Wedstrijdreglement

Ethias nv

Smile Safari Boek

(24/03/2022 – 31/03/2022)

Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias nv, RPR Luik BTW BE 0404.484.654, rue des Croisiers 24, 4000 Luik (België). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van donderdag 24/03/2022 tot en met donderdag 31/03/2022 om 23u59. 

De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen in geen enkel geval worden ingewisseld voor geld of een ander product of dienst. Zo een winnaar zijn prijs niet in ontvangst zou willen of kunnen nemen binnen de 14 dagen nadat de wedstrijd is afgesloten, zal hij geen recht op vergoeding hebben.

Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.

Het deelnemen aan het wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram of is geassocieerd met Instagram. Elke deelnemer aan de wedstrijd stelt Instagram vrij van elke aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan de wedstrijd.

 

Artikel 2

Deze wedstrijd is open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar of voor minderjarigen die schriftelijke toestemming hebben verkregen van hun ouders om deel te nemen aan de wedstrijd. De wedstrijd is daarnaast uitsluitend bestemd voor personen die in België wonen. Winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen geen prijs uitgereikt.

 

Artikel 3

Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer aan de volgende 4 vereisten voldoen:

  1. Deelnemen via deze Instagrampagina: https://www.instagram.com/ethiasbelgium/
  2. De instagrampagina @ethiasbelgium volgen
  3. De Instagrampost die de wedstrijd communiceert liken
  4. Een reactie plaatsen onder de Instagrampost die de wedstrijd communiceert: Hierin vertelt de deelnemer waarom hij/zij graag het Smile Safari boek wil winnen en met wie hij/zij graag foto’s wil gaan nemen naar de fotolocaties in het boek.

Bonus: de deelnemer mag de foto die de wedstrijd communiceert delen op zijn eigen profiel, maar dit is geen vereiste om deel te nemen aan de wedstrijd. 

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

 

Jury:

Een jury samengesteld uit personeelsleden van het team Branding bij Ethias zal controleren of de Instagrampagina van @ethiasbelgium gevolgd wordt, de Instagrampost die de wedstrijd communiceert geliked is en in een reactie, onder de Instagrampost die de wedstrijd communiceert, verteld wordt waarom de deelnemer het boek wil winnen én minstens 1 persoon is vermeld. 

Er zullen 3 winnaars zijn. De 3 winnaars zijn de 3 deelnemers die op donderdag 31/03/2021 om 23u59 aan de 4 bovenstaande vereisten hebben voldaan en die volgens team Branding van Ethias het meest originele antwoord hadden op de vraag “Waarom vind jij dat je dit boek zou moeten winnen”. De 3 winnaars zullen elk een Smile Safari Boek ontvangen ter waarde van €24,99, de verzending gebeurt via de post. Bij een eventueel ex-aequo worden de winnaars beslist op basis van de datum en het uur van deelname.

Er zal geen rekening gehouden worden met foute inschrijvingen (bv. Wanneer hij/zij één van de 4 bovenvermelde vereisten vergeet of niet toepast, er meerdere inschrijvingen zijn door dezelfde persoon, hij/zij niet woonachtig is in België...).

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien eenzelfde deelnemer toch meerdere keren meespeelt, zal enkel de eerste deelname in aanmerking worden genomen. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd en een eventuele goedkeuring door hun ouders kunnen bewijzen zodat controle door de organisator mogelijk is.

Het besluit van de organisator met betrekking tot de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

 

Artikel 4

  • Er zijn 3 prijzen: elke prijs bestaat uit 1 Smile Safari boek ter waarde van €24,99 per stuk
  • Het boek wordt opgestuurd op het naam en het adres van de winnaar, pas nadat de winnaar via privébericht op Instagram deze gegevens heeft gecommuniceerd aan @Ethiasbelgium.
  • Ethias zorgt voor de gratis verzending via de post.

 

Artikel 5

De winnaars zullen op vrijdag 01/04/2022 via privébericht op Instagram verwittigd worden en dan zal er gevraagd worden naar de winnaar zijn naam, adres, geboortedatum en eventuele schriftelijke toestemming van de ouders indien de winnaar minderjarig is. Na ontvangst van het privébericht heeft de winnaar t.e.m. 15/04/2022 de tijd om de ontvangst van de prijs te bevestigen via privébericht in Instagram en deze gegevens door te geven. Zonder antwoord binnen de vooropgestelde termijn of bij vastgestelde onregelmatigheden behoudt Ethias het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer. 

Verdere informatie over deze wedstrijd zal noch telefonisch noch schriftelijk verstrekt worden.

 

Artikel 6

Ethias kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten verbonden aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of elk ander technisch incident.

Ethias nv wijst ook alle aansprakelijk af met betrekking tot de organisatie van het museum, Smile Safari. Er zal door de deelnemers geen enkele schadevergoeding van Ethias kunnen worden geëist.

Ethias nv behoudt zich het recht de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te verlengen, of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten. Ethias nv draagt in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor en kan geenszins tot enige vergoeding verschuldigd zijn. Ethias kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.

 

Artikel 7

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“RGDP”) en in overeenstemming met het Ethias Privacy Charter, zullen de gegevens van de deelnemers enkel gebruikt worden voor deze wedstrijd en niet voor andere commerciële doeleinden. 

Deelnemers kunnen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens en deze laten corrigeren door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een fotokopie van beide zijden van hun identiteitskaart, te sturen naar:

Ethias SA

Data Protection Officer

Rue des Croisiers, 24

4000 Liège

DPO@ethias.be 

 

Artikel 8

Elke klacht over deze wedstrijd moet ten laatste binnen de 7 werkdagen na einddatum van de wedstrijd en schriftelijk per post worden verstuurd naar het volgende adres: Ethias, dienst Marketing, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik. Elke klacht die buiten deze termijn of niet per post wordt ingediend, wordt niet aanvaard.