Annulatieverzekering

Waarom Ethias kiezen?

  • Het volledige jaar verzekerd voor al uw reizen en trips
  • Geen vrijstelling
  • Lager tarief indien u een Auto-, Woning- of Assistanceverzekering bij Ethias heeft.

Voornaamste dekkingen van de verzekering annulering van reizen


De annulatieverzekering dekt…

Wat?
De terugbetaling van de reeds gemaakte kosten (voorschot of totale waarde van de reis, ...) bij annulering van uw reizen of minitrips.

De volgende redenen geven recht op een tussenkomst:
- Medisch (ziekte, ongeval, vroegtijdige bevalling, …)
- Professioneel (ontslag, schrapping van verlof, …)
- Administratief (weigering van visum, diefstal van reisdocumenten, …)
- Onverwacht (verkeersongeval, …)

De terugbetaling van de resterende vakantiedagen bij onderbreking van de reis omwille van een vroegtijdige repatriëring.

De situaties die recht geven op een tussenkomst zijn de volgende: om medische redenen, bij een ziekenhuisopname of overlijden van een naaste, of in geval van ernstige schade aan uw woning (in België). 
Wie?
De verzekeringsnemer en de andere leden van zijn gezin, zelfs als ze niet samen reizen. 

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
Wanneer?
Het volledige jaar. De wachttijd bedraagt 30 dagen: de aanvang van de reis moet zich bijgevolg na het verstrijken van deze termijn situeren.
Hoeveel?

 

 

Verzekerde bedragen

Vrijstelling

Alleenwonende

maximum € 3.000 per reis

€ 0
Koppel

maximum € 6.000 per reis

Gezin < = 6 personen

maximum € 10.000 per reis

Gezin > 6 personen

maximum € 12.500 per reis

Onze tussenkomst is in alle gevallen beperkt tot € 3.000 per verzekerde.


Voornaamste uitsluitingen

Is niet gewaarborgd, elke aanvraag tot tussenkomst:

• Bij afwezigheid van een boekingsfactuur met vermelding van de data, de bestemming en de prijs van de reis;

• Voor reizen van minder dan 150 EUR;

• Voor reizen in België met een duur van minder dan 4 opeenvolgende dagen;

• Voor beroepsreizen;

• Voor reizen in het kader van de schoolopleiding (met uitzondering van schoolreizen in groepsverband), ongeacht de organisator

ervan;

• Ten gevolge van natuurrampen, overstromingen, oorlogsgebeurtenissen, stakingen, opstanden, aanslagen, burger- of militaire

onrusten of schade veroorzaakt door oorlogsvoertuigen.

 

Wettelijke informatie

 

De Ethias annulatieverzekering is een een jaarlijks verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias annulatieverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.