Elkaar helpen, da’s vooruitgaan


Allemaal samen solidair zijn. Dát is wat ons door deze crisis en lockdown heeft geholpen. Nu is het tijd om - opnieuw samen – ons volle bak in te zetten voor een mooie toekomst.

De voorbije 3 maanden hebben we al sterk ingezet op solidariteit bij Ethias, en dat deden we met een aantal concrete acties:

Voor de zorgsector

Diverse gratis dekkingsuitbreidingen op het gebied van Burgerlijke Aansprakelijkheid, medische BA, schoolverzekeringen, Arbeidsongevallen voor het personeel en de vrijwilligers van de ziekenhuissector opdat zij zich in de beste omstandigheden konden mobiliseren en in alle solidariteit hun werk konden doen.

Voor de actoren in de frontlinie

 • Rode Kruis: Ethias heeft haar structurele ondersteuning van het Rode Kruis vervolledigd via een uitzonderlijke donatie en bovendien deed Ethias ook een oproep tot haar medewerkers om het Rode Kruis te steunen (oproep voor financiële giften en/of bloedgiften) en verspreidde zij de oproep voor donaties ook via haar sociale media.
 • Artsen zonder Grenzen: Ethias schonk specifieke noodhulp aan Artsen zonder Grenzen om een aantal noden rond de COVID-19-crisis in België het hoofd te helpen bieden.

Gezondheidsecosystemen

 • Endotools Therapeutics: (spin-off ULB): deelname aan de gezondheidsecosystemen door de start-up Endotools Therapeutics (ULB) financieel te ondersteunen. Dit biomedische bedrijf heeft specifieke verbindingsstukken ontwikkeld om maskers om te bouwen tot noodbeademingstoestellen voor COVID-19-patiënten. Dankzij de financiële steun van Ethias heeft dit bedrijf een vijftiental ziekenhuizen van een dergelijke nooduitrusting kunnen voorzien.
 • Consortium VUB: deelname aan de gezondheidsecosystemen door financiële steun te verlenen aan het consortium o.l.v. de VUB. Dit consortium brengt de academische en industriële wereld samen om noodmateriaal voor het medisch personeel te leveren, waarbij maskers worden omgevormd tot een beschermingsmiddel voor het personeel dat wordt geconfronteerd met Covid-19. Na enkele dagen waren reeds 500 omvormers besteld.

Onderwijssector

 • Schenking van 1 000 laptops (met koptelefoon en software) aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 Vlaanderen, 420 Federatie Wallonië-Brussel en 30 Duitstalige Gewest).
 • Groepsinitiatief van Ethias-NRB om de digitalisering van het onderwijs te ondersteunen en te versterken en het nieuwe schooljaar in september voor te bereiden.

Voor onze verzekerden

We hebben onmiddellijk enkele maatregelen afgekondigd om de betaling van premies in de eerste maanden makkelijker te maken:


 • Vereenvoudiging van de betalingsvoorwaarden via een mededeling die systematisch bij de vervaldagberichten werd gevoegd.
 • Opschorting van alle aanbevolen premie herinneringen.
 • Aanpassing van de voorwaarden van het autoverzekeringscontract buiten de gebruikelijke vervaldagen om zo de premie te verlagen: overschakelen naar tarief < 10.000 km, korting op de omniumformule, opschorting van bepaalde optionele waarborgen.

Annuleringsverzekering:

financiële tussenkomst voor de hele portefeuille.
 • Forfaitaire compensatie voor de vermindering van het "reis"-risico tijdens de lockdown en tijdens de inperkingsmaatregelen:

  Tijdelijke formule: een voucher die twee jaar geldig is en overeenkomt met de premie die is betaald voor een reis gepland tussen 13 maart en het einde van de maatregelen die de oorspronkelijk geplande reis verbieden.


  Jaarformule: korting van 2 maanden op de volgende premie bij de hernieuwing van het contract.

Huurdersverzekering:

financiële tussenkomst voor klanten die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht door COVID-19.
 • Tenlasteneming van een bedrag gelijk aan één maand huur met een maximum van € 500 voor de verzekerden met een BA-huurdersverzekering afgesloten bij Ethias voor een gezin waarin één van de partners of (feitelijke/wettelijke) samenwonenden tijdelijk werkloos is wegens overmacht door COVID-19 (ten minste één dag - geen andere vereiste in dit verband). Met deze maatregel willen we huurders helpen (op aanvraag en op vertoon van een attest) die geen enkele sectorale steunmaatregel genieten.

Autoverzekering:

financiële tussenkomst voor klanten die tijdelijk werkloos zijn.
 • Korting van 2 maanden op de jaarpremie (BA + bijkomende waarborgen incl.), toe te passen op de volgende premie bij de hernieuwing van het contract voor de verzekeringnemer die tijdelijk werkloos is wegens overmacht door COVID-19 (ten minste één dag - geen andere vereiste in dit verband). Het doel van deze maatregel is om onze verzekerden te ondersteunen na koopkrachtverlies (op verzoek en op vertoon van een attest).

De maatregelen m.b.t. de BA huurder en de autoverzekering zullen ook worden uitgebreid naar de zelfstandigen en vrije beroepen, op voorwaarde dat de personen die bij ons een aanvraag indienen, kunnen aantonen dat zij een specifieke steunmaatregel van een regionale overheid genieten.

Voor onze medeburgers

Solitair - Solidair: één letter en toch een wereld van verschil. Twee contrasterende begrippen die in deze moeilijke tijden samensmelten. Bij Ethias richten we ons op wat echt belangrijk is: beschikbaar zijn voor elkaar, zelfs op afstand. App4You is een online platform waarop vrijwilligers en hulpbehoevenden zich kunnen aanmelden. Vraag en aanbod worden automatisch gecombineerd. Het platform is voor iedereen toegankelijk en volledig gratis, evenals de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Schade waarvoor Ethias de premie betaalt.