Verwerking van gegevens die verband houden met de gezondheid en/of andere gevoelige gegevens.

Verwerking van gegevens die verband houden met de gezondheid en/of andere gevoelige gegevens.

 

U geeft u toestemming aan Ethias voor de verwerking van gegevens die verband houden met uw gezondheid en deze van de minderjarige kinderen waarover u het ouderlijk gezag uitoefent, evenals voor de verwerking van de andere gevoelige gegevens bedoeld in artikel 9 GDPR en dit, wanneer zij noodzakelijk zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, voor het beheer ervan, voor het beheer van de schadegevallen waarbij u of uw kinderen zijn betrokken,  alsook voor de strijd tegen verzekeringsfraude. U geeft eveneens uw toestemming voor een eenzijdig medsich onderzoek bij een schadegeval.

Deze gegevens zullen met de grootst mogelijk discretie worden verwerkt en uitsluitend door hiertoe geautoriseerde personen. De verplichtingen van Ethias op dit vlak wordt gedetailleerd in de clausule ‘ Bescherming van de persoonsgegevens’ die u hierna kunt lezen.

Deze toestemming kan op elk ogenblik worden ingetrokken  maar dit zal op geen enkel manier de reeds uitgevoerde verwerkingen van gegevens kunnen ongeldig maken. Bovendien, kan in dit geval, Ethias zich in de onmogelijkheid bevinden om een gevolg te geven aan uw vraag om een contract te sluiten of te worden vergoed voor een schadegeval(len). 

 

Bescherming van de persoonsgegevens

 

Om de nieuwe GDPR-regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens toe te passen engageert Ethias zich ten volle tot het respecteren van uw rechten ter zake.

Zo verzamelt Ethias, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: beheer van klantenbestanden, risicobeoordeling, contract- en schadebeheer, promotie- en getrouwheidsacties, tevredenheidsonderzoeken, prospectie en profilering, opstelling van statistieken en actuariële studies, uitoefening van verhaal, klachten- en geschillenbeheer, uitvoering van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en fraudebestrijding.

Ethias verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • om te voldoen aan alle wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen waaraan zij onderworpen is;
 • in het kader van de uitvoering van uw overeenkomsten of het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek;
 • voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen, waaronder in de eerste plaats:

de fraudebestrijding,

kennis van haar klanten en prospecten, om hen te informeren over haar activiteiten, producten en diensten,

de correcte uitvoering van de door haar verzekerden gesloten overeenkomsten,

de bescherming van haar eigen belangen en die van haar verzekerden,
in al deze gevallen ziet Ethias erop toe dat er een billijk evenwicht wordt bewaard tussen deze gerechtvaardigde belangen en het respect voor uw privéleven;

 • indien van toepassing, wanneer zij uw toestemming heeft verkregen.

Deze gegevens kunnen zo nodig aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld:

 • Deze gegevens kunnen zo nodig aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld:
 • de medewerkers en adviseurs van Ethias;
 • de andere entiteiten van de groep, hun medewerkers en adviseurs;
 • de gegevensverwerkers van welke aard dan ook (IT en anderen), en commerciële partners van Ethias;
 • alle dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten en de afwikkeling van schadegevallen;
 • banken, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, makelaars en regelingskantoren;
 • overheidsinstanties en -organen (politie, justitie, sociale zekerheid …);
 • de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ons Privacycharter geeft u meer gedetailleerde informatie over de ontvangers in kwestie.

Ethias bewaart uw persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit houdt in dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de gehele looptijd van uw verzekeringsovereenkomst(en), van de schadegeval(len), de wettelijke verjaringstermijn en eventuele andere bewaartermijnen die door toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegd. De bewaartermijn varieert naargelang de aard van de gegevens en de regelgeving.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en kunt deze laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, gericht aan:

Ethias

Data Protection Officer

Rue des Croisiers, 24

4000 Luik

DPO@ethias.be

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie en/of direct marketing.

Bovendien biedt de GDPR-verordening u, in bepaalde zeer specifieke gevallen, de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, een kopie van uw gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en te vragen om de gegevens te wissen. Dit recht om gegevens te wissen is echter niet absoluut. Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u naar het Privacycharter dat beschikbaar is op de website www.ethias.be. Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Mail : commission@privacycommission.be