Familiale verzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Alle leden van uw gezin zijn overal ter wereld verzekerd.
  • U krijgt een lager tarief indien u een Auto- of Woningverzekering hebt bij Ethias.
  • Decavi 2021

    DECAVI 2021:
    BESTE FAMILIALE
    VERZEKERING*

Voornaamste dekkingen van de Familiale verzekering


Basiswaarborg


De “Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven” verzekert…


Wat?
De materiële schade en/of de lichamelijke schade toegebracht aan derden (= elke persoon die geen deel uitmaakt van uw gezin).

Ook indien deze schade werd veroorzaakt bij gebruik van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals een fiets (al dan niet elektrisch), hoverboard, gemotoriseerde step, monowheel, segway, elektrische rolstoel, ... met een maximumsnelheid van 45km/u voor zover er geen verplichte inschrijving geldt.
Wie?

Uzelf, maar ook iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van uw gezin, en uw huisdieren.


Uw kinderen, tijdelijk van huis verwijderd door hun studies of werk, blijven door uw verzekering gedekt zolang ze gedomicilieerd blijven bij u (gezinsformule).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.  

Waar?
Overal ter wereld
Hoeveel?

 

Verzekerd bedrag

Vrijstelling*

Materiële schade

€ 7.625.611,33

€ 263,84

Lichamelijke schade

€ 26.383.803,49

€ 0

Optionele waarborg Rechtsbijstand

€ 31.773,38

€ 263,84


*Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze werden bepaald volgens de index van 12/2019.

Enkele voorbeelden ...

Voornaamste uitsluitingen


De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid van de familiale verzekering van Ethias komt niet tussen in de volgende gevallen:
- de schade van de verzekerde personen;
- de schade aan toevertrouwde goederen;
- de materiële schade veroorzaakt door vuur, brand, explosie of rook als gevolg van vuur of brand ontstaan in of verspreid door het gebouw waarvan de verzekerde de eigenaar, de huurder of de bewoner is;
- de schade die voortvloeit uit de burgerlijke aansprakelijkheid gewaarborgd door een wettelijk verplichte verzekering (onder meer de schade bedoeld door de wetgeving op de verplichte verzekering voor motorrijtuigen);
- de schade die voortvloeit uit de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt als gevolg van een opzettelijk daad
- de schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie


De optie “Rechtsbijstand” (RB)

De waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid” dekt de schade die u veroorzaakt aan derden. Wanneer u echter zelf het slachtoffer bent, biedt deze waarborg u geen schadevergoeding. In dat geval is de waarborg “Rechtsbijstand” een onmisbare aanvulling in uw contract.


De waarborg “Rechtsbijstand” verzekert u de noodzakelijke juridische bijstand bij iedere discussie, onderhandeling of minnelijke schikking om de door u geleden schade vergoed te krijgen. In sommige gevallen kunt u kiezen voor een bemiddelingsprocedure. Wanneer u voor bemiddeling kiest, is er geen vrijstelling en staat er geen beperking op het bedrag van de tussenkomst.

Bijvoorbeeld : De buurman laat per ongeluk een bloembak vallen op uw veranda en verwondt u daarbij. Omdat de buurman u weigert te vergoeden, zal Ethias stappen ondernemen om uw zaak te winnen.


Als het niet mogelijk is om onderling tot een akkoord te komen, dekt de waarborg “Rechtsbijstand” de kosten van een noodzakelijke juridische procedure. Bovendien kan ze de insolvabiliteit van derden voor haar rekening nemen.


De waarborg “Rechtsbijstand” komt tussen in geval van niet-contractuele geschillen.


Voor de verdediging van uw belangen heeft u de vrije keuze van advocaat en/of expert.

Voornaamste uitsluitingen


De waarborg ‘Rechtsbijstand’ komt niet tussen voor:
- de door u geleden schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie;
- het verhaal voor een rechtsmacht in bestuurszaken;
- boetes en minnelijke schikkingen;
- als de verantwoordelijke niet geïdentificeerd is.


NIEUW: verzekering Rechtshulp van Ethias

 

Met de aparte verzekering Rechtshulp van Ethias beschermt u uzelf tegen dure onkosten bij geschillen in uw privéleven. Meer info >De Ethias Familiale is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.
 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias Familiale, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


* DECAVI-Trofee gepubliceerd op 28 april 2021 op www.decavi.be (categorie Verzekeringen Niet-Leven – BA Privéleven – nr. 1 van de 12 producten in deze categorie).


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.