Het huurcontract: wat verandert er in Wallonië?

Het huurcontract: wat verandert er in Wallonië?
Image(s) licensed by Ingram Image
Vanaf nu bepaalt elk gewest zijn eigen woonbeleid. Woont u in Wallonië? Dan zal dit artikel u beslist interesseren! Zo veranderen er vanaf 1 september heel wat regels, ook in de huurwetgeving. Bekijk hier wat er verandert.
Alle wijzigingen in vogelvlucht

De overeenkomst moet op papier
Vanaf september is een schriftelijke huurovereenkomst verplicht. Ze is bovendien duidelijker en bevat een aantal minimale vermeldingen, net als de rechten en plichten van elke partij. Daarnaast mogen in de toekomst huurprijzen alleen worden geïndexeerd als de contracten volgens de regels werden geregistreerd.

Wat met nieuwe woonvormen?
Verblijven zoals blokhutten, wooncontainers, mobiele woningen, joerten, woonboten en caravans zijn tegenwoordig heel populair. Maar niemand weet eigenlijk goed hoe het hiermee op juridisch vlak zit. Vanaf september worden ook deze woonvormen opgenomen in de wetgeving en is een schriftelijke huurovereenkomst noodzakelijk.

Een wanbetaler? Nee, bedankt.
Het principe dat de eigenaar zelf kan kiezen aan wie hij zijn onroerend goed verhuurt, blijft uiteraard van kracht. Maar om discriminatie te voorkomen mag de eigenaar in de nieuwe wetgeving 8 gegevens of bewijsstukken aan zijn toekomstige huurder vragen:

 1. Identiteit (via een kopie van de identiteitskaart, verblijfskaart of reispas)
 2. Contactgegevens
 3. Adres, bijv. via een officieel document van de gemeente/stad of een elektriciteitsfactuur.
 4. Geboortedatum
 5. Gezinssituatie
 6. Burgerlijke staat
 7. Bedrag van de inkomsten
 8. Betaalbewijs van de drie laatste maanden huur, via een kopie van de rekeninguittreksels.

Plaatsbeschrijving = key
De woning moet beantwoorden aan de minimumvereisten op het gebied van gezondheid, veiligheid en comfort. Er moet ook een plaatsbeschrijving worden opgemaakt voor de nieuwe huurder in de woning zijn intrek neemt.

Verplichte brandverzekering voor de huurder
Tot nu toe was dit niet verplicht. Vandaag stelt de nieuwe wetgeving dat de huurder zijn huurdersaansprakelijkheid moet dekken zodra hij de woning betrekt. Als hij schade toebrengt aan het gehuurde goed kan hij op die manier een beroep doen op zijn verzekering voor de herstellingen. Heeft u nog geen huurdersverzekering? Doe een simulatie om uw prijs te berekenen.

Als de huurder deze verplichting niet nakomt, kan de eigenaar dankzij de nieuwe huurwet een dergelijke verzekering afsluiten en de kosten ervan doorrekenen aan de huurder. De franchise is dan voor rekening van de huurder als hij aansprakelijk wordt gesteld.

Tip:

Gaat u uw woning verhuren? Denk eraan om uw gebouw goed te verzekeren met een Woningverzekering speciaal voor eigenaars.

Opzegtermijn: een heel pak duidelijker
Voor de klassieke huurcontracten is de regel eenvoudig: de opzegtermijn bedraagt 3 maanden voor de huurder (met schadevergoeding tijdens de eerste 3 jaren) en 6 maanden voor de eigenaar. De periode start op de 1e dag van de maand die volgt op de kennisgeving. Maar er zijn ook andere regelingen mogelijk mits de eigenaar ermee instemt. Bijvoorbeeld, als u een andere huurkandidaat vindt vóór het einde van de opzegtermijn.

Komt de huurder plots te overlijden? In dat geval kan de huurovereenkomst na 3 maanden ontbonden worden of overgedragen aan een medebewoner. Het is wel belangrijk dat deze persoon al meer dan 6 maanden voor het overlijden in deze woning gedomicilieerd is.

Uw appartement onderverhuren of overdragen?
Dat is mogelijk, maar alleen met de voorafgaande toestemming van de eigenaar. U kunt dus niet meer stil en ongemerkt onderverhuren of de huurovereenkomst overdragen. Bovendien moet er een tussentijdse plaatsbeschrijving worden opgesteld.

Ook veranderingen voor huurcontracten van korte duur
Elke partij kan voortaan de overeenkomst voortijdig beëindigen door middel van een opzegperiode van 3 maanden en de betaling van 1 maand schadevergoeding. Eén klein verschil: de huurder kan dit op elk ogenblik doen, de eigenaar pas na 1 jaar. En wat als het u zo goed bevalt in uw huurwoning dat u eigenlijk geen zin heeft om na 1 jaar te vertrekken? Goed nieuws! Het is voortaan mogelijk om uw huurcontract verschillende keren te verlengen aan dezelfde voorwaarden. Zonder evenwel de maximumperiode van 3 jaar te overschrijden.

Let op, een andere aanpassing is dat huurovereenkomsten van korte duur voortaan ook moeten geregistreerd door de verhuurder.
Huurovereenkomst ondertekend? Hier zijn de sleutels van uw nieuwe woning.
Gezamenlijk huren: een voor allen, allen voor een!
De nieuwe huurovereenkomst is eenvoudiger, maar iets bindender: er is voortaan maar één huurcontract voor alle medehuurders en iedereen wordt geacht de huisregels te respecteren die in het Medehuurpact  vermeld staan.
Bovendien is elke medehuurder solidair met de andere. Dat wil zeggen dat als iemand zijn huur niet betaalt, de anderen dit bedrag voor hun rekening moeten nemen. Wil iemand niet langer medehuren? Dat kan als hij een opzegtermijn van 2 maanden zonder schadevergoeding in acht neemt. Maar hij moet wel een nieuwe huurder zien te vinden … waarmee de groep akkoord gaat. De verhuurder kan ook de overeenkomst beëindigen als de helft van de medehuurders die het oorspronkelijke huurcontract ondertekenden intussen weg zijn.
Kot huren? De nieuwe regelgeving in Wallonië

Het studentenkot krijgt meer waardering
Het nieuwe studentenhuurcontract sluit beter aan bij het studentenleven van vandaag (Erasmus, stages in een andere stad …) en wordt afgesloten voor een maximumduur van 12 maanden. En het is verlengbaar in onderlinge overeenstemming.

Wat verandert er voor kotstudenten?

 1. Ze moeten bewijzen dat ze student zijn. Logisch toch?
 2. Ze kunnen de huurovereenkomst met een jaar verlengen tegen dezelfde huurprijs.
 3. Ze kunnen altijd de huurovereenkomst opzeggen op voorwaarde dat ze de verhuurder 2 maanden op voorhand verwittigen. Er is wel één uitzondering: het contract na 15 maart opzeggen om de betaling van de zomermaanden te vermijden is uitgesloten.
 4. In geval van een vervroegde contractbeëindiging moeten ze een schadevergoeding ter waarde van 3 maanden huur betalen.
 5. Er is evenwel geen vergoeding verschuldigd in 3 gevallen: a) als ze hun huurovereenkomst overdragen aan een andere student na toestemming van de verhuurder, b) als de persoon die in hun onderhoud voorziet, overlijdt (vaak vader-moeder), of c) als ze hun opleiding stopzetten (opgeven, niet-ontvankelijkheid of weigering van inschrijving door de onderwijsinstelling).
 6. Als de eigenaar hiermee akkoord gaat, kunnen ze hun kot onderverhuren aan een andere student wanneer ze voor meer dan een maand naar het buitenland gaan. Denk aan een Erasmus-programma of een stage in het buitenland.
 7. Als de eigenaar een goed aan meerdere studenten wil verhuren moet er een medehuurpact worden opgemaakt. Maar als hij liever een studentenhuurovereenkomst verkiest, moet elke student afzonderlijk een contract met hem afsluiten.

Wanneer gaat de nieuwe regelgeving rond huurcontracten van start?Vanaf 1 september 2018. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al nieuwe regels rond huren ingevoerd in januari 2018. In Vlaanderen zullen de nieuwe maatregelen pas in 2019 in werking treden.

Bekijk het complete overzicht van alle wijzigingen in Wallonië.
Woont u in Brussel?

Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.