Wedstrijdreglement

Ethias Holiday Check

(23/05/2024 – 30/06/2024)

Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias nv, RPR Luik BTW BE 0404.484.654, rue des Croisiers 24, 4000 Luik (België). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van 23/05/2024 tot en met 30/06/2024.

De prijzen die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend zijn enkel overdraagbaar aan personen ouder dan 18 jaar. De prijzen zijn echter niet inwisselbaar in geld of voor een ander product of dienst. Als een winnaar zijn prijs niet in ontvangst wil of kan nemen binnen de termijn van één maand, zal hij geen recht op vergoeding hebben. Maximum één deelname per persoon toegelaten.

Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent dit reglement te aanvaarden, ook bij eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke gewaarschuwd worden in verband met dergelijke wijzigingen.

Artikel 2

Deze wedstrijd is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België wonen. Personeelsleden van Ethias nv en hun inwonende familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen, maken geen kans op de prijs.

Artikel 3

Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer:

  • Klik op de knop in de e-mail die leidt naar een online vragenlijst.
  • Vul deze vragenlijst in.
  • Beantwoord de wedstrijdvraag: Hoeveel klanten nemen deel aan deze wedstrijd?

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de hoofdprijs.

Iedere afwijkende inschrijving (deelnemers met meer dan één inschrijving, deelnemers jonger dan 18 jaar…) zal als niet geldig worden beschouwd.

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien eenzelfde deelnemer toch meerdere keren meespeelt, zal er enkel rekening gehouden worden met de eerste deelname. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen zodat controle door de organisator mogelijk is.

Artikel 4

De te winnen prijzen:

  • De eerste prijs is een volledig verzorgde reis naar Kreta voor 2 personen.
  • De tweede tot en met de zesde prijs omvat een set koffers van Samsonite.
  • De zevende tot en met de elfde prijs omvat een Fresh 'n Rebel koptelefoon.

Artikel 5

De winnaars zullen voor 05/07/2024 via e-mail verwittigd worden. Na ontvangst van de e-mail heeft de winnaar t.e.m. 19/07/2024 de tijd om de ontvangst van de prijs te bevestigen via e-mail aan wesley.lenssen@ethias.be. Zonder antwoord binnen de vooropgestelde termijn of bij vastgestelde onregelmatigheden behoudt Ethias het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

Verdere informatie over deze wedstrijd zal noch telefonisch noch schriftelijk verstrekt worden.

Artikel 6

Ethias kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten verbonden aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of elk ander technisch incident.

Ethias nv behoudt zich het recht de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te verlengen, of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten. Ethias nv draagt in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor en kan geenszins tot enige vergoeding verschuldigd zijn. Ethias kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.

Bij een eventuele ex-æquo zal gekeken worden naar de datum en het tijdstip van de deelname. De winnaar is diegene die het eerst een correct antwoord heeft gegeven.

Artikel 7

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR") en in overeenstemming met het Ethias Privacy Charter, zullen de gegevens van deelnemers alleen worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd en niet voor andere commerciële doeleinden.

De deelnemers kunnen altijd bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden door een gedateerde en ondertekende brief met een recto-versokopie van hun identiteitskaart te sturen naar Ethias, Data Protection Officer, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik of per e-mail naar DPO@ethias.be

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit wedstrijdreglement.

Elke klacht over deze wedstrijd moet ten laatste binnen de 7 werkdagen na einddatum van de wedstrijd en schriftelijk per post worden verstuurd naar het volgende adres : Ethias, dienst Lokale Marketing, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik. Elke klacht die buiten deze termijn of niet per post wordt ingediend, wordt niet aanvaard.