Tak 23 - BOOST Invest

Een product van Ethias NV

  • U kiest de beleggingsstrategie overeenkomstig uw beleggersprofiel
  • U stort wat u wilt, wanneer u wilt
  • Uw geld blijft altijd beschikbaar

BOOST Invest is een levensverzekering van Tak 23 die toelaat om uw investeringen te diversifiëren en ze dynamiek te geven.

Beleggings-
doelstelling
BOOST Invest is een beleggingsproduct voor de middellange/lange termijn waarvan de terugbetaling van het kapitaal en/of het rendement niet worden gegarandeerd door de verzekeraar.
Rendement
De waarde van de belegging hangt uitsluitend af van de prestatie van het (de) beleggingsfonds(en) dat (die) eraan verbonden is (zijn), zonder enig multiplicatoreffect.
Fondsen

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw beleggersprofiel, zijn er 4 beleggingsfondsen beschikbaar :

- Dolce, een fonds dat 100% in obligaties investeert
- Mundo, een ethisch fonds van aandelen en obligaties
- Europ, een Europees aandelenfonds
- World, een internationaal aandelenfonds
 

U kan de evolutie van de inventariswaarde van de 4 fondsen volgen door hier te klikken.

Stortingen
Er is geen minimumbedrag vereist. U stort wat u wilt, wanneer u wilt. 
Kosten
Instapkosten 1%
Beheerskosten Dolce
0,0015 % per kalenderdag, berekend en aangerekend op de inventariswaarde van het beleggingsfonds zijnde 0,548 %/jaar.
Mundo
Europ
World
0,003 % per kalenderdag, berekend en aangerekend op de inventariswaarde van het beleggingsfonds zijnde 1,095 %/jaar.
Arbitragekosten (overdracht) € 0
Uitstapkosten van het contract 1,5 % in de loop van de 3 jaren die volgen op de ingangsdatum 
Fiscaliteit
U betaalt noch beurstaksen noch roerende voorheffing bij een afkoop ; enkel de wettelijke taks van 2% is van toepassing op elke storting).
Afkopen
U kan op ieder moment uw belegging geheel of gedeeltelijk afkopen.
Opvolging

Elk kwartaal ontvangt u een gedetailleerd overzicht van uw belegging. Bovendien kunt u op elk moment uw contract raadplegen op My Ethias, uw persoonlijke zone.

U kan de evolutie van de inventariswaarde van de 4 fondsen (Dolce, Mundo, Europ en World) volgen door hier te klikken.

Risico's

Zoals de meeste producten van tak 23 biedt BOOST Invest geen enkele garantie met betrekking tot uw kapitaal of uw rendement. Het risico wordt dus volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

Fonds Dolce: risicoklasse 2

Fondsen Europ, World en Mundo: risicoklasse 4


De risico’s verbonden aan deze belegging zijn, naargelang het (de) gekozen fond(en) : het marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico, risico van derivaten, risico’s van groeilanden, risico’s verbonden aan het economische en politieke klimaat, risico’s eigen aan de onderneming en de operationele risico’s.

Klacht
Heeft u een klacht, dan kunt u zich wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.
Wettelijke
bepalingen
Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.
Iedere beslissing tot intekening op BOOST Invest, beleggingsverzekeringscontract van tak 23 onderworpen aan Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de informatiefiche, de algemene voorwaarden en de beheersreglementen van de fondsen. Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren.