Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
Stel uw vraag aan Mathias

Privacy-Charter en cookies

Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Januari 2014

Download dit Privacy-Charter (PDF - 179 Kb)

1.

Inleiding

Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Dit engagement vindt zijn toepassing in de wijze waarop Ethias de persoonsgegevens van haar effectieve of potentiële cliënten verzamelt, gebruikt, overmaakt en bewaart.

2.

Verzameling en gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn de gegevens die toelaten een persoon op een unieke manier te identificeren of te contacteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wanneer een persoon ons een bestek of een contract voor een verzekeringsproduct vraagt, aan een wedstrijd deelneemt, kunnen wij een reeks gegevens verzamelen die het volgende kunnen bevatten: naam, voornaam,verblijfsadres, wettelijke woonplaats, telefoonnummer vaste lijn of gsm, geboortedatum, e-mailadres.

Hoe gebruiken wij de persoonsgegevens?
Dankzij de verzamelde gegevens kunnen wij onze cliënten de laatste promoties op onze verzekeringsproducten laten genieten, hen informeren over onze producten en diensten.

Zij laten ons eveneens toe onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren, maar ook onze reclame doelgerichter te voeren. Wij laten op onze gegevensformulieren steeds de mogelijkheid om te weigeren dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Deze mogelijkheid tot weigering kan op ieder ogenblik en zonder rechtvaardiging.

Zij laten ons ook toe om belangrijke kennisgevingen zoals contracten, vervaldagberichten, betalingskwitanties, maar ook contractuele wijzigingen te sturen.

Tot slot gebruiken wij, in het kader van het schadebeheer, op discrete wijze en met respect voor iedereen, de persoonsgegevens van onze verzekerden en van de betrokken partijen, met inbegrip van de gegevens van eventuele slachtoffers.

In de meeste gevallen verzamelen wij de persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkenen.

Het gebeurt evenwel dat wij gegevens ontvangen die ons door andere maatschappijen of derden worden toegestuurd.

Net zoals voor de andere persoonsgegevens die wij verzamelen, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met dit charter en volgens de modaliteiten die met deze derden werden overeengekomen.

In dit geval kan er natuurlijk geen enkele promotionele actie worden gevoerd zonder de betrokkenen voorafgaandelijk te informeren.

3.

Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke gegevens

Wij verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens. Het betreft gegevens die geen rechtstreekse benadering van een persoon in het bijzonder toelaten. Wij kunnen niet-persoonlijke gegevens gebruiken en overmaken voor welk doel dan ook.

Welke niet-persoonlijke gegevens worden door ons verzameld en hoe worden ze door ons gebruikt?

Wij verzamelen gegevens zoals het beroep, de postcode, de taal om het gedrag van de cliënt beter te kunnen begrijpen en onze producten, diensten en reclames te optimaliseren. Via onze internetsite verzamelen wij ook gegevens over de activiteiten van de cliënten. Deze gegevens geven ons een beter inzicht in welke delen van onze site het meest bezocht worden en helpen ons om meer nuttige informatie te geven aan onze cliënten.

Er moet worden gepreciseerd dat deze niet-persoonlijke gegevens, indien zij gelinkt zijn aan persoonsgegevens, zullen worden behandeld als persoonsgegevens zolang zij gecombineerd blijven.

4.

Gebruik van cookies

Types van gebruikte cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Dankzij dit bestandje kan de website in kwestie uw navigatievoorkeuren onthouden.

Wij gebruiken twee types van cookies op de website ethias.be, met name :

- Cookies om uw navigatievoorkeuren te onthouden, zoals de taal waarin u onze website tijdens uw laatste bezoek hebt geraadpleegd. Dit eerste type van cookie is slechts actief wanneer u de website ethias.be bezoekt en wordt onmiddellijk verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Dit is een zogenaamde ‘session cookie’.
- Cookies om de informatie over uw kenmerkende gegevens te onthouden voor gebruik tijdens een volgend bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen onder meer voor een optimaal surfcomfort, zoals het vooraf invullen van gegevens in formulieren, en bieden de mogelijkheid om persoonlijke boodschappen en aanbiedingen weer te geven. Deze zogenaamde ‘permanente cookies’ blijven op uw toestel tot ze verstrijken of tot ze worden geschrapt.

Hoe cookies uitschakelen?

Wanneer u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website ethias.be niet goed werken.

U kunt op ieder moment het opslaan van cookies op uw computer of mobiel apparaat uitschakelen door de privacyinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Hieronder vindt u de te volgen procedure voor de meest courante webbrowsers :

- Internet Explorer: selecteer ‘Browsegeschiedenis verwijderen’ in het menu ‘Extra’ en vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze instelling te automatiseren selecteert u ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’ en vinkt u het vakje ‘Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan, onder het tabblad ‘Algemeen’.
- Mozilla Firefox: selecteer ‘Recente geschiedenis wissen’ in het menu ‘Extra’ en vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze parameter te automatiseren klikt u in de menublak op het menu ‘Extra’ en activeert u de optie ‘Geschiedenis nooit onthouden’ in het rolmenu onder ‘Privacy’.
- Google Chrome: selecteer ‘Instellingen’, vervolgens ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Cookies en websitegegevens van derden blokkeren’ aan.
- Safari: klik in het ‘Voorkeuren’-venster op het onderdeel ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Altijd’ aan bij ‘Blokkeer cookies’.
Raadpleeg de Help-rubriek van uw webbrowser voor bijkomende uitleg over het verwijderen van cookies.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Ethias beperkt zich tot de cookies uitgegeven door de website ethias.be en kan geenszins worden ingeroepen voor cookies die worden geplaatst door websites van derden. »

 

5.

Kinderen

Ethias volgt de Assuralia-gedragscode inzake marketing ten aanzien van jongeren.

Er wordt geen enkele reclame voor een verzekeringsproduct rechtstreeks verstuurd naar kinderen jonger dan 12 jaar.

6.

Verspreiding aan derden

Ethias kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen van partners, dienstverleners, onderaannemers of aangestelden, die met Ethias samenwerken voor de levering van diensten of de commercialisering van haar producten.

De persoonsgegevens worden, in principe, niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden, maar enkel om de diensten of producten van Ethias te leveren, te commercialiseren of te optimaliseren.

De betrokkenen worden in ieder geval geïnformeerd telkens wanneer een derde maatschappij vraagt om hun persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketingdoeleinden, zodanig dat de betrokkenen kunnen beslissen om het gebruik van hun gegevens door een derde te aanvaarden of te weigeren.

Wanneer wij de persoonsgegevens delen met partners en/of dienstverleners, eist Ethias dat deze laatsten zich ertoe verbinden ons charter na te leven, de gegevens te beschermen en deze enkel voor eigen rekening te gebruiken.

De diensten die door derden worden verleend kunnen betrekking hebben op de verzending van briefwisseling naar onze cliënten, het beheer van de klantgegevens, de evaluatie van de belangstelling van de cliënten voor een product, de realisatie van tevredenheidsenquêtes ...

Ethias kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de persoonsgegevens eveneens delen met andere financiële vennootschappen met het oog op de goede uitvoering van het contract of wanneer het belang van de cliënt dit vereist.

Tot slot zou Ethias, in uitvoering van een wet, verplicht kunnen worden om, in het kader van een juridische procedure of een verzoek van de openbare overheden, persoonsgegevens te verspreiden.

7.

Bescherming van de persoonsgegevens

Ethias neemt administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verkeerd gebruik alsook tegen de niet-toegestane toegang, de verspreiding, de wijziging en vernietiging.

8.

Integriteit, bewaring en toegang tot de persoonsgegevens

Ethias zorgt ervoor de integriteit en de juistheid van de persoonsgegevens in haar bezit bij te houden en te bewaren.

De betrokkenen kunnen toegang hebben tot hun gegevens en deze op ieder ogenblik wijzigen, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving.

De beveiliging van onze gegevens, met inbegrip van de klantengegevens, is belangrijk voor Ethias. Wat de transfer en de opslag van gegevens betreft, conformeren wij ons met de in onze activiteitensector goedgekeurde beveiligingspraktijken. Onze informatie wordt opgeslagen op servers in Europa; wij maken geen gebruik van opslagcentra buiten de Europese Unie.

Wat de internetoperaties betreft, is geen enkele methode in staat absolute veiligheid te bieden. Wij trachten dan ook het best mogelijke veiligheidsniveau in een commercieel kader aan te bieden.

9.

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: een engagement op schaal van onze onderneming

In een streven om de vertrouwelijkheid en de integriteit van haar gegevens te bewaren heeft Ethias dit engagement meegedeeld aan het voltallige personeel.

Bovendien werd er een Privacy Officer aangesteld, wiens hoofdopdracht erin bestaat toe te zien op de bescherming van de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten.