Welke motorverzekering kiezen? Maak uw simulatie.

Waarom kiezen voor een Ethias motorverzekering?

 • Lager tarief als u uw Auto bij Ethias verzekert
 • Bestuurdersverzekering PLUS verzekert uw lichamelijke schade EN uw motoruitrusting
 • 24/7 gratis bijstand en sleepdienst voor uw motor, na een ongeval in België

Voornaamste dekkingen van
de Ethias Motorverzekering


Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) dekt …

Wat?
De materiële en lichamelijke schade aan derden bij een ongeval.

Met de Ethias Motorverzekering bent u goed verzekerd aan een redelijke prijs. Bovendien wordt uw voertuig getakeld na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 25 km over de grens met onze andere buurlanden. 

Opgelet: de verplichte BA verzekert niet uw eigen lichamelijke letsels wanneer u in fout bent! Voor een volledige dekking, zie onze aanvullende waarborg Bestuurdersverzekering (PLUS).
Wie?
De verzekeringsnemer, de eigenaar en alle toegelaten bestuurders met een geldig voorlopig of definitief rijbewijs.

Gelieve te noteren dat onze voertuigverzekeringen enkel bestemd zijn voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voor voertuigen ingeschreven in België.
Waar?
In België en alle landen die op de groene kaart vermeld zijn
Wanneer?
Op elk moment

Voornaamste uitsluitingen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt niet:
- De schade aan het verzekerde motorrijtuig;
- De schade van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval (inkomensverlies, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).


Optionele waarborgen van de motorverzekering

De Bestuurdersverzekering, 
een onmisbare optie, dekt ... 

Wat?
Indien de bestuurder gewond is:

- de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;

- de esthetische schade;

- de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;

- de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

- de terugbetaling van de begrafeniskosten;

- de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.
Wie?
De toegelaten bestuurder van het voertuig met een geldig voorlopig of definitief rijbewijs, zelfs indien hij/zij in fout is. 
Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Tot € 25.000, zonder vrijstelling.

De Bestuurdersverzekering Plus dekt bovendien …

Wat?
De beschadigde motorkledij (helm, jas, laarzen, handschoenen en broek) ten gevolge van een ongeval. 
Hoeveel?
Tot € 1.200, zonder vrijstelling. 

Voornaamste uitsluitingen


De Bestuurdersverzekering (Plus) dekt niet de schade die het gevolg is van:
- Een staat van dronkenschap of alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan 1,5 g op het moment van het schadegeval;
- Deelname aan wedstrijden of snelheidsraces;
- Het ontbreken van een rijbewijs op het moment van het schadegeval.


De optie Diefstal & Brand van uw motorverzekering dekt ... 

Wat?
Uw motor tegen diefstal en schade ten gevolge van brand.
Voorwaarden
Wij eisen geen antidiefstalsysteem bij het afsluiten van deze waarborgen.
Vrijstelling
€ 250 (in geval van diefstal).

Voornaamste uitsluitingen

De waarborgen Diefstal & Brand dekken niet:
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal indien deze werd gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of zijn/haar partner, familieleden of genodigden …;
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal als gevolg van het verlies of het achterlaten van de sleutel op het motorrijtuig;
- Daden van vandalisme;
- Schade veroorzaakt door een lading van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of goederen, behalve wanneer het gaat om:
• de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het omschreven motorrijtuig;
• gasflessen of andere met brandbare stoffen gevulde recipiënten voor huishoudelijk gebruik;
- Schade veroorzaakt door dieven;
- Niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren, kledingstukken en bagage alsook vervoerde voorwerpen zijn niet gedekt door deze waarborgen.


Rechtsbijstand,
 de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

 
 • Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
  Voorbeeld: indien u een ongeval hebt gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen.

  De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

  U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

 

 • Met Rechtsbijstand Plus geniet u hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en is er dekking in geval van contractuele en/of administratieve geschillen.
  Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ethias zal met de garagist onderhandelen om tot een oplossing te komen. 


De rechtsbijstand dekt niet de boetes en strafrechtelijke transacties met het Openbaar Ministerie. 
 

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures

€ 25.000 per schadegeval

€ 75.000 per schadegeval

Onvermogendheid van derden

€ 6.200, met € 250 vrijstelling 

€ 15.000, zonder vrijstelling

Verzekerd voertuig

Het voertuig dat in het contract is opgenomen

Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)

Waar?

België en alle landen op de groene kaart

Overal ter wereld

 

Wettelijke informatie

 

De Ethias motorverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias motorverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.