Een klacht?

Bent u ontevreden over de dienstverlening of producten van Ethias en kan uw beheerder u niet verder helpen?
Wie?
Iedere belanghebbende, met name kandidaat-verzekeringsnemers, verzekeringsnemers, verzekerden, begunstigden en benadeelde derden, kan zijn ontevredenheid uiten met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst of –dienst.
Hoe?

Indien u uw ontevredenheid officieel wenst uit te drukken, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het Klachtenbeheer van Ethias:

 • Via het online formulier
 • Via e-mail
 • Per post:

  Klachtenbeheer
  Prins-Bisschopssingel 73
  3500 Hasselt
Behandeling van uw bericht
Een onafhankelijke klachtencorrespondent zal de klacht onderzoeken met de nodige objectiviteit. Deze correspondent zal tevens een definitief antwoord opstellen en aan de klager bezorgen binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de klacht. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontvangt de klager een schrijven waarin de niet-naleving van de termijn wordt gemotiveerd.
Bent u niet akkoord met ons antwoord?

Indien u een schriftelijk antwoord van Ethias heeft gekregen op uw klacht, maar daarmee niet instemt en de onenigheid aldus voortduurt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman der Verzekeringen:

 • Via e-mail
 • Per post:

  Ombudsman der Verzekeringen
  de Meeûssquare 35
  1000 Brussel

De Ombudsman is bevoegd voor de geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van het verzekeringscontract en op de naleving van de sectorale gedragscodes ten aanzien van de consumenten.

Indien uw klacht kadert binnen een arbeidsongevallenverzekering, kan u contact opnemen met het Fonds voor Arbeidsongevallen via:

 

          FEDRIS
          Sterrenkundelaan 1
          1210 Brussel
          https://www.fedris.be/nl

 

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.


Voor een geschil betreffende een online-dienst, kunt u ook gebruik maken van de geschillenbeslechting-website van de Europese Commissie.