Een vraag?

BA bestuurders & bedrijfsleiders (D&O)

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Formules op maat naargelang de sector, de geografische omvang, de financiële van de onderneming... 
 • Formules op maat en flexibele contracten
 • Globale en coherente dekking (dekking van de dochterondernemingen, de externe mandaten, de kosten voor burgerlijke en strafrechterlijke verdediging...) 

Bescherming

Deze verzekering biedt bescherming tegen eisen ingesteld ten aanzien van de bestuurders, de bedrijfsleiders alsook tegen de bedrijfsleiders in feite voor elke fout, nalatigheid, schending van de wettelijke verplichtingen… begaan in het beheer van de onderneming of de vzw (ongeacht of de fouten feitelijk of vermoed zijn).

Wie is verzekerd?

Wie is verzekerd? 

 • de leden van de raad van bestuur
 • de directeurs en zaakvoerders
 • de leden van het directiecomité
 • de feitelijke bedrijfsleiders
 • de leden van de raden van bestuur van de dochterondernemingen
 • de personen die een extern mandaat uitoefenen voor rekening van de verzekeringnemer

   

 • Kortom, alle natuurlijke personen die de hoedanigheid van bestuurder in rechte of in feite hebben, vroegere of huidige, van de verzekeringnemer, alsook zijn (haar) echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende en zijn (haar) erfgenamen. 

Enkele scenario's

Enkele scenario's van eisen... 

 • Gerechterlijke vervolgingen door de aandeelhouders, een schuldeiser, een dochteronderneming...
 • Onderzoek van de antifraudebrigade. 
 • Foutief beheer: vergissingen, onjuiste aangiftes, weglatingen, nalatigheden, inbreuken op de wettelijke of statutaire bepalingen, enz.