Lerarenverzekering - Academic

Waarom Ethias kiezen?

  • Unieke, specifieke verzekering voor leerkrachten, opvoeders en directieleden
  • Bescherming tegen de gevolgen van agressie
  • Geen vrijstelling

  • Bij Ethias krijgen leerkrachten talrijke kortingen en gratis dienstverlening
    Interesse in dit aanbod? Meer weten? >

Voornaamste dekkingen
Ethias Academic


Basiswaarborg

De lerarenverzekering Academic dekt…

Wat?

Burgerlijke Aansprakelijkheid

We dekken materiële en lichamelijke schade die onderwijzend personeel (of hun leerlingen) berokkenen aan derden in het kader van hun beroepsactiviteit. Ook para- of naschoolse activiteiten en privé-lessen zijn gedekt.

Voornaamste uitsluitingen (BA)
We dekken geen :
- schade aan kleding, brillen, ruiten, spiegels, roerende en onroerende goederen;
- schade gedekt door een verplichte BA verzekering (bv. BA Auto)

Gewelddaden

We komen financieel tussen bij gewelddaden waarbij onderwijzend personeel het slachtoffer is tijdens het beoefenen van hun beroep.

Voorbeelden:
- tussenkomst in de medische kosten gedurende één jaar, even hoog als die van het RIZIV en uitbetaald na de tussenkomst van uw mutualiteit;
- vergoeding in geval van blijvende invaliditeit of overlijden, en zelfs in geval van materiële schade (met uitzondering van voertuigen).  


Voornaamste uitsluitingen (Gewelddaden)
We dekken geen gewelddaden die ontstaan :  
- door diefstal, vandalisme en schade veroorzaakt aan voertuigen ;
- onrechtstreeks door burgeroorlogen, stakingen, … ;
- rechtstreeks door deelname aan ruzies, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen, … 

Rechtsbijstand


Ethias vergoedt uw gerechtskosten als er bijvoorbeeld een proces tegen u wordt aangespannen naar aanleiding van een deliberatie, een klassenraad of betwiste examenresultaten of wanneer u de gevolgen van een schadegeval (waarvan u het slachtoffer werd)  op de aansprakelijke derde(n) wilt verhalen.

Om de lange procedures te vermijden, kunt u ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat. 

Wie?
Uzelf, als u een leerkracht, opvoeder of lid van de schooldirectie bent

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
Waar?
Overal (binnen of buiten de school)
Wanneer?
Tijdens het uitoefenen van uw ambt
Hoeveel?
 

Verzekerde bedragen

Vrijstelling

Burgerlijke Aansprakelijkheid Lichamelijke schade

€ 2.478.935,25
per slachtoffer

€ 0

Burgerlijke Aansprakelijkheid
Stoffelijke schade

€ 247.893,52 
per schade

€ 0

Medische kosten
ten gevolge van een gewelddaad

1x uitkering RIZIV na
tussenkomst mutualiteit
in de loop van één jaar

€ 0

Stoffelijke schade
ten gevolge van een gewelddaad

€ 1.239,47

€ 0

Blijvende invaliditeit of overlijden
ten gevolge van een gewelddaad

€ 24.789,35

€ 0

Rechtsbijstand

€ 12.394,68

€ 0*

*De besprekingen, onderhandelingen en minnelijke regelingen die door de Dienst Rechtsbijstand worden gevoerd zijn onbeperkt inzake bedrag. Onze tussenkomst is beperkt tot 100 % van de financiële omvang van het geschil en tot 12 394,68 euro per schadegeval.


Optie: Academic Plus


Deze optie verzekert didactisch materiaal dat wordt gebruikt tijdens schoolactiviteiten en privé-lessen tegen risico’s van vernieling, brand en diefstal.

Onder didactisch materiaal verstaan we alle voorwerpen waarvan de verzekerde eigenaar of huurder is, en hij meebrengt naar de plaats waar de schoolactiviteiten plaatsvinden, met het oog op de opleiding en vorming van de leerlingen*.

De aankoopwaarde van dit materiaal mag niet hoger zijn dan € 3.000.


*Uitgezonderd dieren, mobiele telefoons, navigatietoestellen, MP3-spelers, films, informatiedragers in het algemeen, CD’s en DVD’s, geld of andere betaalmiddelen, fietsen, juwelen, uurwerken en voertuigen.
 

 

Verzekerde bedragen

Vrijstelling


De tussenkomst wordt als volgt berekend :

Elektronisch of technologisch materiaal (incl. elektrische muziekinstrumenten): 
aankoopwaarde - 1,5% per maand  afschrijving vanaf de eerste maand;

Kunst, boeken en akoestische muziekinstrumenten : aankoopwaarde

Alle andere verzekerbare voorwerpen : werkelijke waarde
max. € 2000

per schade
 
10 % van het schadebedrag

min. € 50 / max. € 125 


Voornaamste uitsluitingen
We dekken geen :
- tweedehands materiaal;
- slijtage, langzaam verval, eigen gebrek of de slechte werking van het materiaal;
- het verlies, de verdwijning of het vergeten van verzekerde voorwerpen;
- diefstal van verzekerde voorwerpen uit een (tijdelijk) onbeheerde auto, tent of caravan, maar ook uit een gemeenschappelijke slaapzaal.


Bijkomende activiteiten

Als u op eigen initiatief activiteiten ontplooit buiten het kader van uw functie, en zelfs buiten uw normale werkuren (excursies, buitenschoolse activiteiten, cursussen), hoeft u geen bijpremie te betalen. U bent perfect verzekerd voor de standaardpremie.

Als u echter bijkomende activiteiten uitoefent die georganiseerd en vergoed worden door een club of vereniging, en u wilt ook daar de waarborgen van Academic genieten, dan dient u deze activiteiten te vermelden op uw aanvraagformulier. Ethias zal u dan een aangepast verzekeringscontract voorstellen.

 

Wettelijke informatie

 

De Ethias lerarenverzekering Academic is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias lerarenverzekering Academic, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.