Aanvaardingscriteria Motorrijtuigenverzekering

In het kader van een gezond beheer van hun activiteiten kunnen de verzekeraars dankzij de segmentatietechniek*  het premiebedrag, dat de verzekerde verschuldigd is, bepalen op basis van zijn/haar risicoprofiel. Op die manier kunnen zij de vastlegging en het behoud van een premieniveau waarborgen dat voor iedereen billijk is.  De toegepaste criteria zijn segmentatiecriteria gekoppeld aan de tarifering.
 

Op grond van de aard van het voorgelegde risico kan de verzekeraar enkel onder bepaalde voorwaarden worden geacht de gevraagde dekking te aanvaarden of zelfs te weigeren. Een vertrouwensklimaat is bovendien noodzakelijk om iedere contractuele samenwerking te laten voortbestaan. Een verzekerde wiens vroegere gedrag mogelijkerwijs een impact kan hebben op dit gewettigde vertrouwen van de verzekeraar kan eveneens de gevraagde dekking geweigerd zien worden. 
De toegepaste criteria tijdens dit onderzoek zijn segmentatiecriteria gekoppeld aan de aanvaarding.
 

De verzekeraar kan tot slot de verzekerde, die een gekarakteriseerd risico vertoont, ook “bewust maken – responsabiliseren” door een deel van het risico te laten rusten op de verzekerde. In dat opzicht zal de verzekeraar inspelen op de omvang van de aangeboden waarborg ten aanzien van bepaalde criteria die gekoppeld zijn aan de bijzondere aard van het risico. Bovendien kan het schadegeval zich al deels hebben voorgedaan op het moment dat de waarborg wordt afgesloten. In dat geval zal de gerealiseerde schade niet worden gedekt. Het betreft segmentatiecriteria die een impact hebben op de omvang van de waarborg.
 

De nieuwe wet betreffende de verzekeringen verplicht de verzekeraars tot transparantie op het vlak van segmentatie en dit om de consument te beschermen. De verzekeraars moeten voortaan de segmentatiecriteria die gekoppeld zijn aan de tarifering, aan de aanvaarding en deze met een impact op de omvang van de waarborg meedelen en motiveren. Deze verplichting heeft betrekking op de verzekeringscontracten die consumenten het vaakst afsluiten.

Algemene aanvaardingscriteria
Invordering
Een procedure die is ingesteld tegen de verzekeringsnemer naar aanleiding van een niet-betalen van een premie of het niet recupereren van een vrijstelling kan mogelijkerwijs een impact hebben op het gewettigde vertrouwen van de verzekeraar.

Gedrag dat tegenstrijdig is met dat van de goede huisvader
Een frauduleuze aangifte of omissie zowel bij de contractafsluiting als bij een schadegeval kan mogelijkerwijs een impact hebben op het gewettigde vertrouwen van de verzekeraar.

De opzegging of de weigering van een polis op ons initiatief kan mogelijkerwijs een impact hebben op het gewettigde vertrouwen van de verzekeraar. 
 
Aanvaardingscriteria Motorrijtuigen

Rijervaring en schadeverleden van de verzekeringsnemer/hoofdbestuurder
De bonus-malusgraad en/of de schadefrequentie en de omstandigheden van vroegere schadegevallen (bijv. dronkenschap of analoge staat, rijden zonder rijbewijs, vrijwillige schadegevallen) zijn indicatoren die toelaten de waarschijnlijkheid van toekomstige schadegevallen en de impact ervan in te schatten.

Leeftijd van de verzekeringsnemer/hoofdbestuurder/occasionele bestuurder
Dit criterium kan mogelijkerwijs een impact hebben op het ontstaan van de schade en/of op het bedrag van de schade-uitgaven.

Intrekking van het rijbewijs/veroordelingen
Een intrekking van het rijbewijs en/of een veroordeling voor het rijden onder invloed :  in staat van dronkenschap,alcoholintoxicatie of onder invloed  van drugs,hallucinogene of pscychotrope stoffen alsook een veroordeling wegens vluchtmisdrijf zijn indicatoren die de kans op het veroorzaken van toekomstige schadegevallen determineren. Deze parameters hebben derhalve een impact op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.

Gevaarlijke kenmerken van het voertuig
Bepaalde voertuigen die omwille van hun aard als te gevaarlijk worden beschouwd (bijv. buggy's, pocket bikes, racewagens) houden een te groot risico in qua ontstaan en omvang van de schade. Dergelijke voertuigen worden niet aanvaard.

Type van voertuig
Bepaalde voertuigen kunnen een groter risico inhouden (bijv. langzame voertuigen, oude voertuigen, vrachtwagens, quads ...). Zij kunnen mogelijkerwijs een impact hebben op het ontstaan van de schade en/of op het bedrag van de schade-uitgaven. Zij worden vooraf meer in detail onderzocht.

 

Criteria die een impact hebben op de omvang van de waarborg

Leeftijd van de verzekeringsnemer/hoofdbestuurder/occasionele bestuurder
Om de verzekerde te responsabiliseren zal de verzekeraar een vrijstelling kunnen toepassen.

 

Tariferingscriteria
De hieronder opgesomde criteria kunnen mogelijkerwijs een impact hebben op het ontstaan van de schade en/of op het bedrag van de schade-uitgaven. Zij worden derhalve gebruikt om het bedrag van de premie te bepalen.

Kenmerken van het voertuig: nieuw of tweedehands, vermogen, cilinderinhoud.
Type van voertuig: auto, motor, quad, chopper, bestelwagen, motorhome, classic car, oldtimer, langzaam voertuig.
Gebruik van het voertuig: aantal vervoerde personen (monospace), beroepsgebruik, occasionele bestuurder, kilometerteller.
Persoonlijke situatie van de verzekeringsnemer/hoofdbestuurder: leeftijd, postcode van de woonplaats, beroep.
Rijervaring en schadeverleden van de verzekeringsnemer/hoofdbestuurder: bonus-malusgraad.

Vanuit het streven naar milieuzorg wordt het volgende criterium in aanmerking genomen bij de premiebepaling. Het is onze wens om het gebruik van dit type van voertuig aan te moedigen.

Ecologisch voertuig: hybride, elektrisch, lage CO2 uitstoot, ...