Plan FPD kapitaalsplan

Op datum van 1 januari 2021 was u als contractueel tewerkgesteld personeelslid bij een plaatselijke overheid,  aangesloten bij het aanvullend pensioenplan dat beheerd wordt door Ethias, samen met Belfius Insurance.

Jaarlijks stellen wij u via de pensioenfiche in kennis van de rechten die opgebouwd zijn met de premiestortingen van uw werkgever.

De FSMA, in haar rol van toezichthoudende overheid, heeft het standpunt ingenomen dat het aanvullend pensioenplan als een kapitaalsplan dient gekwalificeerd te worden. Hieruit volgt dat er niet langer voorzien zal worden in een verplichte betaling in rente. Dit standpunt wijzigt dus de modaliteiten van uitkering, maar doet geen enkele wijze afbreuk doet aan uw opgebouwde pensioenrechten.

Graag geven wij u meer gedetailleerde informatie omtrent de gevolgen van dit standpunt voor uw pensioenfiche.

De 4 belangrijkste begrippen op de pensioenfiche zijn :

 • de pensioenreserve
 • de verworven prestatie
 • de verwachte prestatie
 • de prestatie bij overlijden

Deze begrippen worden in wat volgt, van nabij besproken.

UW PENSIOENFICHE TOT EN MET 01.01.2020

A.1 De pensioenreserve (op 1 januari van het jaar van uitgifte van de fiche)

Deze waarde stemt overeen met het bruto bedrag, uitgedrukt in kapitaal, dat opgebouwd werd met premiebetalingen door uw werkgever, de door de beide verzekeraars gewaarborgde interesten en het eventuele winstaandeel dat de verzekeraars hebben kunnen toekennen sedert uw aansluiting bij het pensioenplan.

 

A.2 De verworven prestatie (op uw 65e verjaardag)

Deze waarde stemt overeen met het bruto bedrag, uitgedrukt in rente, waarop u aanspraak maakte op uw 65e verjaardag. Deze rente, die levenslang betaalbaar is vanaf uw pensionering, is het equivalent van een kapitaal dat vastgesteld wordt op basis van :

 • de reeds ontvangen premies, betaald door uw werkgever,
 • de daarop reeds verworven interesten (en winstaandeel), en,
 • de nog te verwerven interesten.

De bij uw pensionering (die verondersteld wordt op 65 jaar plaats te vinden) opgebouwde pensioenreserve wordt omgezet in een rente die rekening houdt met een interestvoet, de verwachte levensduur, de jaarlijkse stijging van de rente en een administratieve kost voor de uitbetaling van de rente.

De rente wordt uitgedrukt op jaarbasis.

 

A.3 De verwachte prestatie (op uw 65e verjaardag)

Deze waarde stemt overeen met het bruto bedrag, uitgedrukt in rente, waarop u aanspraak maakte op uw 65e verjaardag. Deze rente, die levenslang betaalbaar is vanaf uw pensionering, is het equivalent van een kapitaal dat vastgesteld wordt op basis van :

 • de reeds ontvangen premies, betaald door uw werkgever,
 • de daarop reeds verworven interesten (en winstaandeel),
 • de toekomstige premies (die verondersteld worden gelijk te zijn aan de laatste jaarpremie),
 • de nog te verwerven interesten op basis van een hypothetisch rendement van 1,75%.

De bij uw pensionering verwachte opgebouwde pensioenreserve wordt omgezet in een rente die rekening houdt met een intrestvoet, de verwachte levensduur, de jaarlijkse stijging van de rente en een administratieve kost voor de uitbetaling van de rente.

De rente wordt uitgedrukt op jaarbasis.

 

A.4 De prestatie bij overlijden

In geval van overlijden wordt een bedrag verzekerd dat overeenstemt met de pensioenreserve (cfr. punt A.1. van dit hoofdstuk). De pensioenreserve stijgt maandelijks; de pensioenfiche geeft de verzekerde toestand weer op datum van 1 januari van het jaar van uitgifte van de fiche.

In geval van overlijden wordt aan de begunstigde de prestatie uitgekeerd onder de vorm van een rente. De rente wordt vastgesteld op basis van de pensioenreserve die gevormd is op het ogenblik van het overlijden.

UW PENSIOENFICHE VANAF 01.01.2021

U hebt recent uw pensioenfiche ontvangen met uw verzekerde toestand op 01.01.2021.

Aangezien het standpunt van de FSMA de uitkeringsmodaliteiten wijzigt, heeft dit ook gevolgen voor uw pensioenfiche.

 

B.1 De pensioenreserve (op 1 januari van het jaar van uitgifte van de fiche)

De wijze van berekening en de voorstelling op de pensioenfiche wijzigen niet.

De tekst onder A.1 blijft integraal van toepassing.

 

B.2 De verworven prestatie (op uw 65e verjaardag)

Deze waarde stemt overeen met het bruto bedrag, uitgedrukt in kapitaal, waarop u aanspraak maakt op uw 65e verjaardag. Dit kapitaal, dat uitgekeerd wordt bij uw pensionering, wordt verzekerd door :

 • de reeds ontvangen premies, betaald door uw werkgever,
 • de daarop reeds verworven interesten (en winstaandeel), en,
 • de nog te verwerven interesten.

De berekeningswijze van het kapitaal is dus identiek als onder A.2; er gebeurt geen omzetting meer naar een rente.

 

B.3 De verwachte prestatie (op uw 65e verjaardag)

Deze waarde stemt overeen met het bruto bedrag, uitgedrukt in kapitaal, waarop u aanspraak maakte op uw 65e verjaardag. Dit kapitaal, dat uitgekeerd wordt bij uw pensionering, wordt verzekerd door :

 • de reeds ontvangen premies, betaald door uw werkgever,
 • de daarop reeds verworven interesten (en winstaandeel),
 • de toekomstige premies (die verondersteld worden gelijk te zijn aan de laatste jaarpremie),
 • de nog te verwerven interesten op basis van een hypothetisch rendement van 1,75%.

De berekeningswijze van het kapitaal is dus identiek als onder A.3; er gebeurt geen omzetting meer naar een rente.

 

B.4 De prestatie bij overlijden

In geval van overlijden wordt een bedrag verzekerd dat overeenstemt met de pensioenreserve (cfr. B.1). De pensioenreserve stijgt maandelijks; de pensioenfiche geeft de verzekerde toestand weer op datum van 1 januari van het jaar van uitgifte van de fiche.

In geval van overlijden wordt aan de begunstigde de prestatie uitgekeerd onder de vorm van een kapitaal.