Sportverzekering

Waarom Ethias kiezen?

  • Volledige dekking : lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid
  • Een ruime waaier van verzekerbare sporten
  • Dekking van hartfalen

Voornaamste uitsluitingen
Sportverzekering


Basiswaarborg

De Sportverzekering dekt…

Wat?
Naast de behandelingskosten en een kapitaal bij overlijden of bestendige invaliditeit,  ook uw burgerlijke aansprakelijkheid als sportbeoefenaar.
Wie?
U, als amateur sportbeoefenaar.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
Waar?
In de gehele wereld
Wanneer?
Wanneer u individueel of in groep sport beoefent, al dan niet in clubverband
Hoeveel?
 

Verzekerde bedragen 

Vrijstelling
Burgerlijke aansprakelijkheid: lichamelijke schade

€ 25.053.531,89
per schadegeval

€ 0
 
Burgerlijke aansprakelijkheid:
materiële schade

€ 1.252.676,59
per schadegeval

€ 250,54

 
Overlijden
 

€ 7496,81
 

€ 0
 
Bestendige invaliditeit
 

€ 14873,61
 

€ 0
 
Behandelingskosten

 
100% Tarief ZIV* tot 1 jaar
 
€ 0

 


De gewaarborgde bedragen in BA en de vrijstelling zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer (indexcijfer van 01/01/2017).

* Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Voornaamste uitsluitingen


- De schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijke verplichte verzekering.
- Schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen, die aan de verzekerde zijn toevertrouwd, die hem toebehoren, door hem gehuurd of bewerkt worden.
- De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de ouderdom van zestien jaar heeft bereikt en schade heeft veroorzaakt hetzij opzettelijk, hetzij ingevolge dronkenschap of een analoge staat te wijten aan het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.
- Schade als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van burgeroorlog of buitenlandse oorlog, opstand, staking of van elke gewelddaad tegenover de overheid.
- De contractuele aansprakelijkheid, d.w.z. die welke voortspruit uit een overeenkomst, belofte of persoonlijke verbintenis, zelfs indien de verplichting tot schadevergoeding op de artikels 1382 tot 1385 van het Burgerlijk Wetboek of op soortgelijke buitenlandse wetsbepalingen berust.
- Schade welke zou veroorzaakt worden aan kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van andere beoefenaars.
- Schade die normaal voorzien en vermeden kan worden wanneer zij het gevolg is van de aard zelf van de beoefende sport(en).
- Schade veroorzaakt bij het gebruik van vliegtuigen, helikopters en onderzeeërs.

Waarborg 'Een hart voor sport'


'Een hart voor sport' dekt hartfalen en beroertes in het kader van de sportactiviteit.  

De waarborg 'Een hart voor sport'* is uitsluitend van toepassing voor de hartproblemen die zich plots uiten:

- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten

- ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit

- ofwel op de normale terugweg van de verzekerde activiteit naar de woonplaats.
 

*Alleen wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het manifesteren van het hartprobleem of de beroerte laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis.

 

Wettelijke informatie


De Ethias sportverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias sportverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.