Gebruiksvoorwaarden voor de dienst "Chat met Ethias"

Inleiding

Ethias stelt een Chatdienst ter beschikking van de gebruikers van haar website. Via deze dienst kunnen zij snel informatie krijgen over haar diensten en producten alsook hulp bij (de aanvraag tot) onderschrijving van haar producten BOAR.

De internetgebruiker moet eerst kennisnemen van deze gebruiksvoorwaarden alvorens de dienst te starten. Met het gebruik van deze dienst bevestigt hij de voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.

Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van de Chatdienst
Via de Chatdienst kan de internetgebruiker zijn vragen rechtstreeks online stellen en een antwoord in real time ontvangen.
Om deze dienst te activeren moet hij eerst zelf een chatsessie opstarten of de uitnodiging van Ethias op de daartoe voorziene pagina's aanvaarden. Vervolgens kan hij een chatsessie opstarten door in de uitnodiging op "Chat" te klikken.
De gebruiker stelt zijn vraag in het Chatvenster en klikt vervolgens op "Enter" Het antwoord van de medewerker verschijnt dan in het chatvenster.
De gebruiker en Ethias kunnen het gesprek op ieder ogenblik beëindigen door het venster te sluiten.
Ethias kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaandelijk bericht alle berichten met betrekking tot een inopportuun geachte discussie op eigen initiatief beëindigen.

2. Toegankelijkheid van de Chatdienst
De Chatdienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur.
De internetpagina waar de chatsessie plaatsvindt is gehost op https://www.ethias.be. De internetgebruiker wordt aangeraden om dit internetadres alsook het veiligheidscertificaat bij het begin van de chatsessie te controleren. Hiertoe moet hij op het veiligheidsslot klikken dat zich in de adresbalk bevindt en vervolgens "Certificaten tonen" selecteren.
De veiligheid van de dienst "Chat met Ethias" wordt door hetzelfde certificaat gewaarborgd als onze website https://www.ethias.be.

3. Conform gebruik van de Chatdienst
De Chatdienst moet legaal en conform de openbare orde en de goede zeden worden gebruikt. Zo niet zal enkel de aansprakelijkheid van de gebruiker kunnen worden ingeroepen.

4. Anonimiteit - Veiligheid
De gebruiker kan, in het kader van de Chatdienst, worden gevraagd om ons privégegevens mee te delen.

Het feit dat de deelnemer zijn persoonlijke gegevens meedeelt, houdt in dat hij formeel akkoord gaat met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens om hem te identificeren in deze chatsessie.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker mogen overigens door Ethias en door de andere maatschappijen van de groep worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden.
Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker het recht op inzage en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële promotiedoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen moet hij/zij een mail sturen naar privacy@ethias.be of een brief richten aan:  Ethias Service, Dienst Database Management, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik.
De inhoud van de chatgesprekken wordt niet gepubliceerd. Ethias kan de inhoud ervan gebruiken voor informatieve doeleinden.

5. Aansprakelijkheid van Ethias
Noch Ethias noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch probleem dat zich zou voordoen tijdens het gebruik van de Chatdiensten bij henzelf, een gebruiker van deze diensten en/of een derde (met name bij defect of onbeschikbaarheid van het netwerk, communicatieverstoringen of verbindingsmoeilijkheden) en dat aanleiding geeft tot de onderbreking van de Chatdienst, een vertraging in het gebruik van de Chatdienst of in de organisatie ervan, een wijziging of het verlies van de gegevens van een gebruiker van de Chatdienst.
Behalve een ernstige of opzettelijke fout zijn noch Ethias, noch haar medewerkers aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de gebruiker, of aan iedere andere persoon, die te wijten is aan het gebruik van de Chatdienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, ongeacht de reden hiervan.

6. Informatie meegedeeld door Ethias
De inlichtingen die tijdens de Chatdienst worden meegedeeld kunnen niet als een offerte of advies worden beschouwd. Zij dienen enkel als eenvoudige ramingen en beoordelingselementen voor de gebruiker van de "Chatdienst" en moeten steeds in het licht van zijn eigen situatie worden beoordeeld.
Er kan dus geen enkele waarborg worden verleend over de juistheid en de volledigheid van de via de Chatdienst meegedeelde informatie. Behalve een ernstige of opzettelijke fout zijn Ethias en haar medewerkers niet aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de gebruiker, of aan iedere andere persoon, die te wijten is aan het gebruik van de Chatdienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, ongeacht de reden hiervan.
Onze andere kanalen (regionale kantoren - voor de adressen zie https://www.ethias.be/part/nl/contact.html) en ons Contactcenter (011 28 28 00) staan steeds ter beschikking van de gebruiker van de Chatdiensten om hem bijkomende inlichtingen te geven en hem een gepersonaliseerde offerte aan te bieden.

7. Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarin de internetgebruiker gebruikmaakt van de "Chatdienst". Ethias behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarbij de gebruikers via onze website, www.ethias.be, op de hoogte worden gebracht van deze wijziging.
De nietigheid van een of andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het bindend karakter van de overige bepalingen.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onverminderd de toepasselijke wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.