BA Monitor verzekering

Waarom Ethias kiezen?

  • Dekking van uw burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor de lichamelijke als de materiële schade
  • Tarief afhankelijk van de uitgevoerde activiteit
  • Geen vrijstelling

Voornaamste dekkingen
Burgerlijke Aansprakelijkheid Monitor


Basiswaarborgen

De verzekering BA Monitor dekt...

Wat?
De lichamelijke en materiële schade die u zelf toebrengt aan derden, maar ook de schade die voortspruit uit een gebrekkig toezicht
Wie?
U als monitor op zelfstandige basis of in dienstverband

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
Waar?
In de lidstaten van de Europese Unie
Wanneer?
Tijdens de uitoefening van uw activiteiten als monitor 
Hoeveel?
 

Verzekerde bedragen

Vrijstelling

Burgerlijke aansprakelijkheid Lichamelijke schade
 

€ 2.478.935,25 
per slachtoffer*
  

€ 0

 

Burgerlijke aansprakelijkheid Stoffelijke schade
 

€ 247.893.52 per schadegeval* 
 

€ 0

 

Rechtsbijstand

€ 12.394,67

€ 0


* Onze verbintenis is beperkt tot 4 957 870,50 per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers en de aard van de opgelopen schade

Voornaamste uitsluitingen

De verzekering BA Monitor komt niet tussen in :

- Schade met opzet of schade veroorzaakt door een zware fout van de verzekerde;
- Schade veroorzaakt door uitdagingen, weddenschappen of wedstrijden, in staat van dronkenschap of in een analoge staat;
- Schade die uit het bezit van springstoffen of vuurwapens voortvloeien;
- Schade veroorzaakt aan eigendommen en de inhoud ervan, en die uit schadegevallen door een brandverzekering te dekken voortvloeien ;
- Schade veroorzaakt aan goederen (roerende en onroerende goederen, dieren inbegrepen), die aan de verzekerde gegeven, verhuurd, toevertrouwd worden of eenvoudigweg ter zijn beschikking gesteld worden.


Optie Rechtsbijstand

Omvat het ten laste nemen van de kosten van een gerechtelijke procedure, teneinde van de aansprakelijke derde de vergoeding te bekomen van de schade die u tijdens de uitoefening van uw activiteiten als monitor zou oplopen.

Om de lange procedures te vermijden, kunt u ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat. 

 

 

Wettelijke informatie

 

De Ethias monitor verzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias monitorverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.