Een vraag?

Ethias Alle risico’s elektronica

BESCHERM HET INFORMATICAMATERIAAL VAN UW ORGANISATIE
 • Vergoeding in nieuwwaarde op basis van de opgegeven waarde
 • Dekking van het risico “Natuurrampen”
 • Principe van “Alle risico’s behalve...”: de risico’s die niet expliciet worden uitgesloten, zijn gedekt

Ethias Alle risico’s elektronica

Hebt u al eens geteld hoeveel elektronische apparaten er in uw organisatie aanwezig zijn? Computers, tablets, printers... Elektronica is alomtegenwoordig in uw professionele leven.


En als een schadegeval (brand, waterschade, vandalisme...) deze apparaten volledig of gedeeltelijk beschadigt, wat zijn dan de gevolgen voor uw organisatie?


Mogelijk een stopzetting van de activiteiten, de klantenservice, de productie, de boekhouding, de administratie...


Dek deze risico’s met een verzekering Alle risico’s elektronica die de kosten ten laste neemt om het beschadigde materiaal te herstellen of te vervangen.


De brandverzekering dekt niet systematisch de inhoud van de verzekerde gebouwen, noch de gedekte risico’s via een polis alle risico’s.

De verzekering verzekert

De verzekering Alle risico’s elektronica van Ethias verzekert…

Al het informatica- en elektronisch materiaal dat eigendom is van uw organisatie of dat aan haar ter beschikking gesteld wordt tegen alle materiële schade, voor zover die onvoorzienbaar en plotseling is, en tegen diefstal.


Welk materiaal is verzekerd?


Elektronisch materiaal omschreven in de speciale voorwaarden: audiovisuele, informatica- en kantoorapparatuur en toestellen voor telefonie...

Voorbeelden:

 • pc’s, scanners, printers, routers
 • tablets
 • faxtoestellen, telefooncentrales, vaste telefoontoestellen
 • projectors, videoprojectors, schermen
 • ...

Wie kan de verzekering afsluiten?

Wie kan de verzekering afsluiten?

Elke openbare entiteit of elke onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in België ligt.

Welke risico's zijn verzekerd?

Welke risico's zijn verzekerd?

De verzekering Alle risico’s elektronica van Ethias verzekert al uw informatica- en elektronisch materiaal tegen materiële schade en verliezen als gevolg van:

 • Diefstal met braak, met geweld of bedreiging op een van uw personeelsleden
 • Diefstal uit een voertuig (onder bepaalde voorwaarden zoals hierna vermeld)
 • Brand, ontploffing
 • Bliksem, storm
 • Kortsluiting
 • Waterschade
 • Natuurrampen: overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen
 • Onhandigheid en onervarenheid van uw
 • Personeelsleden of van derden
 • Kwaad opzet en vandalisme

 

De schade wordt vergoed in nieuwwaarde, rekening houdend met een vrijstelling en met de tussenkomstlimieten die bepaald worden bij de ondertekening van het contract.


De vrijstelling bedraagt over het algemeen € 125 per schadegeval (behalve in bijzondere gevallen: gebouwen die niet beveiligd zijn door een alarmsysteem, diefstal uit een voertuig...).

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal als het materiaal zich onbewaakt buiten bevindt of in een ruimte die niet op slot is.
 • Diefstal uit een voertuig dat zich onbewaakt op de openbare weg bevindt:
  • als het materiaal zich, tussen 5.00 en 22.00 u., niet in de koffer van het afgesloten voertuig bevindt;
  • tussen 22.00 en 05.00 u., gelijk waar het materiaal zich (binnen in de wagen) bevindt.
 • De esthetische schade.
 • Normale slijtage.
 • De schade veroorzaakt aan verwisselbare informatiedragers (DVD, CD, USB-sticks, externe harde schijven, geheugenkaarten...).
 • De schade te wijten aan gebreken of fouten die reeds bestonden bij het sluiten van de verzekering en die door de verzekerde gekend waren of het moesten zijn.
 • De schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met een arbeidsconflict of een aanslag.
 • De schade te wijten aan een gebruik waarvoor de voorwerpen niet bestemd zijn, aan experimenten of proeven. Het nazien van de goede werking wordt niet als proef beschouwd.

Optionele waarborgen

Optionele waarborgen

 • Optie "Wedersamenstellingskosten van de informatie"


  Deze waarborg dekt de onderzoekskosten om de gegevens te verzamelen en de kosten voor de invoer van deze gegevens op nieuwe dragers, voor zover ze het gevolg zijn van een gedekte schade.

 • Optie "Bijkomende bedrijfskosten"


  Is uw verzekerd elektronisch materiaal beschadigd en kan uw organisatie haar activiteiten niet verderzetten?


  Dankzij de waarborg “Bijkomende bedrijfskosten” kan uw organisatie haar activiteiten behouden en verderzetten door:

  • de huur van een installatie/een vervangingstoestel
  • tussenkomst in de kosten voor:
   • de extra uren die uw eigen personeel gepresteerd heeft;
   • de tijdelijke aanwerving van extra personeel;
   • de uitbesteding van het werk aan derden;
   • de verplaatsing van een deel of het geheel van de installatie naar andere lokalen.
 • Als u de optionele waarborg "Wedersamenstellingskosten van de informatie” en/of de optionele waarborg "Bijkomende bedrijfskosten” afsluit, zijn uitgesloten:

  • de kosten als gevolg van slechte programmering, slechte invoer, een bedieningsfout;
  • de kosten voor de aanpassing of verbetering van de systemen;
  • de immateriële schade;
  • financiële verliezen;
  • bedrijfsschade;
  • boetes.

Waar is het materiaal van mijn organisatie verzekerd?

Waar is het materiaal van mijn organisatie verzekerd?

De verzekering dekt de schadegevallen die gebeuren:

 • in de gebouwen waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent en in gelijk welk ander afgesloten gebouw, als de risicosituatie vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden;
 • bij uw personeelsleden thuis;
 • overal in de wereld, ook tijdens het transport, als het materiaal draagbaar is en als zodanig verzekerd is;
 • in het atelier van de hersteller na een gedekt schadegeval.

Meer info?

Meer info?

Om gratis een offerte voor een contract, de infofiche en onze algemene voorwaarden te krijgen:

 


Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voor u de verzekering Alle risico's elektronica van Ethias afsluit.

 

 

De verzekering Alle risico's elektronica is een verzekering alle risico’s onderworpen aan het Belgisch recht. Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Bent u niet tevreden? U kunt een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Als u geen voldoening krijgt, kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.

Etre client chez Ethias