Digital Omnium

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Eén contract voor alle gsm’s, smartphones, tablets en laptops van uw gezin
  • Volledige dekking (smartphone omnium) van toestellen tot ze 5 jaar oud zijn
  • Dekking in België en overal ter wereld

Voornaamste dekkingen
Digital Omnium


Basiswaarborg

Digital Omnium dekt… 

Wat?
Alle gsm’s, smartphones, tablets en laptops van het gezin, voor zover ze geen 5 jaar oud zijn en aangekocht werden binnen de EU.
Tegen wat?
Brand, accidentele materiële schade, diefstal en frauduleuze oproepen na de diefstal.
Waar?
Overal ter wereld.
Wanneer?
Op elk moment.
Hoe?

Maximum 2 schadegevallen per jaar.
Maximum € 1.200 per schadegeval, ongeacht het aantal toestellen.

Leeftijd van het toestel Schadevergoeding Vrijstelling
Minder dan 1 jaar Indien het toestel nog te herstellen is: de herstelkost, met als maximum de aankoopprijs van het toestel.

Indien het toestel niet meer te herstellen is: de aankoopprijs van het toestel.
€ 50
Tussen 1 en 5 jaar Indien het toestel nog te herstellen is: de herstelkost, met als maximum de aankoopprijs van het toestel, verminderd met een afschrijving van 1,5% per maand vanaf de 13e maand.

Indien het toestel niet meer te herstellen is: de aankoopprijs van het toestel¸verminderd met een afschrijving van 1,5% per maand vanaf de 13e maand.
€ 50

De kosten voor frauduleuze oproepen bij een gedekt schadegeval zijn gedekt tot € 250.

Voornaamste uitsluitingen


Voor Digital Omnium van Ethias wordt geen enkele van de volgende situaties ten laste genomen:
- Toestellen die ter beschikking zijn gesteld door een werkgever of een organisatie;
- Alle accessoires die met het toestel verband houden;
- Software die niet noodzakelijk is voor de besturing van het toestel.
Bij accidentele materiële schade zijn niet gedekt:
- De schade van elektrische of mechanische aard ten gevolge van een gebrek of fout in de materialen, in de constructie of in de montage;
- De schade waarvoor de verzekerde zich kan beroepen op de waarborg van de fabrikant/constructeur;
- De schade aan of het verlies van het toestel van zodra het aan een vervoerder of firma is afgegeven met het oog op een herstelling of aanpassing;
- De schade te wijten aan een gebrek of een fout van het toestel en die reeds geheel of gedeeltelijk bestond bij het sluiten van de overeenkomst of het in werking treden van de waarborgen;
- De schade van louter esthetische aard, zoals krassen, verkleuring, barsten … die de goede werking van het toestel niet belemmert;
- De schade te wijten aan de normale slijtage van het verzekerde toestel;
- De schade aan een toestel waarvan het serienummer onleesbaar of gewijzigd is;
- De schade veroorzaakt door het netwerk of door gegevensdragers (virus, informaticafraude ...);
- De schade aan media of informatiedragers evenals de kosten voor wedersamenstelling van de informatie en de bijkomende exploitatiekosten.
Bij diefstal zijn niet gedekt:
- Het loutere verlies van een toestel;
- De schade ingevolge diefstal indien voor deze diefstal geen aangifte bij de politie werd gedaan;
- De diefstal zonder braak uit een wagen.

 

Wettelijke informatie


Lees aandachtig onze algemene voorwaarden en de infofiche voor je een Digital Omnium afsluit. Je vindt ze gratis op ethias.be en in onze kantoren.

 

Digital Omnium, een alle risico’s verzekering, is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.