • Vrijwillige verminking of zelfmoordpoging


Assurcard & Assurpharma

 

Dankzij de handige AssurCard dient u in geval van een ziekenhuisopname niets zelf voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat.

Assurpharma volgt hetzelfde principe, uw apotheker stuurt de geneesmiddelenattesten rechtstreeks naar Ethias.

Het Assurpharma-systeem


Klantenzone

 

 • Uw dekkingen in gezondheidszorg alsook die van de begunstigden van uw contract raadplegen;
 • Uw terugbetalingsaanvragen en andere medische documenten op eenvoudige wijze versturen;
 • De status van uw terugbetalingen opvolgen;
 • Per e-mail berichten over het beheer van uw dossiers ontvangen;
 • Een verzekeringsattest of een duplicaat van uw Assurcard aanvragen;Selectie van gratis gezondheidsapps

 

Ethias heeft gratis gezondheidsapps geselecteerd die u op uw smartphone of tablet (Apple of Android) kunt installeren. Deze apps gaan over welzijn, dagelijkse ondersteuning en gezondheid voor volwassenen en kinderen.

 

Ethias maakte een selectie uit de apps die door Medappcare DEKRA werden beoordeeld op basis van criteria zoals de kwaliteit van de informatie, de beveiliging van persoonsgegevens, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, enz.

 

Ontdek de selectie van gezondheidsapps!

 


Wachttermijn

 

De periode die ingaat op de datum van aansluiting en gedurende welke Ethias geen enkele uitkering verschuldigd is. De wachttermijn* bedraagt 3 maanden, behalve bij ongeval of indien u reeds verzekerd bent (bij een andere maatschappij).

 

Inzake de kosten van een zwangerschap of een bevalling komt Ethias bovendien alleen tussen als de zwangerschap begon na de aanvangsdatum van de waarborg.

 

Evolutie van de premie

 

De premie evolueert in functie van de leeftijd van de verzekerde en de woonplaats van de verzekeringsnemer.

 

 

Maximumleeftijd om af te sluiten

 

64 jaar is de maximale leeftijd om het contract Hospi Quality af te sluiten.

69 jaar is de maximale leeftijd om het contract Hospi Quality+ af te sluiten.

 

 

 

Wettelijke informatieEthias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

De verzekering Ethias Hospi Quality+ of Ethias Hospi Quality  is een hospitalisatieverzekering onderworpen aan het Belgische recht die voor het leven wordt afgesloten, tenzij minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract een opzegbrief is verstuurd. Iedere beslissing tot het afsluiten van de verzekering Ethias Hospi Quality+ of Ethias Hospi Quality, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.


In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.