MiFID richtlijnen

Op 30 april 2014 is de Wet Twin Peaks II in werking getreden. Op basis van deze Wet worden een aantal van de gedragsregels van de Europese MiFID richtlijn, die al van toepassing zijn voor de banksector, ook van toepassing voor de verzekeringssector. Op deze manier wordt een  grotere coherentie tussen de verschillende regelgevingen bewerkstelligd en de bescherming van de cliënt verhoogd.
De verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen zijn verplicht om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van hun cliënten. Dit principe vormt ‘het fundament’ waar de verschillende gedragsregels en organisatorische verplichtingen in ondergebracht kunnen worden. 

Concreet dient Ethias de volgende principes in acht te nemen :

Zorgplicht
(Know your Customer)
De dienstverleners moeten zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te behartigen. In dat kader moeten zij inlichtingen verzamelen omtrent de kennis en de ervaring van de cliënt.

In het geval van advies moeten zij inlichtingen verzamelen over de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt. 
Informatieplicht
(Inform your Customer)
De dienstverleners moeten, vóór het afsluiten van een contract, de cliënt op duidelijke, correcte en niet misleidende wijze inlichten over de aangeboden verzekeringscontracten alsook over de dienstverlener.
Beleid inzake belangenconflicten Les prestataires de services doivent élaborer des procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’avoir des conséquences dommageables pour les clients.

Zorgplicht - Know your customer

Indien u wil investeren in een spaar- of beleggingsverzekering kan Ethias:

 • u advies geven, of
 • zich beperken tot het beoordelen of het contract dat u wenst af te sluiten voor u passend is.

  Indien u advies wenst om een spaar- of beleggingsverzekering af te sluiten zal er eerst een geschiktheidstoetsing worden uitgevoerd door uw adviseur. Hij zal een vragenlijst invullen en u bevragen over uw kennis en uw ervaring, uw financiële situatie alsook over uw spaardoelstellingen. Enkel wanneer deze vragenlijst volledig ingevuld is, zal uw adviseur uw profiel kunnen opstellen en u advies kunnen geven.

  Indien u geen advies wenst, indien u de vragenlijst niet wil beantwoorden of bij verkoop op afstand zal Ethias aan het einde van een vragenlijst over de controle van de passendheid van het contract beoordelen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om de risico's verbonden aan het contract dat u wenst af te sluiten te begrijpen.

Beleid inzake belangenconflicten

Om de beste producten en diensten te leveren moeten de ondernemingen die actief zijn in de verzekeringssector alle belangenconflicten tussen hen en hun verzekerden en/of tussen verzekerden vermijden. Ethias nv is een verzekeringsonderneming die actief is op de Belgische financiële markt. Als verzekeringsagent verdeelt zij ook levensverzekeringsproducten van Integrale.

Ethias nv is mogelijkerwijs blootgesteld aan belangenconflicten die voortvloeien uit de beoefening van deze verschillende activiteiten. Aangezien Ethias de bescherming van de belangen van haar verzekerden als een essentiële prioriteit beschouwt, stelde zij een beleid voor het voorkomen van belangenconflicten op. Dit beleid beschrijft de verschillende conflicttypes, de te volgen procedures en de maatregelen die moeten worden genomen om deze conflicten, indien zij zich zouden voordoen, te beheren.  

Meer info over het beleid inzake belangenconflicten van Ethias

Bijkomende inlichtingen

Communicatietalen

Alle communicatie met onze verzekerden gebeurt in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de verzekerde. Al onze documenten (offerte, verzekeringsvoorstellen, algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, enz.) zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Communicatiewijze

Wij communiceren met onze verzekerden via verschillende kanalen:

Ethias nv is toegelaten als verzekeringsonderneming onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007).

Ethias nv is ook een verzekeringstussenpersoon. Ethias is ingeschreven in het FSMA-register onder het nummer 14101A en treedt op als verzekeringsagent van Integrale.

De NBB en de FSMA zijn de controleautoriteiten van de verzekeringsondernemingen en van de verzekeringstussenpersonen:
FSMA
Congresstraat 12 - 14 te 1000 Brussel
FSMA

NBB
de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel
NBB

Aard en risico's van de beleggingsverzekeringen

Het sparen/beleggen via een levensverzekeringscontract

Enkele specifieke definities voor de levensverzekering :  

 • De verzekeraar is diegene die de dekking van de verzekering op zich neemt
 • De verzekeringsnemer is diegene die het contract afsluit en die de rechten en verplichtingen ervan op zich neemt
 • De verzekerde is diegene op wiens hoofd het contract berust
 • De begunstigde is diegene die aanspraak kan maken op de verzekerde voordelen bij opeisbaarheid ervan
 • Het verzekerde kapitaal bij overlijden is het bedrag dat betaalbaar is aan de begunstigde in uitvoering van het contract, in het geval van overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum
 • Het verzekerde kapitaal bij leven is het bedrag dat betaalbaar is aan de begunstigde in uitvoering van het contract, in het geval van leven van de verzekerde op een bepaalde datum

Tak 21 - Tak 23

Tak 21 - Tak 23? Wat zijn de verschillen en de karakteristieken van de levensverzekeringen die onder een of andere tak vallen?  

Om meer hierover te weten, in duidelijke en transparante woorden, stellen wij de officiële informatie op Wikifin.be, website gepubliceerd door de FSMA, de Autoriteit voor financiële diensten en markten, ter beschikking.

Klik op onderstaande links:

Vergoeding

In het kader van de overeenkomst afgesloten tussen Ethias (verzekeringsagent) en Integrale (de verzekeraar) betaalt deze laatste vergoedingen aan Ethias om haar toe te laten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan haar clienteel.

Meer info over de vergoeding van Ethias als verzekeringsagent