Ethias Invest, Uitgifte 01/2023 Goldman Sachs International (GSI)

Levensverzekering van tak 23 gekoppeld aan een intern gestructureerd beleggingsfonds.

Bon à savoir


De inschrijvingsperiode voor dit product eindigde op 03/03/2023.
Als je in de toekomst op de hoogte wilt blijven van de lancering van een soortgelijk product, kun je hieronder je contactgegevens doorgeven:


Eigenschappen van de uitgifte

Munteenheid:
Euro (€)

Looptijd:
Het contract neemt een aanvang op 14/03/2023 en komt op einddatum op 21/04/2031.

Inschrijvingsperiode:
23/01/2023 tot en met 03/03/2023 (onder voorbehoud van vervroegde afsluiting).

Minimumpremie:
€1.000 netto (dit is de premie zonder instapkosten en wettelijke taks van 2%)

Kostenstructuur : 

   
Instapkosten Ethias Max 2% per storting (éénmalig) aangerekend op de netto premie
Instapkosten GSI 1% (éénmalig) op de activa (som van de netto geïnvesteerde premies) belegd in de ETMN
Beheerskosten 1,25% op jaarbasis
Uitstapkosten 1%  - 0% gedurende het laatste jaar van het contract.

De totale kosten op het einde van de looptijd bedragen maximum 11,06% van je investering. Dit % houdt rekening met de bovenvermelde instap- en beheerskosten en kosten van GSI maar niet met de wettelijke taks van 2%.

Fiscaliteit:

Ethias Invest, Uitgifte 01/2023 GSI biedt geen fiscaal voordeel
De huidige belastingwetgeving is onderhevig aan mogelijke wijzigingen in de toekomst.

  • Wettelijke taks: 2% op elke storting
  • Roerende voorheffing: er is geen roerende voorheffing verschuldigd bij uitbetaling op het einde van de looptijd of bij overlijden. In geval van vroegtijdige afkoop (gedurende de eerste 8 jaar) zal er wel roerende voorheffing ingehouden worden.

Het onderliggende actief

Het intern beleggingsfonds belegt integraal in een Euro Term Medium Note (ISIN: XS2423171904) uitgegeven door Goldman Sachs International. 

Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie. Het risico op insolventie of ander falen door Goldman Sachs International wordt niet door Ethias gedekt. Dit betekent dat het financieel risico integraal door de Verzekeringsnemer wordt gedragen. De uitgever heeft de volgende rating: Moody’s: A1 (Stable) - S&P: A+ (Stable) - Fitch: A+ (Stable).

De beleggingsdoelstellingen

De beleggingsdoelstellingen van het intern fonds zijn om op einddatum:

Op de einddatum wordt de eventuele stijging van de index in rekening gebracht boven op de netto geïnvesteerde premie.  De eventuele stijging van de index wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van
 in de laatste 24 maanden. De maximale terugbetalingswaarde bedraagt 159%. De kans tot het behalen van dit percentage is klein. De minimale terugbetalingswaarde bedraagt 102%.
Hieronder kunnen voorbeelden worden teruggevonden ter illustratie van het mechanisme voor de waardebepaling op einddatum. Het betreffen cijfervoorbeelden die geen enkele indicatie of waarborg geven van het te verwachten rendement en geen uitspraak doen over de waarschijnlijkheid van de voorbeelden. 
Ethias Invest, uitgifte 01/2023 GSI Een negatief voorbeeld Een neutraal voorbeeld Een positief voorbeeld
Waarde index op startdatum  175,00 175,00 175,00
Waarde index op einddatum(1) 119,00 208,35 302,80
Evolutie Index op einddatum -32% 19% 73,30%
Terugbetalingswaarde in % 102% 119% 159%
Terugbetalingswaarde op basis van een netto geïnvesteerde premie van 1.000 EUR  (1.040,40 EUR met instapkosten en wettelijke taks) 1.020 EUR (rendement(2) op jaarbasis -0,24%) 1.190,60 EUR (rendement(3) op jaarbasis 1,68%) 1.590,00 EUR
(rendement(4)  op jaarbasis 5,37%). 

(1) Op basis van het rekenkundig gemiddelde van 25 maandelijkse observaties gedurende de laatste 24 maanden van Ethias Invest, uitgifte 01/2023 GSI.

(2) Nettorendement op jaarbasis , na aftrek van kosten en taksen van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België op wie de fiscale regeling van toepassing is.

(3) Nettorendement op jaarbasis , na aftrek van kosten en taksen van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België op wie de fiscale regeling van toepassing is.

(4) Nettorendement op jaarbasis , na aftrek van kosten en taksen van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België op wie de fiscale regeling van toepassing is. 

Bij vroegtijdige afkoop of overlijden voor de einddatum wordt de waarde van het contract berekend aan de marktwaarde en is het bovenvermelde mechanisme niet van toepassing. In deze gevallen is er dus geen bescherming van de investering zodat het mogelijk is dat minder wordt uitbetaald (marktrisico).

Wij raden je aan om kennis te nemen van de verschillende prestatiescenario’s die zijn opgenomen in het essentieel informatiedocument.  

Risico-indicator

Risico-indicator

De belangrijkste risico’s die zich kunnen voordoen in het Fonds en die de waardering kunnen beïnvloeden zijn:

Marktrisico

Economische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de eenheidswaarde aan schommelingen onderhevig is. Het mechanisme, waarbij de netto-geïnvesteerde premie wordt beschermd door de minimale terugbetaling van 102% van deze premie, is enkel van toepassing op einddatum. In geval van vroegtijdig overlijden, afkoop of overdracht is het mogelijk dat u minder dan de netto geïnvesteerde premie wordt uitbetaald.

Tegenpartijrisico

Het Fonds belegt integraal in een EMTN uitgegeven door Goldman Sachs International zodat de Verzekeringsnemer is blootgesteld op het insolventierisico of ander falen van de uitgever. Dit insolventierisico of ander falen kan ertoe leiden dat het mechanisme op einddatum niet van toepassing is en/of de potentiële meerwaarde niet wordt uitbetaald.

Kredietrisico: 

De Verzekeringsnemer is blootgesteld aan het insolventierisico van Ethias. De wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op verzekeringsondernemingen voorziet dat deze contracten deel uitmaken van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeringsonderneming en dat prioritair is voorbehouden voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/ of begunstigden. 

Inflatierisico

Het risico verbonden aan de ontwaarding van het geld. Als de economische context van hoge inflatie de komende jaren zou aanhouden, zoals nu het geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.

Liquiditeitsrisico:

De Verzekeringsnemer kan op ieder ogenblik tot afkoop overgaan van zijn contract. De afkoop gebeurt aan de marktwaarde met eventuele inhouding van uitstapkosten. In geval van afkoop is het dus mogelijk dat de Verzekeringsnemer minder terugkrijgt dan zijn investering.

Het volledige overzicht van de risico’s wordt verder toegelicht in het Beheersreglement.

Duurzame beleggingen

Dit product wordt geclassificeerd als een financieel product artikel 8 SFDR.

Ethias Invest, uitgifte 01/2023 GSI respecteert het Beleid voor Duurzaam en Verantwoord Investeren, de SFDR Entity Disclosure (de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid), het Uitsluitingsbeleid, het Stembeleid en het Betrokkenheidsbeleid van Ethias. Bijgevolg valt dit financieel product onder categorie b, wat betekent dat je als klant belegt in een duurzame belegging in de zin van de SFDR. Ethias Invest, uitgifte 01/2023 GSI heeft 100% duurzame beleggingen. Gedetailleerde informatie over de ecologische of sociale kenmerken is beschikbaar als bijlage van het Beheersreglement.

Waarschuwing: Er bestaat het risico dat de activa die in aanmerking komen onder het Green Bond Program niet in overeenstemming zijn met de huidige of toekomstige reglementaire vereisten inzake groene of sociaal verantwoorde instrumenten of met de verwachtingen die je als belegger zou kunnen hebben. Voor meer details kan je de volgende pagina raadplegen: https://www.goldmansachs.com/investor-relations/creditor-information/gs-sustainability-issuance-framework.pdf.

Transparante opvolging

Transparante opvolging

Elk jaar ontvang je per post een gedetailleerd overzicht van je belegging(en). Je kan ook op elk moment je portefeuille raadplegen op My Ethias
De inventariswaarde van het interne fonds zal hier driemaandelijks gepublicieerd worden: 
In geval van significante wijziging in het risicoprofiel of de waarde van het product zal Ethias de verzekeringsnemers hiervan op de hoogte brengen. 

Documenten en wettelijke informatie

Nuttige informatie kan je terugvinden in onze documenten: 

Ethias beschouwt al haar klanten als niet-professionele klanten. Zij genieten dus het hoogste beschermingsniveau waarin de regelgeving voorziet. Ethias Invest, Uitgifte 01/2023 GSI  is een contract van bepaalde duur. Het eindigt voortijdig bij volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde. 

Iedere beslissing tot intekening op Ethias Invest, Uitgifte 01/2023 GSI, een levensverzekeringscontract van tak 23 onderworpen aan het Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de essentiële informatiedocumentde algemene voorwaarden en het beheersreglement van het fonds. Deze documenten zijn ook gratis beschikbaar in onze kantoren. 

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be/nl), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.