Algemene voorwaarden van de Videoconferentie-dienst

Inleiding

Ethias stelt aan de gebruikers van haar website www.ethias.be een Videoconferentiedienst ter beschikking waarmee ze een gesprek op afstand kunnen voeren met een Ethias-medewerker. Het gesprek kan zowel gaan over verzekeringsproducten of schadeclaims als over de technische aspecten van het gebruik van de klantenzones.

De gebruiker moet kennisnemen van deze gebruiksvoorwaarden voor hij gebruik kan maken van de dienst. Door deze dienst te gebruiken bevestigt hij de voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.  

Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van de Video-ondersteuningsdienst

Met de Videoconferentiedienst kan de gebruiker een onlinesessie (afspraak) via videotelefonie met een Ethias-medewerker aanvragen. Tijdens elke sessie kan de gebruiker de functies ‘schermdelen’ of ‘videocamera’ activeren naargelang van zijn behoeften.  

Voor een videoconferentiesessie moet de gebruiker beschikken over de geschikte audioapparatuur voor IP-telefonie (headset, luidspreker, enz.). 

Om de dienst te activeren moet de gebruiker eerst online een afspraak aanvragen of per e-mail een uitnodiging ontvangen van een Ethias-medewerker op een opgegeven adres. De gebruiker kan vervolgens een videoconferentiesessie starten door te klikken op de knop “Deelnemen aan uw afspraak” in de uitnodiging die hij via e-mail ontvangt. Deze uitnodigingslink bevat de gebruiksvoorwaarden van de tool en de voorwaarden inzake gegevensbescherming die de gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt door verder te surfen.

Als Ethias een agenda publiceert met beschikbare tijdslots, kan de gebruiker een videoconferentiegesprek vastleggen en openen.

De gebruiker en Ethias kunnen het gesprek op ieder ogenblik beëindigen door de chat of het webvenster te sluiten.

 

2. Toegankelijkheid van de Video-ondersteuningsdienst 

De Videoconferentiedienst is beschikbaar volgens de door Ethias vastgelegde reservatiekalender. 

De internetpagina waarop de videoconferentiesessie plaatsvindt wordt gehost op de site van een derde, waarvan de contactgegevens in de uitnodiging vermeld worden. De gebruiker wordt aangeraden om dit internetadres en het veiligheidscertificaat bij het begin van de videoconferentiesessie te controleren. Hiertoe moet hij op het veiligheidsslot in de adresbalk klikken en vervolgens “Certificaten tonen" selecteren.

 

3. Gepast gebruik van de Video-ondersteuningsdienst

De Videoconferentiedienst moet gebruikt worden op een wettige manier en conform de openbare orde en de goede zeden. Zo niet, zal enkel de aansprakelijkheid van gebruiker ingeroepen kunnen worden.

 

4. Gegevensbescherming

In het kader van de Videoconferentiedienst kan het voorvallen dat de gebruiker persoonsgegevens aan ons meedeelt, met name wanneer hij de inhoud van zijn scherm deelt of wanneer hij de videocamera activeert.

Door zijn persoonsgegevens mee te delen stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het gebruik van zijn gegevens voor de sessie of met de latere verwerking ervan voor de gevraagde doeleinden.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen overigens door Ethias en door de andere ondernemingen van de groep gebruikt worden voor commerciële promotiedoeleinden overeenkomstig de geldende reglementering betreffende Direct Marketing.

Conform de Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft de gebruiker het recht op toegang en rechtzetting van zijn gegevens. De gebruiker kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële promotiedoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen kan hij e-mailen naar dpo@ethias.be of een brief sturen naar:  Ethias, Dienst Data Protection, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik.

De inhoud van de videoconferentiegesprekken wordt niet openbaar gemaakt of opgenomen, behalve eventueel om kwaliteitsredenen, en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Ethias kan de inhoud ervan gebruiken voor informatieve doeleinden.

 

5. Aansprakelijkheid van Ethias

Ethias, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eender welk technisch probleem dat zich bij henzelf, bij een gebruiker van de Videoconferentiediensten en/of bij een derde voordoet tijdens het gebruik van de diensten (met name bij defect of onbeschikbaarheid van het internet, communicatieverstoringen of verbindingsmoeilijkheden). Dat geldt ook als het technisch probleem de onderbreking van de Videoconferentiedienst veroorzaakt of een vertraging in het gebruik of in de organisatie van deze dienst tot gevolg heeft of leidt tot wijziging of verlies van de gegevens van een gebruiker.

Behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout zijn Ethias, noch haar medewerkers aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan iedere andere persoon, die het gevolg is van het gebruik van de Videoconferentiedienst of van de onmogelijkheid om die te gebruiken, ongeacht de reden hiervan.

 

6. Informatie meegedeeld door Ethias

Het doel van een videosessie is de onderschrijving en het beheer van verzekeringen en het gebruik van de daartoe bestemde platformen te vergemakkelijken.

De inlichtingen die tijdens de Videoconferentiedienst meegedeeld worden, kunnen niet als een offerte of advies beschouwd worden. Het zijn slechts ramingen en beoordelingselementen voor de gebruiker, die ze altijd moet beoordelen rekening houdend met zijn eigen situatie.

Er kan dus geen enkele zekerheid gegeven worden over de juistheid en volledigheid van de informatie die via de Videoconferentiedienst meegedeeld wordt. Behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout zijn Ethias, noch haar medewerkers aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan iedere andere persoon, die het gevolg is van het gebruik van de Videoconferentiedienst of van de onmogelijkheid om die te gebruiken, ongeacht de reden hiervan.

Onze andere kanalen (regionale kantoren - voor de adressen zie hier) en ons Contactcenter (04/220.30) staan altijd ter beschikking van de gebruiker om hem bijkomende inlichtingen te geven en hem een gepersonaliseerde offerte voor te stellen.

 

7. Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarin de gebruiker gebruikmaakt van de Videoconferentiedienst. Ethias behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De gebruikers worden via onze site www.ethias.be op de hoogte gebracht van deze wijziging.

De nietigheid van een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het bindend karakter van de overige bepalingen.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onverminderd de toepasselijke wettelijke, reglementaire en dwingende bepalingen of de bepalingen van openbare orde.