Infofiche : Werkkledij in de zomer - Bescherming en zichtbaarheid

Nu de zomer nadert en de temperaturen geleidelijk aan stijgen, rijst vaak de vraag of werkkledij niet wat lichter mag: zijn shorts en T-shirts met korte mouwen toegestaan?

 

Om deze kwestie vanuit het oogpunt van welzijn op het werk te benaderen, is het van essentieel belang dat men zich baseert op de risicoanalyse die aan de basis ligt van de keuze van de preventieve maatregelen.

Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen werkkleding zonder specifieke beschermende functie en kleding die een mate van bescherming biedt tegen een of meer risico's; deze kleding wordt dan als een PBM beschouwd. Men spreekt gewoonlijk over beschermkledij.

 

Wettelijke verplichtingen van de werkgever (Codex - Boek IX - Titel 3):

De werkgever stelt gratis werkkledij ter beschikking (PBM) en zorgt voor de reiniging en het onderhoud ervan.

De werknemers moeten deze kledij dragen, zodra de risicoanalyse aantoont dat er gevaar is op bevuiling of op gelijk welke ander risico. Merk op dat het voor bepaalde beroepen van openbare orde meestal om gestandaardiseerde uniformen gaat.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (Codex - Boek IX - Titel 2, bijlage IX.2-2):

Er zijn activiteiten waarvoor beschermkledij verplicht is, gelijk welk het resultaat van de risicoanalyses is:

 • werkzaamheden in riolen, kuilen, kelders...,
 • werkzaamheden bij slecht weer en koude,
 • werkzaamheden met blootstelling aan chemische of biologische stoffen,
 • werkzaamheden met blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen,
 • werkzaamheden met blootstelling aan hitte van technologische oorsprong.

 

In deze specifieke gevallen denken we bijvoorbeeld aan jobs in de metaal- en glasindustrie en bij de brandweer.

 

Voor de activiteiten op of langs de openbare weg heeft de wetgever de signalisatiekledij als bijzonder PBM gespecificeerd.

 

Deze verschillende elementen tonen aan dat er een verband bestaat tussen de risico's inherent aan de taken van de werknemer en aangepaste beschermingskledij.

 

Invloed van het klimaat

 

Wat betreft de warmte van klimatologische oorsprong is het noodzakelijk die te integreren in de eerste risicoanalyse en dus rekening te houden met een gecombineerd globaal risico.

 

Wat zegt de regelgeving hierover?

 

(Codex –Boek V – Titel1 ) 

Art.V.1-1

“De werkgever voert een risicoanalyse uit van de thermische omgevingsfactoren van technologische of klimatologische aard die aanwezig zijn op de arbeidsplaats”

 

Wat betreft de blootstelling aan warmte vastgesteld op basis van de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature) zijn de actiewaarden voor blootstelling:

 • 29 voor zeer licht of licht werk;
 • 26 voor halfzwaar werk;
 • 22 voor zwaar werk;
 • 18 voor zeer zwaar werk.

 

Deze getallen stellen geen graden Celsius voor, maar een waarde die rekening houdt met verschillende klimatologische parameters: de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid en de thermische straling.

 

De preventieve maatregelen worden gekozen overeenkomstig de algemene preventiebeginselen waarbij (voor de warmte van klimatologische oorsprong) voorrang gegeven wordt aan:

 1. de vermindering van de warmte door technische maatregelen (zonneschermen ...)
 2. de vermindering van de werklast door de aanpassing van uitrustingen en werkmethodes
 3. de vermindering van de duur of intensiteit van de blootstelling
 4. de aanpassing van de werkuren en de organisatie van het werk
 5. de terbeschikkingstelling van frisdrank

 

Welke werkkledij bij werkzaamheden in groenzones langs de weg tijdens de zomer?

 

Laten we de risicoanalyse toepassen door bovenstaande redenering te volgen:

 

Voornaamste risico’s verbonden aan het verwijderen van struikgewas:

 • Risico op aanrijding door voertuigen of andere derden
 • Risico op projectie in het gezicht of tegen het hele lichaam
 • Risico verbonden aan de fauna en flora (met name de ziekte van Lyme)
 • Risico op verbranding (thermische machines)
 • Valrisico op de begane grond
 • Geluidsrisico
 • Risico verbonden aan trillingen
 • Risico verbonden aan het gewicht van de machine

 

 

 

 

Klik hier om onze infofiche te raadplegen