Tak 23 - BOOST Invest

Een product van Ethias NV

 • U kiest de beleggingsstrategie die overeenkomt met uw beleggersprofiel
 • U belegt in uw eigen tempo: u stort wat u wilt, wanneer u wilt
 • Uw geld blijft altijd beschikbaar
 • Maak een afspraak met onze financiële adviseurs om uw beleggersprofiel op te maken en de beleggingsstrategie te bepalen die aansluit bij uw persoonlijke situatie.


  Maak een afspraak

   

BOOST Invest is een levensverzekering van tak 23 waarin u in uw eigen tempo belegt om op de lange termijn een potentieel hoger rendement te behalen. Uw beleggingshorizon is minimaal 5 jaar.

Aangezien het om een tak 23-product gaat, wordt de terugbetaling van het kapitaal en/of het rendement niet door de verzekeraar gewaarborgd. Het risico wordt dus volledig door de verzekeringnemer gedragen.

Ethias beschouwt al haar klanten als niet-professionele klanten. Zij genieten dus het hoogste beschermingsniveau waarin de regelgeving voorziet.

 

 

ONZE BELEGGINGSFONDSEN

 

BOOST Invest bestaat uit 4 verschillende beleggingsfondsen (Dolce, Mundo, Europ, World) met elk een eigen beleggingsstrategie. U kunt ervoor kiezen om in één of meer van deze fondsen te beleggen, afhankelijk van uw beleggersprofiel.

 

 

- Beleggingsdoelstellingen, risicoklasse, belangrijkste risico's en financiële verslagen van de fondsen

  Beleggingsdoelstelling Risicoklasse*  Belangrijkste risico's die het rendement van het Fonds kunnen beïnvloeden* Financieel verslag van het Fonds
DOLCE: een 100% obligatiefonds

De activa van het fonds DOLCE worden belegd in het compartiment "Global Bond Fund" van het Ethias Life Fund (een gemeenschappelijk beleggingsfonds beheerd door de naamloze vennootschap Degroof Gestion Institutionnelle-Luxembourg), dat belegt in rechten van deelneming van obligatiefondsen van staten en privéondernemingen (95% obligaties - 5% liquiditeiten), zonder geografische of sectorale beperkingen, waarvan de meeste een "Investment Grade"-rating hebben.

Het fonds is samengesteld uit een tiental obligatiefondsen die allemaal in euro uitgedrukt worden.

 

De meeste beleggingen worden gediversifieerd in Europa gedaan. Het devies van het fonds is de euro.

 2

 
 • - het marktrisico
 • - het renterisico
 • - het kredietrisico
 
 

MUNDO: een ethisch fonds van aandelen en obligaties

 

De activa van het fonds MUNDO worden belegd in het compartiment "Ethiek" van het Ethias Life Fund (een gemeenschappelijk beleggingsfonds beheerd door de naamloze vennootschap Degroof Gestion Institutionnelle-Luxembourg), dat belegt in rechten van deelneming van aandelenfondsen en/of in obligaties van ondernemingen die ecologische, sociale en/of ethische criteria in hun langetermijnstrategie opnemen (55% aandelen - 40% obligaties - 5% liquiditeiten). Het fonds beoogt ook een diversificatie per sector en per emittent waarbij hoofdzakelijk in Europa belegd wordt.

 

Het is samengesteld uit een tiental aandelen- en/of obligatiefondsen. Het devies van het fonds is de euro.

 4

 
 • - het marktrisico
 • - het renterisico
 • - het kredietrisico
 • - het bedrijfseigen risico
 
 

EUROP: een fonds van Europese aandelen

De activa van het fonds EUROP worden belegd in het compartiment "Europese aandelen" van het Ethias Life Fund, dat voor 100% belegt in deelbewijzen van aandelenfondsen in de Europese zone, die de Europese Unie en de aangrenzende landen van West-Europa (bv. Noorwegen, Zwitserland, enz.) omvat. Het fonds beoogt ook een sectorale diversificatie.

 

Het is samengesteld uit een tiental Europese aandelenfondsen. Het devies van het fonds is de euro.

 4

 
 • - het marktrisico
 • - het renterisico
 • - het kredietrisico
 • - het bedrijfseigen risico

Financieel verslag Europ 31.12.2020

 

WORLD: een fonds van wereldwijde aandelen

 

De activa van het fonds WORLD worden belegd in het compartiment "Best Equities" van het Ethias Life Fund, dat voor 100% belegt in deelbewijzen van internationale aandelenfondsen. Sommige fondsen kunnen uitgedrukt worden in andere deviezen dan de euro. Het fonds beoogt ook een sectorale diversificatie.

 

Het is samengesteld uit een tiental wereldwijde aandelenfondsen.

Het devies van het fonds is de euro.

 4

 
 • - het marktrisico
 • - het renterisico
 • - het bedrijfseigen risico
 • - het wisselkoers-risico
 • - het risico van de groeilanden
 

 

*Er bestaan 7 risicoklassen (van "1" tot "7"), waarbij "1" verwijst naar het laagste risico en "7" naar het hoogste risico.

Elk beleggingsfonds heeft een risicoklasse die in de loop van de tijd kan veranderen. De meest recente risicoklasse van elk fonds wordt ook vermeld in het Document ‘Essentiële informatie’
en in het overzicht van de waarde van het contract dat elk kwartaal aan iedere verzekeringnemer met een contract BOOST Invest gestuurd wordt.

De belangrijkste risico's voor elk fonds worden hieronder beschreven. Zij worden ook nader omschreven in het beheersreglement van elk fonds.

 

 

Marktrisico 

Het risico dat de waarde van de activa ongunstig beïnvloed wordt door de evolutie van bepaalde marktparameters zoals de rentevoet, de wisselkoers, de koers van aandelen, grondstoffen, enz. of door een marktbeweging.

Renterisico

 

Het risico dat de waarde van de activa ongunstig beïnvloed wordt door renteschommelingen.

Kredietrisico

Het risico op verlies dat de belegger loopt als gevolg van een verslechtering van de kredietkwaliteit van een emittent (of van de entiteiten die garant staan) of als gevolg van de onmogelijkheid om zijn verbintenissen na te komen.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat activa niet binnen een redelijke termijn tegen een redelijke prijs verkocht worden. De liquiditeit is laag als het aantal kopers en verkopers onvoldoende is om gemakkelijk aan- en/of verkoopverrichtingen uit te voeren. Een lage liquiditeit kan een negatieve impact hebben op de waarde van de activa.

Operationele risico's

Het risico op rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van een ontoereikendheid of falen van procedures, personen of systemen (menselijke fouten, systeemstoringen, fraude, enz.) of als gevolg van externe gebeurtenissen (natuurramp, brand, enz.).

Risico’s verbonden aan het economische en politieke klimaat

Het risico op verslechtering van de waarde van activa als gevolg van economische en/of politieke gebeurtenissen.

 

Tegenpartijrisico

Het risico op insolvabiliteit van elke financiële tegenpartij kan de waarde of de liquiditeit van de beleggingen doen dalen.

 

Risico van derivaten

Het risico op verslechtering van de waarde van derivaten is aanzienlijk. Derivaten zijn zeer gevoelig voor waardeveranderingen van de activa waarop zij betrekking hebben en kunnen in grotere mate veranderen dan hun onderliggende activa. Hun grote volatiliteit kan de waarde van het fonds negatief beïnvloeden.

Risico’s eigen aan de onderneming 

De aandelenkoers kan stijgen of dalen naargelang van de prestaties van de onderneming en van gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor de onderneming.

 

Risico van de groeilanden 

Beleggingen in groeimarkten kunnen blootgesteld worden aan een verhoogd risico door de sociale, politieke, economische en financiële veranderingen die deze landen doormaken.

 

- Prestatiescenario's van de fondsen

 

Om te weten wat elk fonds u kan opbrengen, verzoeken wij u de prestatiescenario's van elk fonds te raadplegen die beschreven zijn in het Document ‘Essentiële informatie’

 

 

 

- Evolutie van de inventariswaarde van de fondsen

 

U kunt hier de evolutie van de inventariswaarde van de 4 fondsen volgen.

 

 

Rendement

De waarde van de belegging hangt uitsluitend af van de prestaties van het (de) beleggingsfonds(en) dat eraan gekoppeld is (zijn), zonder multiplicatoreffect.

 

Kostenstructuur

Instapkosten

1%

Beheerskosten

Dolce

0,0015% per kalenderdag, berekend en aangerekend op de
inventariswaarde van de rechten van deelneming van het fonds, d.w.z. 0,548% per jaar.

 

Mundo
Europ
World

0,003% per kalenderdag, berekend en aangerekend op de
inventariswaarde van de rechten van deelneming van het fonds, d.w.z. 1,095% per jaar.

Arbitragekosten
(overdracht)

€ 0

Uitstapkosten

1,5% tijdens de 3 jaar
na de ingangsdatum van het contract

 

Fiscaliteit

 

 • U betaalt geen beurstaks;
 • U betaalt geen roerende voorheffing bij afkoop;
 • De wettelijke taks van 2 % is van toepassing op elke storting;
 • Uw stortingen geven geen recht op belastingvermindering.

 

Het fiscaal regime hangt af van de individuele situatie van iedere klant.

De huidige belastingwetgeving kan in de toekomst wijzigen.

 

Stortingen 

 

Er is geen minimumbedrag vereist. U betaalt wat u wilt, wanneer u wilt: een eenmalige storting of periodieke stortingen.

 

Afkopen

 

U kunt uw belegging op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk afkopen.

 

Opvolging

 

Elk kwartaal ontvangt u een gedetailleerd overzicht van uw belegging.

Bovendien kunt u uw contract op ieder ogenblik raadplegen op My Ethias, uw persoonlijke ruimte op www.ethias.be

 

 

 

 

 

Wettelijke informatie

 

BOOST Invest is een contract van onbepaalde duur. Het eindigt bij volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde.

Iedere beslissing tot intekening op BOOST Invest, een levensverzekeringscontract van tak 23 onderworpen aan het Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het document ‘Essentiële informatie’, de algemene voorwaarden en de beheersreglementen van de fondsen. Deze documenten zijn ook gratis beschikbaar in onze kantoren.

Hebt u een klacht, dan kunt u zich richten tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgisch recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.